Yrityslainaa pitkällä maksuajalla

Yrityslaina on kätevä tapa rahoittaa yrityksen kasvua ja kehitystä. Se rekisteröidään yrityksen nimiin ja lainanlyhennyksestä vastaa yritys. Sitä on mahdollista saada joko pankista tai yksityisestä rahalaitoksesta ja sen hinnan määräytyminen vaihtelee eri paikoissa eri tavoin.

Pitkäaikainen yrityslaina on sopiva vaihtoehto usealle yrittäjälle etenkin, jos tulevaisuudessa on suunnitteilla esimerkiksi laitehankintoja, toiminnan laajentamista tai jopa toisen yrityksen osto. Yrityslaina onkin järkevä tapa rahoittaa pitkäaikaiset investoinnit, jos lainalle on mahdollista saada tarpeeksi edullinen korko.

Yrittäjän on kuitenkin aina hyvä tehdä mahdollisimman totuudenmukaiset laskelmat siitä, miten esimerkiksi kaavailtu pitkäaikainen investointi tulisi maksaa itsensä takaisin. Näin voi varmistua siitä, että yrityslainan takaisinmaksu hoituu aikataulun mukaisesti.

Pitkäaikainen yrityslaina ilman vakuuksia tai vakuuksilla

Vakuudettomasta yrityslainasta puhuttaessa tarkoitetaan reaalivakuudetonta yrityslainaa, joka normaalisti vaatii omavelkaisen takauksen lainan myöntämiseksi. Lainantarjoajat voivat myöntää sitä vastuullisemmin ja edullisemmin, kuin täysin vakuudetonta yrityslainaa. Hakuprosessi on myös huomattavasti nopeampaa tässä tapauksessa.

Täysin vakuudettoman yrityslainan saamiseksi ei tarvitse esittää mitään vakuuksia. Se sisältää kuitenkin aina suuremman riskin, minkä vuoksi lainasummat voivatkin olla suhteellisen pieniä. Suurempi riski on myös aina korottaa lainan hintaa.

Vakuudellinen yrityslaina edellyttää yrityksen asettavan lainan takaisinmaksun vakuudeksi jotakin arvokasta, esimerkiksi asunnon, auton tai tai muuta rahaksi muutettavaa omaisuutta. Tämän ansiosta korko on tässä tapauksessa yleensä matalampi kuin vakuudettomassa lainassa.

Haettaessa vakuudellista yrityslainaa, täytyy varata aikaa enemmän, kuin vakuudetonta lainaa haettaessa, sillä se edellyttää yritykseltä enemmän paperityötä. Lainantarjoaja tekee myös huolellisen taustatarkistuksen yritykseen liittyen.

Yrityslainaa pitkällä maksuajalla helposti ja nopeasti

Yrityslainatarjouksen pyytäminen sekä lainan hakeminen yritykselle tapahtuu yleensä helposti ja nopeasti. Lainahakemuksen voi tehdä kätevästi verkossa valitun lainantarjoajan sivulla. Tarvittaessa on myös mahdollista saada henkilökohtaista palvelua asiantuntijoilta puhelimessa, verkossa tai sopi vaikka henkilökohtainen tapaaminen.

Asiantuntijat katsovat yritystä kokonaisuutena ja räätälöivät laina-ajan ja maksuerät yritykselle sopiviksi. Kun laina haetaan jo olemassa olevalle yritykselle, on hyvä varata valmiiksi seuraavat asiakirjat:

  • kahden viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstiedot
  • mahdollinen tilintarkastuskertomus
  • kirjanpitoajo tai välitilinpäätös, jos tilinpäätöksestä on yli 6 kk aikaa
  • liiketoimintasuunnitelma
  • kassavirtalaskelma
  • tulosbudjetti
  • ennusteet

Jos rahoitusta haetaan kokonaan uudelle yritykselle, tällöin pitää olla valmiina esittämään liiketoimintasuunnitelma sekä tulevan kolmen vuoden budjetointi.

Kannattaa myös pohtia jo valmiiksi, mitä yritys voisi käyttää vakuutena hakemaansa lainaa vastaan. Sopivan lainatarjouksen lisäksi lainantarjoajat auttavat myös erilaisiin riskeihin varautumisessa, jotta yrityksen toiminta olisi vakaalla pohjalla olosuhteiden ja esimerkiksi korkotilanteen muuttuessa.

Pitkäaikaisen yrityslainan korot

Pohjakorko sekä lainantarjoajan kanssa sovittu korkomarginaali, muodostavat yhdessä yrityslainan koron. Lainan lopullinen hinta koostuu lainan pääomalle maksettavasta korosta sekä lainan nostamiseen ja hoitamiseen liittyvistä kuluista.

Ulkoinen rahoitus voi olla tarpeen yrityksen perustamisvaiheessa, mutta yrityslainaa vaativat investoinnit tulevat yleensä ajankohtaisiksi vasta myöhemmässä vaiheessa. Yrityslainaa voi käyttää esimerkiksi työvälinehankintojen, uusien toimitilojen tai vaikka yritystoiminnan laajentamisen rahoittamiseen.

Yrityslaina sopii erinomaisesti pitkäaikaisiin investointeihin ja sen laina-aika onkin tyypillisesti 3-7 vuotta. Tarkat lainaehdot sovitaan aina lainatarjoajan kanssa yksityiskohtaisesti. Lainan lopulliseen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi yrityksen vakavaraisuus, tulevaisuuden näkymät ja maksukyky sekä lisäksi laina-ajan pituus ja vakuudet.

Euribor tai kiinteä korko

Euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko tunnetaan myös nimellä Euriborkorko (Euro interbank offered rate). Se ilmaisee millä hinnalla suuret pankit myöntävät euromääräisiä luottoja toisilleen. Euriborkorot noteerataan eripituisille jaksoille joka päivä, joita ovat esimerkiksi 12 kk, 6 kk, 3 kk tai 1 kk.

Euriboriin sidotun yrityslainan korko pysyy muuttumattomana koko koronmääräytymisjakson ajan. Esimerkiksi 6 kuukauden Euriboriin sidotun lainan korko pysyy samana koko 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen viitekoron tarkistus tapahtuu korontarkistuspäivänä. Uusi korko onkin jälleen voimassa seuraavan 6 kuukauden ajan.

Lainan korko voi olla myös kiinteä, mikä tarkoittaa sitä, että markkinakorkojen muutokset eivät vaikuta lainanhoitomenoihin sovitun korkojakson aikana, joita voi olla esimerkiksi 3 tai 5 vuotta.

Vaihtuvakorkoisiin lainoihin verrattuna, yrityslainan kiinteä korko on yleensä korkeampi, mutta sen sijaan riski tulevaisuuden korkovaihteluille on pienempi. Tämä on kuitenkin riippuvainen sen hetkisestä markkinatilanteesta, eli aiemmin myönnetty kiinteä korko voi olla alhaisempi kuin vaihtuvakorkoinen laina.

Korkomarginaali

Yrityslainan marginaalia kutsutaan korkomarginaaliksi. Se on lainantarjoajan osuus lainan korosta, eli niin sanottu oma korkolisä, jolla voidaan kattaa muassa lainantarjoajan toimintakustannuksia ja luoton myöntämisestä aiheutuvaa riskiä.

Yrityslainoissa korkomarginaali on asiakaskohtainen ja siksi sen suuruuteen vaikuttavat useat asiat, kuten esimerkiksi yrityksen ikä, asiakkaan maksukyky, mahdolliset maksuhäiriöt, muu asiakkuus ja yrityksen tulevaisuuden näkymien arvio. Yrityslainan korkoa määriteltäessä huomioidaan myös lainan käyttötarkoitus sekä lainan vakuudet.

On kuitenkin syytä huomioida, että pienimmän marginaalin yrityslaina ei kuitenkaan aina ole välttämättä se edullisin, sillä lainan kokonaishintaan vaikuttavat myös muut kustannukset koron lisäksi.

Todellinen vuosikorko

Yrityslainan pohjakoron ja lainatarjoajan marginaalin lisäksi peritään maksuja myös lainan nostamisesta ja sen hoitamisesta. Siksi onkin syytä huomioida yrityslainaa hakiessa lainan koron kokonaisuus eli todellinen vuosikorko.

Yrityslainojen kohdalla laki ei velvoita lainatarjoajaa ilmoittamaan todellista vuosikorkoa, mutta yleensä se kuitenkin ilmoitetaan lainantarjoajasta riippuen. Yksityislainojen kohdalla sen sijaan on aina ilmoittamisvelvollisuus.

Todellinen vuosikorko pitää sisällään kaikki luoton kustannukset muutettuna vuotuiseksi koroksi, joten sen avulla pystyy näkemään yrityslainan todelliset kustannukset sekä vertailemaan eri lainojen kustannuksia keskenään.

Pitkäaikaisen yrityslainan korkoriskit

Korkotasojen vaihtelu korkomarkkinoilla vaikuttaa yrityslainan korkoriskin syntymiseen. Mitä suurempi osuus yrityksesi lainasta on vaihtuvakorkoista velkaa, sitä suurempi on yrityslainan korkojen nousuun liittyvä riski.

Korkojen vaihtelut heikentävät yrityksen liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttavat kassavirta- ja tulosvaihtelua. Pahimmillaan yrityslainan korko voi nousta niin, että lisäkustannukset vaarantavat koko yrityksen liiketoiminnan kannattavuuden.

Koron kustannuksiin liittyvää epävarmuutta voi hallita erilaisin keinoin. Korkoriskin hallinnan tavoitteena onkin korkokustannuksiin liittyvän epävarmuuden ja epäedullisiin korkoliikkeisiin liittyvien korkokustannusten pienentäminen.

Korkosuojaus suojaa yrityslainan

Yrityslainan korkoriskiä voi hallita tehokkaasti erilaisten korkosuojausten avulla. Suojaustuotteita on tarjolla erilaisia, joista yhdessä lainantarjoajan kanssa voidaan valita yrityslainaan ja sen hetkiseen vallitsevaan markkinatilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut.

Korkosuojauksella voidaan esimerkiksi vaihtaa yrityslainan korkosidonnaisuus vaihtuvasta kiinteäksi tai toisinpäin (koronvaihtosopimus), rajata yrityslainan korolle maksimitaso (korkokatto) tai vaihteluväli (korkoputki).

Yrityslainan takaisinmaksu

Lainaa haettaessa sovitaan lainantarjoajan kanssa samalla myös yrityslainan takaisinmaksuaikataulu. Laina-aika ja maksuerä sovitetaan yritykselle sopiviksi niin, että laina pitkällä maksuajalla ei rasita liiaksi yritystoimintaa ja sen kustannukset voidaan myös jakaa haluamiin eriin ja jopa useamman vuoden ajalle.

Yleisin takaisinmaksumuoto yrityslainalle on tasalyhenteiset erät, joissa lyhennys on aina saman suuruinen, mutta koron osuus pienenee lainapääoman vähentyessä.

Jos maksukyvyssä tapahtuu muutoksia, lainantarjoajan kanssa voi aina neuvotella muutoksista lainan takaisinmaksuaikatauluun. Joskus tarpeen voi olla lyhennysvapaa, jolloin lainasta maksetaan vain korkoja. Usein lyhennysvapaata tarvitaan enemmän yritystoiminnan alkuvaiheessa, jolloin tulovirrat eivät ole vielä tasaantuneet.

Jos yrityksen maksukyky yhtäkkiä parantuu, voi lainantarjoajan kanssa neuvotella mahdollisesta nopeutetusta maksuaikataulusta tai lainan maksamisesta etukäteen kerralla kokonaan pois. Usein muutokset lainaan ovat maksullisia, joten lainaneuvotteluissa on syytä selvittää myös se, mitä kuluja mahdollisista lyhennysvapaista tai takaisinmaksuaikataulun muuttamisesta aiheutuu.