Perintöverolaskuri 2021

Perintöveroa maksetaan 20 000 euron suuruisesta ja tätä suuremmasta perinnöstä. Tässä artikkelissa esitellään perintöveroasteikot sekä kerrotaan, miten perintövero pitää ilmoittaa ja maksaa verottajalle.

Veroluokka I

0 €

Veroluokka II

0 €

Verollinen määrä

0 €

Vähennys

0 €

 • I veroluokkaan kuuluvat: lapset ja ottolapset sekä heidän rintaperillisensä, aviopuoliso, aviopuolison lapset ja heidän rintaperillisensä, isä, äiti, isovanhemmat, sekä myös avopuoliso, jos hänellä ja perittävällä on yhteinen lapsi tai jos he olivat ennen avioliitossa
 • II veroluokkaan luetaan: kaikki muut perinnönsaajat, myös vainajan sisarukset sekä yleensä avopuoliso.

Muuta veroihin liittyvää

Perintöveroasteikko – I ja II veroluokat

Perintövero arvioidaan paitsi perinnön laskennallisen arvon, myös niin kutsutun veroluokan mukaan.

 • I veroluokkaan kuuluvat: lapset ja ottolapset sekä heidän rintaperillisensä, aviopuoliso, aviopuolison lapset ja heidän rintaperillisensä, isä, äiti, isovanhemmat, sekä myös avopuoliso, jos hänellä ja perittävällä on yhteinen lapsi tai jos he olivat ennen avioliitossa
 • II veroluokkaan luetaan: kaikki muut perinnönsaajat, myös vainajan sisarukset sekä yleensä avopuoliso.

Perintöveron määrä

Perintöveroa ei tarvitse maksaa alle 20 000 euron suuruisesta perintöosuudesta. Perintöveron suuruus määräytyy perintöosuuden alkuperäisen laskennallisen suuruuden perusteella, ei sen pohjalta, paljonko todellisessa perinnönjaossa perillisen käteen lopulta jää.

Ensimmäinen veroluokka:

Perinnön arvo Veron määrä alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä osuudesta
20 000 – 40 000 e 100 e 7,00%
40 000 – 60 000 e 1 500 e 10,00%
60 000 – 200 000 e 3 500 e 13,00%
200 000 e – 1 000 000 e 21 700 e 16,00%
1 000 000 e – 149 700 e 19,00%

Toinen veroluokka

Perinnön arvo Veron määrä alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä osuudesta
20 000 – 40 000 e 100 e 19,00%
40 000 – 60 000 e 3 900 e 25,00%
60 000 – 200 000 e 8 900 e 29,00%
200 000 e – 1 000 000 e 49 500 e 31,00%
1 000 000 e – 297 500 e 33,00%

Esimerkki

50 000 euron perinnöstä maksetaan perintöveroa seuraavasti:

 • I veroluokkaan kuuluva perillinen maksaa veroa 1500 + (50 000 – 40 000) * 10 % = 2500 e
 • II veroluokkaan kuuluva perillinen puolestaan maksaa 3900 + (50 000 – 40 000) * 25 % = 6400 e

Perintöveron maksaminen

Ensimmäiseksi vainajan perikunta valmistelee perukirjan. Paikallinen verotoimisto tarkistaa sen 3-6 kuukaudessa ja tämän jälkeen perillisille lähetetään verotuspäätös sekä maksutiedot, mikäli heidän perintöosuutensa velvoittaa heidät maksamaan perintöveroa.

Perintöveron ensimmäinen maksuerä tulee suorittaa noin kolmen kuukauden sisällä verotuspäätöksen saapumisesta. Vähintään 500 euron perintövero maksetaan kahdessa korottomassa maksuerässä. Myöhästyneistä maksuista verottaja perii viivästyskorkoa.

Perintöverosta valittaminen

Verotuspäätöksestä on mahdollista valittaa. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti joko vapaamuotoisesti tai lomakkeella perintö -ja lahjaverotuksen oikaisuvaatimus (3625).

Oikaisuvaatimukseen on sisällytettävä:

 • muutoksenhakijan nimi ja sotu
 • mihin verotuspäätökseen haet muutosta (merkitse oikaisuvaatimukseen ko. päätösnumero)
 • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
 • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos Verohallinto ei ole aiemmin vastaanottanut kaikkia oikaisuvaatimuksen perusteena olevia asiakirjoja, ne on toimitettava vaatimuksen liitteenä.

Oikaisuvaatimus on lähetettävä noin viiden vuoden kuluessa verotuspäätöksen tekemisestä. Jos oikaisuvaatimus hylätään, muutoksenhakija voi valittaa päätöksestä vielä eteenpäin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Muista, että verotuspäätöksen mukainen perintövero on ehdottomasti maksettava ajallaan, vaikka päätökseen hakisi oikaisua.

Perintövero on eräs kiistellyimmistä veroista. Yleinen argumentti perintöveroa vastaan on, että edesmennyt on jo aikoinaan kertaalleen maksanut veron omaisuudestaan, jolloin hänen lähipiirinsä ei pitäisi joutua uudestaan maksumiehiksi. Perintövero ei kuitenkaan näyttäisi olevan poistumassa Suomen lainsäädännöstä, joten tässä pähkinänkuoressa vastaus kysymyksiin: kuinka perintöverotus toimii, ja ennen kaikkea, miten siinä voi säästää?

Mitä kuolinpesän täytyy ilmoittaa verohallintoon?

Kuolemasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa verottajalle, vaan Verohallinto saa tiedon suoraan väestötietorekisteristä. Kuolinpesän osakkaiden tulee järjestää perunkirjoitus viimeistään kolmen kuukauden sisällä kuolemasta ja toimittaa perukirja vainajan kotikunnan verotoimistoon yhden kuukauden kuluessa tästä. Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä vastaa henkilö, joka on parhaiten selvillä vainajan tilanteesta eli yleensä joku perheenjäsenistä.

Perukirjaan tulee listata muun muassa:

 • Testamentti.
 • Vainajan perilliset henkilö- ja osoitetietoineen. Sukuselvitys.
 • Vainajan varat ja velat.
 • Vainajan ja lesken yhteiset varat ja velat sekä puolisoiden avio-oikeus toistensa varoihin.
 • Jos perinnönjako on toimitettu, jäljennös jakokirjasta.

Miten perinnön arvo määräytyy?

Perinnön arvo on omaisuuden käypä arvo vainajan kuolinhetkellä. Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköistä myyntihintaa. Tämä arvioidaan käyttäen hyväksi muun vastaavanlaisen omaisuuden kauppahintatietoja.

Perinnön arvosta vähennetään vainajan vähennyskelpoiset velat, kuten asuntolaina, luottokorttilaina, verovelka, vesi-, sähkö- ja puhelinlaskut sekä maksamattomat sairauskulut. Arvosta voidaan vähentää myös hautaamisesta ja perunkirjoituksesta koituneet kustannukset.

Kuka on velvollinen maksamaan perintöveroa ja kuinka paljon?

Perintöveron suuruus määräytyy sukulaisuussuhteen ja perityn omaisuuden arvon perusteella. Veron suuruus ei määräydy sen mukaisesti, mitä perillinen lopulta saa itselleen perinnönjaossa, vaan ainoastaan perintöosuuden laskennallisen arvon mukaisesti.

Alle 20 000 euron perintöosuudesta ei makseta perintöveroa.

Perinnönsaajat jaetaan kahteen veroluokkaan:

 • I veroluokkaan kuuluvat vainajan aviopuoliso; lapset, lapsenlapset (jne); vanhemmat, isovanhemmat (jne); aviopuolison perilliset suoraan alenevassa polvessa.
 • II veroluokkaan kuuluvat muut sukulaiset ja perheen ulkopuoliset perinnönsaajat.

Molempien veroluokkien perilliset maksavat 20 000 euron perinnöstä 100 euroa veroa. Tämän ylittävästä osuudesta I veroluokan perilliset maksavat kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin II veroluokan perilliset. 60 000 euron kohdalla ero on jo 5800 euroa I veroluokan hyväksi.

Lisäksi puoliso saa suorittaa 60 000 euron vähennyksen perintöverotuksessa ja alle 18-vuotias perillinen suoraan alenevassa polvessa saa tehdä 40 000 euron vähennyksen.

Koska perintövero tulee maksaa?

Perintöveron ensimmäinen erä on maksettava kolmen kuukauden sisällä siitä, kun verottaja tekee perintöä koskevan verotuspäätöksen. Verotuspäätöksen tekeminen tapahtuu perukirjan toimittamisen jälkeen ja prosessin nopeus riippuu siitä, kuinka pitkä on paikallisen verotoimiston jono.

Yli 500 euron suuruinen perintövero maksetaan kahdessa erässä. Toinen osa tulee maksaa kahden kuukauden sisällä ensimmäisen maksuerän eräpäivästä.

Perintöverotuksesta valittaminen

Perintöverotuksesta valitetaan oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Verohallinnolle viiden vuoden sisällä verotuspäätöstä seuraavan vuoden alusta. Perinnönsaajan tulee maksa perintövero ajallaan, vaikka hän olisi antanut oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus annetaan kirjallisesti Verotuksen oikaisulautakunnalle.

Miten säästää perintöverossa?

Perintöverossa voi säästää periaatteessa kahdella tapaa.

 • Testamentin avulla voi jakaa lähisukulaisille kullekin enintään 20 000 euron verovapaan legaatin eli erityistestamentin (tai puolisolle 60 000 e). Näiden avulla voi säästää jo paljon perintöverossa.
 • Rintaperilliset voivat päättää luopua perinnöstä ja antaa perinnön siirtyä nuoremmalle polvelle. Tällä tapaa perheyksikkö voi ohittaa yhden sukupolven perintöverot kokonaan. Jotta perinnöstä ja perintöverosta voisi luopua tehokkaasti, pääsääntöisesti perinnöstä täytyy kieltäytyä kokonaan. Kieltäytyminen tulee tehdä kirjallisesti ennen pesään osallistumista.

Muita laskureita:

Usein kysyttyä

Milloin perintövero pitää maksaa?
Perintöveron ensimmäinen erä on maksettava kolmen kuukauden sisällä siitä, kun verottaja tekee perintöä koskevan verotuspäätöksen.
Kuinka paljon perintöveroa maksetaan?
Perintöveron suuruus määräytyy sukulaisuussuhteen ja perityn omaisuuden arvon perusteella. Veron suuruus ei määräydy sen mukaisesti, mitä perillinen lopulta saa itselleen perinnönjaossa, vaan ainoastaan perintöosuuden laskennallisen arvon mukaisesti.
Kuka kuuluu I veroluokkaan?
Lapset ja ottolapset sekä heidän rintaperillisensä, aviopuoliso, aviopuolison lapset ja heidän rintaperillisensä, isä, äiti, isovanhemmat, sekä myös avopuoliso, jos hänellä ja perittävällä on yhteinen lapsi tai jos he olivat ennen avioliitossa
Kuka kuuluu II veroluokkaan?
Kaikki muut perinnönsaajat, myös vainajan sisarukset sekä yleensä avopuoliso.
Miten suuret perinnöt ovat verovapaita?
Perintöveroa ei tarvitse maksaa alle 20 000 euron suuruisesta perintöosuudesta. Perintöveron suuruus määräytyy perintöosuuden alkuperäisen laskennallisen suuruuden perusteella, ei sen pohjalta, paljonko todellisessa perinnönjaossa perillisen käteen lopulta jää.