Kaikki mitä kuuluu tietää omasta taloudesta.

Käyttöehdot

Sopimusehdot

Viimeksi päivitetty: 11.03.2017

Y-tunnus: 2823017-4

Summarum Media Oy:n verkkopalveluiden käyttöä koskevat yleiset ehdot

Käyttämällä Summarum Media Oy:n (”Summarum”) ylläpitämien internetsivustojen yhteydessä tarjottavia palveluita (yhdessä ”Palvelu”), sitoutuu käyttäjä (”Käyttäjä”) noudattamaan  Summarumin yleisiä verkkopalveluiden käyttöä koskevia ehtoja (”Yleiset Ehdot”).

Palvelun sisältö

Palvelun avulla Käyttäjä voi jättää keskitetysti hakemuksen (”Hakemus”) ja vastaanottaa laina-, rahasto-, talletus-, vakuutus- tai muita rahoitusalan tuotteita (”Tuotteet”) koskevia tarjouksia Tuotteita tarjoavilta Summarum Media Oy:n yhteistyökumppaneilta (”Yhteistyökumppanit”). Palvelun puitteissa Summarum vastaanottaa ja tarkastaa Hakemuksen ja harkintansa mukaan voi lähettää sen yhdelle tai useammalle Yhteistyökumppanille, jotka voivat ottaa myöhemmin suoraan yhteyttä Käyttäjään ja tarjota Tuotteita koskevia järjestelyjä.

Käyttäjä voi vapaasti tehdä, tai olla tekemättä, Tuotetta koskevan sopimuksen kenen tahansa Yhteistyökumppanin kanssa. Käyttääkseen Palvelua Käyttäjän on oltava täysi-ikäinen. Summarumilla ei ole velvollisuutta lähettää Hakemusta eteenpäin Yhteistyökumppaneille, ja Yhteistyökumppaneilla ei ole velvollisuutta ottaa yhteyttä Käyttäjään tai tarjota tälle Tuotteita. Summarum tai Yhteistyökumppani eivät ole velvollisia perustelemaan millään tavoin Hakemusta, sen eteenpäin lähettämistä tai Tuotteen tarjoamista koskevaa päätöstään.

Palvelu on Käyttäjälle maksuton. Tämä Summarumin ja Käyttäjän välinen sopimus on voimassa toistaiseksi.

Suostumus ja Käyttäjää koskevat tiedot

Käyttäjä valtuuttaa Summarum Media Oy:n ja Yhteistyökumppanit tekemään Tuotteen myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä Käyttäjästä. Valtuutus koskee muun ohella Käyttäjän työsuhdetta, luottotietoja, väestörekisteritietoja, verotietoja ja muita lainoja koskevia tarkistuksia. Summarumilla on oikeus tehdä käyttäjästä nämä kyselyt milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana. Summarum sitoutuu käyttämään Käyttäjän tietoja yksinomaan näissä Yleisissä Ehdoissa kuvatulla tavalla.

Tuotteen tarjoaminen ja sitä koskevat ehdot

Summarum ei itse tarjoa Tuotteita tai tee niitä koskevaa myöntämispäätöstä, vaan vastaanottaa Hakemuksen ja mahdollisesti lähettää sen niille Yhteistyökumppaneille, joiden Summarumille ilmoittamat kriteerit hakemuksen vastaanottamisen suhteen täyttyvät. Yhteistyökumppanit ovat itse suoraan yhteydessä Käyttäjään, ja Käyttäjä voi neuvotella ja tehdä Tuotetta koskevan sopimuksen parhaaksi katsomansa Yhteistyökumppanin kanssa.

Tuotteen tarjoaa Yhteistyökumppani, ja mahdollinen Tuotetta koskeva sopimus tehdään aina Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välillä. Summarum ei missään tapauksessa ole Tuotetta koskevan sopimuksen osapuoli, eikä siten miltään osin vastuussa Tuotteesta, Tuotetta koskevan sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista velvoitteista tai vastuista.

Käyttäjän tulee tutustua kulutusluottoa koskeviin, KSL 7. luvun mukaisiin vakiomuotoisiin eurooppalaisiin kuluttajaluottolomakkeisiin.

Yhteistyökumppanilla on oikeus olla tarjoamatta Tuotetta, tai tarjota sitä Hakemuksesta poikkeavin ehdoin. Tuotetta koskevan sopimuksen teko ja voimaantulo määräytyvät Yhteistyökumppanin käytäntöjen mukaisesti.

Kaikki Tuotetta koskevat yleiset ja erityisehdot (kuten esimerkiksi lainan määrä, nimelliskorko, lainanhoitokulut, lyhennystapa ja lyhennysaikataulu) sovitaan Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välisessä, Tuotetta koskevassa sopimuksessa.

Henkilötietojen käsittely

Summarum käsittelee Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja muutoinkin huolehtii Käyttäjän yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä antaa Summarumille oikeuden käsitellä Käyttäjän henkilötietoja sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja Summarumin kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille sekä Suomessa että ulkomailla.

Henkilötietoja käsitellään Palvelun toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan Käyttäjältä tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotieto- rekisteristä. Summarum käyttää käyttäjärekisteriään myös käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää Summarumia käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle Summarumin henkilölle.

Käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Summarum oma-aloitteisesti tai Käyttäjän vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan Summarumin henkilöön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste, josta saa lisätietoja mm. rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä, on saatavilla Summarumin verkkosivuilla.

Vastuurajoitus

Palvelu tarjotaan Käyttäjälle sellaisena kuin sen on. Summarum ei ota mitään vastuuta Palvelun toimivuudesta, Yhteistyökumppanien mahdollisesti tekemistä tarjouksista, Tuotteista, Tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä tai Palvelun johdosta syntyvästä järjestelystä muutoin.

Summarum ei ole miltään osin vastuussa mistään Käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuvasta rahaa tai mainetta koskevasta menetyksestä, tai Palvelun tai sen viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

Sopimuksen irtisanominen

Käyttäjällä on koska tahansa oikeus irtisanoa välittömästi sopimuksensa Summarumin kanssa ilmoittamalla siitä Summarumille. Summarum ilmoittaa tällöin Yhteistyökumppaneille, että Käyttäjään ei tule olla enää yhteydessä Palveluun liittyen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuskohdan ehdot koskevat yksinomaisesti Sopimusta Käyttäjän ja Summarumin välillä. Mahdolliseen Tuotetta koskevaan sopimukseen ja sen irtisanomiseen Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välillä sovelletaan kyseisen sopimuksen ehtoja.

Muut ehdot

Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Käyttäjälle ilmoitetaan henkilökohtaisesti tekstiviestillä, sähköpostilla tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla Hakemuksen mahdollisesta eteenpäin lähettämisestä Yhteistyökumppaneille. Käyttäjä antaa suostumuksensa Yhteistyökumppaneille ottaa yhteyttä Käyttäjään Hakemukseen liittyen. Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Yhteistyökumppani ilmoittaa syntyneestä Tuotetta koskevasta sopimuksesta Summarumille.

Summarumilla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin Käyttäjää kuulematta.

Käyttäjän ja Summarumin väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei Käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Käyttäjä vakuuttaa, että hänen antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia. Käyttäjä on tietoinen, että tahallisesti virheellisten tietojen antaminen voi johtaa muun ohella rikoslain mukaiseen petossyytteeseen.