Eri yritysmuodot palvelevat parhaiten erilaisia liiketoimintamalleja ja elämäntilanteita. Eräs aloittelevan yrittäjän suurista ahdistuksen aiheista onkin yrittää arvioida, mikä olisi se sopivin yritysmuoto hänelle. Ei hätää, me autamme.

Eri yritysmuodot palvelevat parhaiten erilaisia liiketoimintamalleja ja elämäntilanteita. Mikä olisi sinulle sopivin yritysmuoto?

Yritysmuodon valitseminen

Oikean yritysmuodon valitseminen on tietenkin tärkeää. Kuitenkin vain osakeyhtiön ja osuuskunnan tapauksessa valinta on peruuttamaton. Henkilöyhtiöiden eli toiminimen, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tapauksessa yritysmuotoa voi aina vaihtaa myöhemmin. Toisin sanoen älä stressaa yritysmuodon valitsemisesta liikaa, mutta perusta osakeyhtiö vain, jos tiedät, mitä olet tekemässä.

Loppujen lopuksi oikean yritysmuodon valitsemista tärkeämpää on, että liiketoimintasuunnitelma on hyvä, ansaintamalli toimii ja rahoitusta sekä osaamista löytyy.

Alle on listattu perusasiat eri yritysmuodoista yritystä perustavan aloittelijan näkökulmasta.

Toiminimi (tmi)

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tunnetaan puhekielessä toiminimenä. Kaikkien yksityisten elinkeinonharjoittajien ei tarvitse rekisteröidä toiminimeä. Pakollista se on vain, jos kyseessä on luvanvarainen elinkeino tai jos liiketoimintaa harjoitetaan kodin ulkopuolisessa liiketilassa tai jos työntekijöinä on muita henkilöitä kuin välittömiä perheenjäseniä. Kuka tahansa elinkeinonharjoittaja saa halutessaan rekisteröidä toiminimen.

 • Rekisteröintimaksu: 75 euroa
 • Toiminimen voi perustaa pelkällä ilmoituksella kaupparekisteriin. Perustamisasiakirjaa ei tarvitse laatia.
 • Toiminimeen ei tarvitse sijoittaa aloituspääomaa.
 • Pankkitiliksi riittää yrittäjän henkilökohtainen pankkitili, tosin erillisen pankkitilin perustaminen helpottaa kirjanpitoa.
 • Yrittäjä allekirjoittaa kaikki sopimukset omalla nimellään yksityishenkilönä. Omat ja yrityksen varat sekä luottotiedot ovat yhtä. Jos bisnes ei pyöri ja toiminimen velat jäävät maksamatta, yrittäjä vastaa niistä henkilökohtaisella omaisuudellaan. Toisaalta myös kaikki voitot ovat yrittäjän.
 • Toiminimi ei maksa itselleen tai toiminimessä työskentelevälle puolisolleen palkkaa, vaan rahaa siirretään itselle ns. yksityisnostoina. Yksityisnostot ovat vapaita tuloverosta, mutta verotetaan osana yrityksen voittoa.
 • Eräs toiminimen hankala puoli verrattuna työntekijyyteen on, että myös yrittäjän aviopuolison pitää täyttää yrittäjän veroilmoitus, vaikka hän ei työskentelisi yritykselle.

Kenelle toiminimi sopii?

Toiminimi on yksinkertaisin yhtiömuoto. Se sopii elinkeinonharjoittajille, jotka eivät aio rakentaa laajaa liiketoimintaa, vaan toimivat pääasiassa yksin. Toiminimi antaa paljon valtaa yrittäjälle, mutta langettaa yrittäjän kannettavaksi myös paljon vastuuta. Toiminimi sopii hyvin perheyrityksen yritysmuodoksi.

Laskuta ilman omaa yritystä
Ukko.fi on laskutuspalvelu, jonka avulla työntekijä voi laskuttaa ilman omaa yritystä.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö syntyy, kun useampi kun yksi yhtiömies allekirjoittaa yhtiösopimuksen, jonka perusteella aletaan harjoittaa yhteistä elinkeinotoimintaa.

 • Rekisteröintimaksu: 180 euroa
 • Muuttaminen osakeyhtiöksi maksaa 350 euroa.
 • Avoimeen yhtiöön ei tarvitse sijoittaa tietynsuuruista aloituspääomaa.
 • Avoimesta yhtiöstä täytyy tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin ennen yritystoiminnan aloittamista.
 • Avoimella yhtiöllä tulee olla yhtiösopimus, jonka kaikki yhtiömiehet allekirjoittavat. Yhtiösopimus määrittelee muun muassa sen, millä periaatteella päätökset yrityksessä tehdään.
 • Avoimessa yhtiössä täytyy aina olla enemmän kuin yksi yhtiömies. Jos yhtiömies jää yksin kuolemantapausten tai eroamisten vuoksi, tulee hänen hankkia uusi yhtiömies vuoden sisällä tai yhtiö muuttuu toiminimeksi.
 • Avoin yhtiö muistuttaa toiminimeä taloudellisen vastuun kannalta. Toisin sanoen yhtiömiehet ovat yhteisvastuullisia yrityksen veloista ja laskuista. Velkojat voivat periä vaikka kaikki maksamattomat laskut yhdeltä ja ainoalta maksukykyiseltä yhtiömieheltä. Erona toiminimeen on, että yhtiömiehen henkilökohtaisia, yritykseen liittymättömiä velkoja ei voida periä avoimen yhtiön varoista muuten kuin osakkaan oman yhtiöosuuden muodossa, sillä yritys on kuitenkin itsenäinen oikeushenkilö.
 • Yhtiömiehellä on oikeus saada korvaus yhtiön eteen tekemästään työstä ja työstä aiheutuneista kuluista. Tämä ei edellytä yritykseltä voitollista tulosta.
 • Yrityksen voitto jaetaan yhtiömiesten kesken yhtiöpanoksen mukaisesti ja verotetaan samaan tapaan kuin yksityisen elinkeinonharjoittajan voitot. Samoin tappio jaetaan yhtiömiesten kesken. Tappio tavallisesti pienentää yhtiöpanoksen kokoa, joka taas myöhemmin voitollisten vuosien myötä palautetaan entiselle tasolle.

Kenelle avoin yhtiö sopii?

Avoin yhtiö on sopivin yritysmuoto, jos yritys ei tähtää suoraa päätä suureen liikevaihtoon. Yhtiömiesten välinen täysi luottamus ja yhteistyökyky on ratkaisevan tärkeää jo siitäkin syystä, että kaikki yhtiömiehet pystyvät tekemään yritystä koskevia päätöksiä ja allekirjoittamaan papereita yrityksen puolesta ilman muiden yhtiömiesten läsnäoloa. Tätä oikeutta voidaan erikseen rajoittaa yhtiösopimuksessa.

Avoin yhtiö on nykyään melko harvinainen. Useimmat yrittäjät valitsevat yritysmuodoksi mieluummin joko kommandiittiyhtiön tai osakeyhtiön.

Kommandiittiyhtiö (ky)

Kommandiittiyhtiö muistuttaa avointa yhtiötä, mutta yhtiömuotojen välillä on eräitä oleellisia eroja.

 • Rekisteröintimaksu: 180 euroa
 • Muuttaminen osakeyhtiöksi maksaa 350 euroa
 • Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet jaetaan kahteen ryhmään: vastuunalaisiin yhtiömiehiin ja äänettömiin yhtiömiehiin. Molempia tulee yrityksessä olla vähintään yksi. Vastuunalainen yhtiömies vastaa yrityksen veloista ja sitoumuksista elinkeinonharjoittajan tapaan omalla omaisuudellaan. Äänetön yhtiömies vastaa veloista vain sijoittamansa pääoman mukaisesti.
 • Kommandiittiyhtiöön ei tarvitse sijoittaa tietynsuuruista aloituspääomaa, mutta äänettömän yhtiömiehen täytyy asettaa yritykseen ainakin jonkinlainen rahallinen panos.
 • Voitot jaetaan niin, että äänettömät yhtiömiehet saavat ensin korkolain mukaisen koron yhtiöpanokselleen. Tämän jälkeen vastuunalaiset yhtiömiehet saavat vastaavan koron. Jäljelle jäävät voitot jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken. Voitonjaosta voidaan sopia toisinkin.
 • Tappioita jaettaessa äänettömät yhtiömiehet sivuutetaan ja tappiot jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken samaan tapaan kuin avoimessa yhtiössä.

Kenelle kommandiittiyhtiö sopii?

Kuten avoin yhtiö myös ky sopii pieneen tai keskisuureen toimintaan tähtäävän yrityksen muodoksi. Yhtiömiesten välinen täysi luottamus ja yhteistyökyky on tärkeää. Avoimen yhtiön sijaan kannattaa valita kommandiittiyhtiö, jos halutaan, että osa yrittäjistä rahoittaa yritystä lähinnä pääomalla ja osa lähinnä työpanoksella.

Osakeyhtiö (oy)

Osakeyhtiö on monimutkaisin, mutta eniten vaihtoehtoja ja kasvumahdollisuuksia tarjoava yritysmuoto.

 • Rekisteröintimaksu: 350 euroa
 • Osakeyhtiöön sijoitetaan aluksi vähintään 2500 euroa pääomaa.
 • Osakeyhtiön osakkaat allekirjoittavat perustamissopimuksen. Patentti- ja rekisterihallitus tarjoaa mallisopimuksia, joiden väliltä yrittäjä voi valita haluamansa, jollei tahdo laatia omaa perustamissopimusta.
 • Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai yritys.
 • Osakkailla ei ole henkilökohtaista vastuuta yrityksen veloista tai muista velvoitteista muuten kuin sijoittamansa osakepääoman määrällä.
 • Osakeyhtiötä johtavat yhtiökokous, hallitus sekä yleensä toimitusjohtaja.
 • Osakkaat voivat saada osakeyhtiöstä rahaa osinkoina ja palkkana. Suorat yksityisnostot yrityksen tililtä eivät ole sallittuja edes tilanteessa, jossa vain yksi henkilö omistaa koko osakeyhtiön.
 • Kullakin osakkaalla on osakepääomansa mukaisesti valtaa yrityksen päätöksenteossa.
 • Oy maksaa 20 % veroa voitostaan. Käytännössä tämä summa on verovähennysten vuoksi pienempi.
 • Osakeyhtiöllä on henkilöyhtiöitä paremmat mahdollisuudet säästämiseen verosuunnittelun avulla.
 • Osakeyhtiön yritysmuotoa ei voi muuttaa.
 • Yksittäisen osakkaan on helpompaa luopua osuudestaan osakeyhtiön kuin henkilöyhtiöiden tapauksessa. Oy onkin omistajasuhteiden puolesta joustavin yritysmuoto.

Kenelle osakeyhtiö sopii?

Verotuksen kannalta nyrkkisääntö on, että jos yritystoiminnan tulos on vähintään 35 000 euroa vuodessa, henkilöyritys kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi.

Laajemmin katsottuna mikä tahansa yritys, joka tarvitsee paljon pääomaa, sopii parhaiten osakeyhtiöksi.

Osakeyhtiö on myös sopivin yhtiömuoto nopeaan kasvuun tähtäävälle yritykselle, sillä uusien sijoittajien liittäminen mukaan yhtiöön on osakeyhtiön tapauksessa ketterämpää kuin avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön kohdalla.

Julkinen osakeyhtiö (oyj)

Julkinen osakeyhtiö toimii perusasioissa kuin osakeyhtiö. Se on kuitenkin listautunut pörssiin ja sitä kautta sillä on enemmän velvoitteita.

 • Osakeyhtiön vähimmäispääoma on 80 000 euroa.
 • Maksaa 20 % veroa voitostaan.
 • Vain julkisen osakeyhtiön osakkeet voivat olla Suomessa julkisen kaupankäynnin kohteena eli pörssiin listautuneena. Kuitenkaan kaikkien julkisten osakeyhtiöiden osakkeet eivät ole julkisen kaupan kohteena. Myös vain osa osakkeista voidaan alistaa pörssikaupalle ja loput varata pörssin ulkopuolelle. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakekaupat ovat vapaita varainsiirtoverosta toisin kuin pörssin ulkopuoliset osakkeet.
 • Julkisella osakeyhtiöllä tulee olla toimitusjohtaja ja hallituksessa vähintään kolme jäsentä.
 • Julkisella osakeyhtiöllä on kaikista yritysmuodoista eniten ilmoitusvelvollisuuksia. Esimerkiksi Oyj:n tulee laatia tilinpäätös ja toimintakertomus tilanteessa, jossa yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta.

Kenelle julkinen osakeyhtiö sopii?

Yrityksen kannattaa aloittaa osakeyhtiönä ja tähdätä julkiseksi osakeyhtiöksi vasta, kun liiketoiminta on osoittautunut menestykselliseksi.

Osuuskunta

Toisin kuin muiden yritysmuotojen, osuuskunnan päämäärä ei ole tuottaa voittoa, vaan palvella jäseniensä etuja.

 • Rekisteröintimaksu: 350 euroa
 • Osuuskuntaa johtaa hallitus, osuuskunnan kokous sekä mahdollinen toimitusjohtaja.
 • Kukin osuuskunnan jäsen maksaa samansuuruisen osuusmaksun, josta osuuskunnan pääoma muodostuu.
 • Osuuskunnassa pitää olla vähintään kolme jäsentä.
 • Jos eri talouksissa asuvia jäseniä on vähintään seitsemän, kunkin jäsenen osuus on alle 15 %. Tämä tarkoittaa, että osuuskunnan jäseniä ei lueta yrittäjiksi ja he eivät täten menetä mahdollisuuttaan yleiseen työttömyyspäivärahaan.
 • Kullakin osuuskunnan jäsenellä on yleensä demokraattisesti yksi ääni käytettävissään, tosin ääniporrastuksella joidenkin jäsenten äänivalta voidaan korottaa enimmillään kymmenkertaiseksi.
 • Yksittäisen jäsenen henkilökohtainen vastuu osuuskunnan veloista rajoittuu hänen osuuteensa osuuskunnasta. Osuuskunnan maksamattomia velkoja ei peritä takaisin hänen muusta omaisuudestaan.
 • Osuuskunnalla ei ole laissa määriteltyä vähimmäispääomaa.
 • Osk maksaa 20 % veroa voitostaan.

Kenelle osuuskunta sopii?

Osuuskunta on paras malli erilaisille kollektiiveille. Jäsenomistajat osallistuvat kukin omalla tavallaan osuuskunnan toimintaan ja hyödyntävät sen palveluita.

Perinteisten osuuskuntien, kuten Valion, Osuuspankin ja HOK-Elannon, rinnalle on syntynyt viime vuosina kiinnostavaa uutta osuuskuntatoimintaa. Tästä vastaavat muun muassa kulttuurintuottajien suosima Lilith sekä elinkeinotoimintaa helpottava Eezy.

Eezy tai Ukko.fi

Ukko.fi on laskutuspalvelu, jonka avulla työntekijä voi laskuttaa ilman omaa yritystä.

Laskuta ilman omaa yritystä
Ukko.fi on laskutuspalvelu, jonka avulla työntekijä voi laskuttaa ilman omaa yritystä.

Eezy on on osuuskunta. Ammatin- tai elinkeinonharjoittaja ei kuitenkaan yleensä liity sen jäseneksi, vaan ostaa osuuskunnalta edullisesti erilaisia yrityspalveluita. Eezy mahdollistaa eräänlaisen kevytyrittäjyyden. Elinkeinonharjoittajan ei tarvitse rekisteröidä toiminimeä ja näin hän pystyy välttämään yrittäjyyteen liittyvät byrokraattiset rasitteet, kuten kirjanpidon. Eezy hoitaa laskutuksen ja lakisääteisten kulujen maksamisen asiakkaansa puolesta.

Eezy perii kunkin laskun kohdalla itselleen 4-8 % provision arvonlisäverottomasta laskutussummasta. Pienin mahdollinen Eezyn kautta ohjattava lasku on 250 euroa ja heidän perimänsä minimiveloitus 20 euroa.

Franchising

Perinteisen yrittäjyyden rinnalle on muodostunut erittäin suosittuna vaihtoehtona franchising-yrittäjyys. Siinä yrittäjä ostaa oikeuden käyttää tiettyä valmista tavaramerkkiä ja liiketoimintakonseptia. Tämän pohjalta hän perustaa yrityksen. Esimerkiksi kahvila- ja ravintola-alalla franchising on erittäin suosittua.

”Franchisingottaja” ja ”franchisingantaja” allekirjoittavat sopimuksen, jossa määritellään franchisingmaksujen suuruus sekä se, mitä näitä maksuja vastaan saadaan. Yleensä ottaja saa paitsi konseptin käyttöoikeuden, myös koulutusta, ohjausta, tukipalveluita sekä yhteistyömahdollisuuksia muiden franchisingketjun yrittäjien kanssa.

Franchising ei ole yhtä vapaata kuin perinteinen yrittäjyys, mutta tunnetun brändin tuoma näkyvyys ja mahdollisuus päästä käyttämään jo koeteltua liiketoimintamallia, takaavat elannon todennäköisemmin kuin tyhjästä aloittaminen.

Tiivistelmä

Seuraava tiivistelmä pohjautuu Yrityssuomen laatimaan taulukkoon. Sen avulla on helpompi vertailla yritysmuotojen tärkeimpiä eroja.

Toiminimi

Avoin yhtiö

Ky

Oy

Osk

Perustajat

1

2+

2+

1+

3+

Pääoma

ei alarajaa

ei alarajaa

ei alarajaa

2500 e

ei alarajaa

Päätöksen-tekijä

yrittäjä yksin

yhtiösopimuksen mukaisesti

vastuunalaiset yhtiömiehet

yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja

osuuskunnan kokous, hallitus, toimitusjohtaja

Velkavastuu

yrittäjä henk.koht. vastuussa

yrittäjät henk.koht. vastuussa

vastuunalainen yhtiömies vastuussa

omistajat vastaavat osakepääomallaan

jäsenet vastaavat osuuspääomallaan

Voitto

yrityksen ja yrittäjän varat ovat yhtä

yhtiömiehet saavat palkkaa ja voitto-osuuksia; myös yksityisotot mahdollisia

Kuten avoimessa yhtiössä, paitsi äänetön yhtiömies saa vain voitto-osuuksia

osakkeenomistajat saavat osinkotuloa ja/tai palkkatuloa

jäsenet saavat osuuspääoman korkoja, ylijäämän palautuksia ja korvauksia ja/tai palkkaa

Verot

osittain pääomavero, osittain tulovero

kuten tmi

kuten tmi

20 %

20 %

 

Katso myös:
Yritysmuoto (Yrityssuomi)
Yrityksen perustaminen (Yrityksenperustamisopas)
Kaupparekisterin käsittelymaksuhinnasto (Patentti- ja rekisterihallitus)

Alkuun yrittämisessä

Yrityksen perustaminen houkuttelee monia suomalaisia. Yrittäjällä on enemmän vapautta ja itsenäisyyttä kuin työntekijällä. Toimivan yrityksen perustaminen edellyttää kuitenkin paitsi paljon suunnittelua myös monivaiheisen toteutustyön. Onneksi Talousivut on nyt koonnut yhteen yrityksen perustamisen tärkeimmät vaiheet. Käy kaikki yhdeksän vaihetta läpi ja lopussa sinulla on käsissäsi toimiva yritys!

Lue lisää täältä.

Yrityksen tulee suorittaa ennen kaikkea yhteisövero ja jos liikevaihtoa on yli 8500€ kuukaudessa, myös arvonlisävero.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma kirjoitetaan selkeästi, hyvällä suomen kielellä. Tekstin rakenne on johdonmukainen. Lue lisää täältä.

Yrittäjän vakuutukset

MYEL-vakuutus maatalousyrittäjälle. Lue lisää tästä.

Yrittäjän pitää järjestää oma eläketurvansa yrittäjän eläkelain mukaisesti. Lue tästä mikä lain vaatima YEL-vakuutus on, miten haet YEL-vakuutusta ja miten YEL toimii. Lue lisää tästä.

Yrityksen taloushallinto

Perintäpalvelut ovat tärkeä osa etenkin runsaasti laskuttavien yritysten kassankiertoa. Oikein järjestetty perintä palvelee yrityksen taloushallintoa ja auttaa myös rakentamaan myönteistä brändiä. Lue lisää tästä. 

Tilitoimiston ja kirjanpitäjän valinta ei ole etenkään aloittelevalle yrittäjälle helppoa. Lue täältä miten valitset tilitoimiston, joka sopii parhaiten juuri sinun yrityksellesi. 

Laskujen myynti ja ”factoring” ovat eräitä pankkien ja perintätoimistojen tarjoamista peruspalveluista ja vaivaton tapa nopeuttaa yrityksen kassavirtaa. Lue lisää täältä tai pyydä tarjous Summarum.fi laskut rahaksi palvelusta.

Yrityslaina

Yrityslaina on nimensä mukaisesti yrityksille suunnattu lainatyyppi. Suuret investoinnit rahoitetaan yleensä osittain lainarahalla. Lainan hakeminen vaatii vakaata taloutta ja neuvotteluja, mutta hyvin hoidetulla yrityksellä ei ole tavallisesti ongelmia saada tarvitsemaansa lainaa. Myös aloittelevan yrityksen on mahdollista saada lainaa Summarumin yrityslainapalvelusta.

HAE YRITYSLAINAA TÄSTÄ

Ukko.fi

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.