Vanhempainpäivärahat ovat Kelan maksamia tukia, joihin ovat oikeutettuja kaikki pienen lapsen vanhemmat tulotasoon katsomatta. Päivärahoilla pyritään takaamaan vanhemmille aikaa ja mahdollisuuksia keskittyä lapsen tarpeisiin.

Vanhempainpäivärahat ovat Kelan maksamia tukia, joihin ovat oikeutettuja kaikki pienen lapsen vanhemmat tulotasoon katsomatta.

Äitiysraha

Oikeus äitiysrahaan alkaa, kun raskaus on kestänyt 154 päivää. Äitiysrahan maksaminen alkaa samaan aikaan äitiysloman kanssa. Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivän ajan eli noin neljä kuukautta.

Äiti saa itse päättää, milloin hän aloittaa äitiyslomansa eli milloin äitiysrahan maksaminen aloitetaan. Sen saa aloittaa aikaisintaan 50 arkipäivää ennen laskettua aikaa ja se pitää aloittaa viimeistään 30 päivää ennen laskettua aikaa. Arkipäiviksi luetaan päivät maanantaista lauantaihin, pois lukien arkipyhät.

Jos lapsi syntyy ennenaikaisesti, äitiysrahaa myönnetään heti alkaen syntymää seuraavasta arkipäivästä. Jos raskaus keskeytetään, oikeutta äitiysrahaan ei ole.

Äitiysrahan suuruus

Äitiysrahan suuruus lasketaan verotuksessa vahvistettujen tulojen mukaisesti. Esimerkiksi vuonna 2016 alkavassa päivärahassa katsotaan vuoden 2014 verotuloja. Jos tulot ovat nousseet tästä 20 % tai enemmän, päiväraha maksetaan edellisten kuuden kuukauden työtulojen mukaisesti.

Äitiysrahan suuruus on yleensä noin 70 % tuloista riippuen muun muassa tulojen määrästä. Mitä korkeammat tulot, suhteellisesti sitä matalampi äitiysraha.

Työtulojen perusteella maksettua äitiysrahaa myönnetään ensimmäisten 56 arkipäivän ajan korotettuna. Tällöin päiväraha on yleensä noin 90 % palkkatulon suuruudesta.

Äitiysrahan vähimmäismäärä on 23,93 euroa arkipäivää kohden.

Jos äitiysrahan saaja ei ole ollut töissä, äitiysrahan suuruus määräytyy päivärahaa edeltäneen etuuden mukaisesti (esim. opintotuki, sairauspäiväraha, työttömyyskorvaus). Käytännössä tämä tarkoittaa tavallisesti, että äitiysrahaa maksetaan vähimmäismäärä.

Jos äidin edellinen lapsi ei ole täyttänyt vielä kolmea vuotta, uuden lapsen kohdalla saatava äitiysraha yhtä suuri kuin edellisen lapsen myötä maksettu vanhempainraha.

Erityisäitiysraha

Erityisäitiysrahaa myönnetään raskaana olevalle naiselle, joka joutuu olemaan poissa työstään ennen varsinaista äitiysrahakautta. Hyväksyttäviä syitä erityisäitiysrahan myöntämiselle voivat olla esimerkiksi

  • altistuminen työssä kemiallisille aineille, säteilylle tai tarttuville taudeille
  • työ, jossa ei voida välttää altistumista vaaratilanteille
  • työnantajan kyvyttömyys järjestää raskauden ajaksi sopivia uusia työtehtäviä

Erityisäitiysrahaa maksetaan saman verran kuin äitiysrahaa.

Vanhempainraha

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen. Sen pituus on 158 arkipäivää eli hieman yli puoli vuotta. Kela maksaa tältä ajalta vanhempainrahaa. Sen suuruus määrätään samalla tapaa kuin äitiysrahan suuruus.

Jos vanhempainrahan suuruus lasketaan työtulon perusteella, sitä maksetaan korotettuna ensimmäisten 30 arkipäivän ajan. Päiväraha on tällöin noin 75 % palkasta.

Molemmat vanhemmat voivat jäädä vanhempainvapaalle yhtä aikaa tai erikseen. Isä tai äiti voi myös olla oikeutettu osittaiseen vanhempainrahaan, jos hän tekee osa-aikatyötä. Osittainen vanhempainraha on suuruudeltaan puolet normaalista vanhempainrahasta.

Tilanteessa, jossa ennenaikainen raskaus aikaistaa äitiysrahakautta, vanhempainrahakautta pidennetään vastaavalla ajalla.

Isyysraha

Isä voi pitää lapsen syntymän jälkeen 1-18 arkipäivää isyysvapaata. Käytännössä isyysvapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Isyysvapaan voi jakaa enintään neljään osaan. Myös adoptioisällä on oikeus isyysrahaan. Isyysrahan saaminen edellyttää, että isä asuu yhdessä lapsen äidin kanssa, jollei erossa asuminen johdu esimerkiksi työtilanteesta.

Isyysrahan suuruus määräytyy samalla tapaa kuin äitiysraha.

Isäkuukausi

Jos isä hyödyntää vanhempainrahakauden viimeiset 12 päivää, hän saa lisäksi 1-24 arkipäivää lisää isyysrahaa. Tätä kutsutaan isäkuukaudeksi. Isäkuukauden enimmäispituus on siis hieman yli 6 viikkoa.

Jos työssäkäyvä isä ei ole ollut ennen isäkuukautta kolmeakymmentä päivää vanhempainvapaalla, hän saa isäkuukauden isyysrahan (tai vanhempainrahan) korotettuna kolmellekymmenelle arkipäivälle. Korotettu päiväraha on tyypillisesti noin 75 % palkasta.

Työntekijän vanhempainpäivärahan suuruus

Seuraavassa Kelan taulukossa annetaan esimerkkejä siitä, minkä suuruinen on työntekijän korottamaton vanhempainpäiväraha. Tätä taulukkoa voidaan soveltaa kaikkiin yllä mainittuihin tukimuotoihin.

Vuosityötulot on merkitty bruttotuloina, vähennysten jälkeen. Vanhempainpäivärahat on listattu päivittäisinä summina ennen ennakonpidätystä.

Vuosityötulot

Vanhempainpäiväraha

0 – 10257 e

23,93 e

10 258 – 36 686 e 0,7 x vuosityötulo : 300
36 687 – 56 443 e

85,6 + 0,4 x (vuosityötulo – 36 686) : 300

yli 56 443 e

111,94 + 0,25 x (vuosityötulo – 56 443) : 300

 

Katso myös:
Vanhempainpäivärahakauden pituuden laskuri (Kela)
Päivärahan määrän laskuri (Kela)
Sateenkaariperheen tuet (Kela)