Yritystoiminnan keskeytymisestä tai lopettamisesta pitää tehdä ilmoitus Verohallintoon sekä yleensä myös kauppa- ja säätiörekisteriin. Lue tästä artikkelista, millaisia toimenpiteitä yrityksen lopettaminen edellyttää toiminimen, henkilöyhtiön ja osakeyhtiön tapauksessa.

Osittain purettu kerrostalo.

Toiminimen lopettaminen

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan on ilmoitettava toiminnan loppumisesta Y6-lomakkeella. Lomakkeen palauttamisen jälkeen yrittäjän on vielä huolehdittava

 • ennakkoverojen maksamisesta
 • tarvittavien ilmoitusten antamisesta
 • kirjanpitoaineiston säilyttämisestä

Käytännössä toiminimen lopettaminen tapahtuu joko siirtämällä yrityksen omaisuus yrittäjän nimiin tai myymällä se. Jos omaisuudesta saadaan myyntivoittoa, tästä tulee maksaa normaaliin tapaan veroa.

Henkilöyhtiön purkaminen

Kommandiittiyhtiön tai avoimen yhtiön purkaminen tapahtuu toiminimen lopettamisen tapaan hyvin helposti, kunhan yhtiömiehet ovat asiasta yksimielisiä.

Yhtiön purkamisesta ilmoitetaan kaupparekisteriin lomakkeella Y5. Ainakin yhden yhtiömiehen on allekirjoitettava ilmoitus. Kommandiittiyhtiössä tämän henkilön tulee olla vastuunalainen yhtiömies. Jos kaikki yhtiömiehet eivät allekirjoita lomaketta, puuttuvilta henkilöiltä tarvitaan liitteeksi valtakirja. Ilmoitus on maksuton.

Jos yhtiöllä on yrityskiinnityksiä, ne pitää kuolettaa tai siirtää toisen yrityksen nimiin ennen kuin kaupparekisteri voi vastaanottaa purkamisilmoituksen.

Henkilöyhtiö voi purkautua myös konkurssin tai selvitystilamenettelyn kautta. Kaupparekisteri antaa erikseen neuvoja näitä harvinaisia tapauksia varten. Nyrkkisääntönä henkilöyhtiön asettaminen selvitystilaan on kolmivaiheinen prosessi:

 1. Ilmaantuu purkamisperuste. Käytännössä tämä tarkoittaa sopimuksen irtisanomista ja odottamista irtisanomisajan verran tai toisen yhtiömiehen joutumista konkurssiin.
 2. Muut yhtiömiehet pidättäytyvät toimista, jotka estäisivät yhtiön purkautumisen.
 3. Muut yhtiömiehet pidättäytyvät lunastamasta purkamista vaativan yhtiömiehen yhtiöosuuden.

Tämän jälkeen yritys siirtyy selvitystilaan ja yhtiömiehet päättävät selvitystavan ja selvityksen toimittajan.

Osakeyhtiön purkaminen

Osakeyhtiön purkaminen on monivaiheinen prosessi, joka edellyttää selvitysmiehen valitsemista. Prosessi käynnistyy joko osakeyhtiön hakemuksella tai Patentti- ja rekisteriviranomaisen toimesta. Syitä osakeyhtiön purkamiseen voivat olla

 • yhtiökokouksen tai viranomaisen päättämä selvitystila
 • sulautuminen toiseen yritykseen
 • jakautuminen
 • konkurssi
 • rekisteristä poistaminen

Selvitystilan vaiheet

Selvitystila on normaali tapa lopettaa osakeyhtiö. Sen vaiheet ovat seuraavanlaiset:

 1. Ilmoitus selvitystilasta ja selvitysmiehistä. Tämä tapahtuu lomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 13. Lomakkeen allekirjoittaa selvitysmies. Käsittelymaksu on 85 euroa.
 2. Julkisen haasteen hakeminen. Tämä on vapaamuotoinen ilmoitus, jolla kutsutaan yhtiön velkojia esiin. Ilmoitus on tehtävä, vaikka tiedossa ei olisi yhtään velkojaa. Ilmoituksen hinta on 210 euroa.
 3. Ilmoitus purkautumisesta. Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmies esittää lopputilityksen yhtiökokouksessa. Selvitysmiesten on ilmoitettava purkautumisestä välittömästi rekisteriin. Tämä tapahtuu lomakkeella Y4 ja liitelomakkeella 15. Ilmoitus on maksuton.
 4. Ilmoitus lopputilityksestä. Tämä muistuttaa tilinpäätösten julkaisemista kaupparekisterin kautta. Ilmoitus on maksuton. Tämän jälkeen tehdään vielä ilmoitus selvitystilan lopettamispäätöksestä. Hinta on 85 euroa.

Konkurssin vaiheet

Osakeyhtiön konkurssi tapahtuu seuraavien vaiheiden kautta:

 1. Kun yritys ei pysty maksamaan velkojaan, se asetetaan konkurssiin. Päätöksen tästä tekee tuomioistuin.
 2. Tuomioistuin lähettää tiedon konkurssista Patentti- ja rekisterihallitukselle. Konkurssi merkitään kaupparekisteriin.
 3. Lopputilitystä varten yrityksen omaisuus pyritään likvidoimaan ja pesänhoitaja jakaa saatavilla olevat varat tasavertaisesti velkojien kesken.
 4. Konkurssin jälkeen osakeyhtiö purkautuu, paitsi jos konkurssimenettelyn päätteeksi yhtiöllä on yhä varallisuutta jäljellä.

Tarvitaanko yrityksen lopettamiseen lakimiehen apua?

Lakimiehen apua tarvitaan yrityksen lopettamiseen lähinnä, jos kyseessä on suuri yritys, jolla on paljon sidoksia. Osakeyhtiön selvitysmenettely on sen verran monivaiheinen prosessi, että osaavan lakimiehen apu on tarpeen ainakin, jos kyseessä ei ole erittäin pieni yritys. Henkilöyhtiön tapauksessa lakimiehen apu on harvoin tarpeen.

Katso myös:
Yrityksen lopettaminen (Talousapu)
Konkurssilaki (Finlex)