Etusivu » Vakuutukset » Lainaturvavakuutus ja korkokatto

Lainaturvavakuutus ja korkokatto

Lainaturvavakuutus, kuten korkokatto, on suuren lainan yhteydessä ostettava keino suojata lainanottaja ikäviltä yllätyksiltä. Sitä käytetään lähinnä asuntolainojen yhteydessä. Lainaturvavakuutuksen idea on pelastaa lainaaja tilanteessa, jossa hän joutuu työttömäksi tai sairaaksi ja ei siksi kykene lyhentämään lainaa sovitussa aikataulussa.

Lainaturvavakuutusten laajuus vaihtelee

Lainaturvavakuutus sisältää vähintään ns. perusturvan. Perusturva takaa korvauksen vakavan tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan tai kuolemantapauksen sattuessa. Laaja lainaturvavakuutus voi sisältää turvan työkyvyttömyyden, vakavan sairauden ja työttömyyden varalta

Alenevasummaisen lainaturvavakuutuksen suuruus ja samalla vakuutusmaksut pienenevät lainan loppua kohden niin, että vakuutus vastaa suuruudeltaan aina jäljellä olevan maksamattoman lainan summaa.

Lainaturvavakuutuksen voi ottaa parivakuutuksena, jolloin vakuutus korvaa myös puolison kokemia taloudellisia takaiskuja. Yleensä puoliso on kuitenkin suojattu vain suppean vakuutuksen mukaisesti, vaikka päävakuutetulla olisikin laaja turva eli jos molemmat haluavat suojakseen laajan turvan, heidän tulee ottaa erilliset lainaturvavakuutukset.

Lainaturvavakuutuksen edut

 • Lainan takaisinmaksu ei häiriinny yllättävissä elämäntilanteissa.
 • Lainaturvavakuutus lisää lainan takaajien luottamusta ja täten helpottaa takaajan saamista lainalle.

Löydä paras tieto vakuutuksista

Summarumin kautta löydät varmasti selkeää tietoa vakuutuksista.

Tutki vakuutuksia tästä

Summarum Logo

Mille lainalle lainaturvavakuutus kannattaa ottaa?

Lainaturvavakuutus sopii moniin eri lainatuotteisiin. Lainaturvan voi ottaa niin isompaan lainaan, kuten asuntolainaan tai pienempään kulutusluottoa varten.

Yleisimmin lainaturvavakuutus otetaan pitkäaikaisia ja suuria lainasummia varten. Tyypillisesti Suomessa tämä laina on asuntolainan.

Lainaturvavakuutus tuo turvallisuuden tunnetta lainanottajalle. Hän saa varmuuden siitä, että ei joudu odottamattomien tilanteiden edessä vielä suurempaan pulaan lainan lyhennyksen takia.

Lainaturvan korvaus voidaan sopia maksettavaksi asiakkaalle sopimuksen mukaan joko kertamaksuna tai kuukausittain.

Lainaturva asuntolainaan

Lainaturva on otettava siitä pankista, josta asuntolaina on myös otettu. Tämä siitä syystä, että asuntolaina on pankin oma tuote johon tarjolla oleva lainaturva sopeutetaan yksilöllisesti.

Lainaturvaa ei näin ollen voi myöskään kilpailuttaa, kun se otetaan asuntolainaan. Jos lainaturva otetaan asuntolainaan on tärkeää muistaa, että saadut korvaukset on myös käytettävä asuntolainan lyhentämiseen ja korkojen maksuun.

Lainaturvan voi sanoa olevan suhteellisen kallis. Koska lainaturvaa ei voi myöskään kilpailuttaa, kannattaa miettiä hyvin tarkkaan onko lainaturva välttämätön hankinta. Usein henkilövakuutukset voivat myös kattaa monia samoja samoja odottamattomia tapauksia, kuin lainaturva.

Puskuriraha auttaa myös usein tiukan paikan tullen asuntolainan lyhennysten ja korkojen kanssa.

Mitä lainaturvavakuutus korvaa?

Pankista riippuen lainaturvavakuutus voi olla joko hyvin laaja ja kattaa monia eri tilanteita, tai vastaavasti suppea asiakkaan niin halutessaan. Asiakkaalla on hyvin mahdollisuuksia vaikuttaa lainaturvavakuutuksen ehtoihin. Lainaturvan kattamat tilanteet ovat siis sovittavissa yhdessä vakuutuksen myöntäjän kanssa.

Yleisesti lainaturvavakuutus otetaan seuraavia tilanteiden varalle:

 • Työkyvyttömyys
 • Sairastuminen
 • Työttömyys
 • Kuolema
 • Tapaturmaisen pysyvän haitan

Lainaturvan ehtojen kanssa kannattaa kuitenkin olla hyvin tarkkana. Hyvin usein edellä mainituissa tapauksissa löytyy kuitenkin tilanteita, jolloin lainaturvavakuutus ei korvaa takaisinmaksua.

Näistä esimerkkinä voidaan mainita raskauden aiheuttama työttömyys, tai määräaikaisen työsopimuksen päättymisen jälkeen tuleva työttömyys.

Lainaturvavakuutus ehdot

Lainaturvan saamiselle pätee hyvin pitkälti samat ehdot, kuin lainan ottamisen yhteydessä. Normaalisti näitä ehtoja ovat:

 • 18-59 vuotias suomalainen
 • Terve ja työkykyinen
 • Yhtäjaksoinen työ 6kk ajalta
 • Ei ole tiedossa töiden loppumista

Näillä ehdoilla pyritään varmistamaan, että lainanottaja on kelvollinen saamaan lainaturvan. Mikäli myöhemmin käy ilmi, ettei lainaturvan hakija ole ollut rehellinen sopimusta tehdessä, voidaan sopimus tällöin mitätöidä, eikä velallinen ole oikeutettu lainaturvan tuomiin korvauksiin.

Lainaturvan rajat

Lainaturvavakuutuksen myöntämisperusteet ja rajat ovat suhteellisen tiukat. Seuraavaan listaan on koottu tarkemmat ehdot.

 • Vakuutuksen ostajan on oltava 18-59 -vuotias terve suomalainen.
 • Lainaturvavakuutus takaa korvauksia tietystä sairaudesta tai tapaturmasta yleensä enintään vuoden ajan.
 • Usein vakuutuksiin liittyy omavastuu eli sairauskorvausta ei makseta esimerkiksi ensimmäiseltä kuukaudelta lainkaan.
 • Työttömyydenvaraturvan enimmäiskesto on vuosi tai kaksi vuotta. Työttömyyskorvauksen maksamiselle on myös paljon ehtoja. Tässä kohtaa kannattaa olla tarkkana. Esimerkiksi yrittäjät, freelancerit ja rakennusmiehet jäävät tavallisesti vaille korvauksia, joten heidän ei kannata liittää lainaturvavakuutukseensa työttömyysturvaa.
 • Osa lainaturvavakuutuksista hyväksyy pitkäaikaisen työkyvyttömyyden perusteeksi ainoastaan tapaturman, kun taas osa vakuutuksista korvaa myös sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden.
 • Usein pitkäaikaisen haitan korvattavuus edellyttää, että kyseessä on vakavaksi luettava haitta.
 • Muista, että parivakuutuksessa puolison saamat edut eivät ole yhtä kattavia kuin ensisijaisen vakuutetun.

Lainaturvavakuutuksen hinta

Tyypillisen lainaturvavakuutuksen hinta on muutaman kymmentä euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa, että vakuutuksen kokonaishinta on tyypillisen 15 vuoden asuntolainan aikana tuhansia euroja. Tämä ei ole pieni summa.

Lainaturvavakuutusta hankittaessa tiedostava kuluttaja törmää ongelmaan: vakuutusten hintoja on miltei mahdotonta vertailla ja kilpailuttaa. Lainaturva pitää ostaa siitä pankista, josta asuntolainakin on hankittu ja koska lainaturva on sopeutettu yksilöllisesti kuhunkin lainaan, lainaturvavakuutusten hintoja ei voi vertailla toisiinsa objektiivisesti.

Huomaa, että lainaturvavakuutuksesta saadut korvaukset on käytettävä lainan lyhentämiseen. Joustavuudessaan kuolemanvaravakuutus ja tapaturmavakuutus voivat siis muodostaa paremman taloudellisen suojan kuin lainaturvavakuutus. Samoin nämä vakuutukset on helppo kilpailuttaa eri vakuutusyhtiöiden välillä toisin kuin lainaturvavakuutus.

Kaiken tämän huomioon ottaen lainaturvavakuutus tuskin kannattaa. Tärkeämpää on huolehtia, että muut henkilövakuutukset ovat kunnossa ja lainanottajilla on jonkinlainen oma puskurirahasto suojanaan.

Verotuksen vaikutus lainaturvavakuutukseen

Lainaturvavakuutusta pohtiessa saattaa moni miettiä, miten verottaja suhtautuu lainaturvavakuutukseen. Lainaturvavakuutuksesta maksettava vakuutusmaksu ei kuitenkaan  ole verovähennyskelpoinen suomalaisille yksityishenkilöille.

Lähiomaisen kuolematapauksista vastaanotettavat korvaukset ovat verottomia 35 000 euroon saakka. Kyseisestä summasta, tai muista vastaavista, ei mene henkilöltä pääomatuloveroa tai perintöveroa. 35 000 euron ylittämä summa on perintöveron alaista, lue tästä lisää siitä, miten perintöveron maksua varten voi hakea lainaa.

Muille kuin kuolleen henkilön lähiomaiselle kuolemantapauksista maksettava korvaus on pääasiallisesti aina veronalaista pääomatuloa. Henkilön kannattaa kuitenkin aina tarkistaa sen hetkiset säädökset verottajalta sekä henkilökohtaiset lainaturvavakuutuksen ehdot sopimuksen toiselta osapuolelta.

Korkokatto

Korkokatto (engl. ”cap”) on menetelmä, joka estää lainan korkoa nousemasta viitekorkojen vaihtelun myötä ylitse tietyn sopimuksessa määritellyn katon. Korkokattoa kaupataan etenkin asuntolainojen yhteydessä. Viime vuosina korkokatto ei ole hyödyttänyt lainaajia.

Miten korkokatto toimii?

Lainalle asetettava korkokatto suojelee lainanottajaa nousevilta euribor-koroilta. Se siis pienentää lainan arvon heilahtelua ja näin vakauttaa kuluttajan henkilökohtaista taloutta epäedullisissa markkinatilanteissa.

Käytännössä korkokatto on taloudellisen uhkapelin väline. Lainanottaja tekee arvion, ovatko korot nousemassa tietyn rajan yli laina-ajan puitteissa. Jos korot nousevat kylliksi, korkokatto voi periaatteessa tuottaa kuluttajalle jopa voittoa. Yleisesti ottaen korkokaton päämäärä ei kuitenkaan ole takoa asiakkaalle rahaa, vaan pienentää yllättäviä kuluja. Kyseessä on siis eräänlainen lainaturvavakuutuksen jatke.

Onko korkokatosta hyötyä?

Kuten kaikissa uhkapeleissä, myös korkokaton tapauksessa talo voittaa aina pitkällä tähtäimellä. Harva korkokaton ostaja saa ostoksestaan voittoa. Viime vuosina monet korkokaton ostaneet kuluttajat ovat jääneet jopa kokonaan ilman hyötyä, kun viitekorot eivät olekaan nousseet, vaan päinvastoin pudonneet historiallisen matalalle tasolle.

Pankinjohtaja Mikko Hyttisen mukaan vuonna 2007 parhaimmillaan jopa 25 % asuntolainan ottajista hankki myös korkokaton. Finanssivalvonnan edustajan arvion mukaan kukaan viiden vuoden korkokaton tuolloin ostaneista ei ole jäänyt uhkapelissään voitolle.

Tällä hetkellä korkokaton suosio vaihtelee pankkikohtaisesti. Vuonna 2012 vain noin 10 % OP:n uusista asuntolainoista sisältää korkokaton, kun taas Nordean kohdalla luku on jopa 50 %. Danske Bank (ent. Sampo Pankki) on pyrkinyt korvaamaan korkokatot keskieurooppalaiseen tapaan kiinteäkorkoisilla lainoilla.

Milloin korkokatto kannattaa?

Nyrkkisääntönä korkokatto kannattaa, mikäli asiakas uskoo pankin arvioivan viitekoron kehityksen alakanttiin. Harvalla yksityisasiakkaalla on kuitenkaan käytössään sitä aineistoa ja analyyttista tietoa kuin pankeilla, joten lopulta korkokatto ei kannata miltei koskaan.

Voit laskea korkokaton kannattavuuden seuraavasti:

 1. arvioi paljonko viitekorko nousee korkokaton voimassaolon aikana
 2. laske, paljonko ehdit säästämään sinä aikana, kun viitekorko on ylempänä kuin lainasi korkokatto
 3. vähennä tästä summasta korkokaton hinta

Jos pankkisi lainalle tarjoaman korkokaton hinta on korkeampi kuin laskemasi säästöt, korkokattoa ei kannata ostaa.

Korkokattojen hinnat vaihtelevat pankki- ja lainakohtaisesti, mutta jo muutaman vuoden korkokatto maksaa helposti yli 1000 euroa. Koko asuntolainan mittainen korkokatto maksaa tuhansia euroja.

On myös mahdollista korvata korkokatto ja muut lainan vakuutukset säästämällä ja sijoittamalla rahaa. Idea on, että joka kuukausi laitetaan säästöön tietynsuuruinen ”vakuutusmaksu”. Jos tapahtuu jotain yllättävää, kuten korko nousee pilviin, voi kulut maksaa säästöön laitetuista varoista. Parasta tässä menetelmässä on, että kun laina on maksettu takaisin ja korkokattoa ei enää tarvita, kaikki säästöön laitetut rahat korkoineen ovat taas kuluttajan käytössä. Huonoa tee-se-itse -korkokatossa on, että sen järjestäminen vaatii enemmän työtä ja taloudellista itsekuria kuin korkokattosopimuksen allekirjoittaminen.

Korkokatto puhuttaa

Korkokatto ei koske vain asuntolainoja. Vuonna 2012 korkokatto on herättänyt keskustelua myös seuraavissa asiayhteyksissä:

 • Euroopan Keskuspankissa on keskusteltu valtionlainojen korkokatosta, josta EKP huolehtisi ostamalla valtion lainoja aina tarpeen mukaan.
 • Syksyllä 2012 hallitus esitti alle 2000 euron pienlainoille 50 % korkokattoa suomalaisten lisääntyvien maksuhäiriöiden ehkäisemiseksi. Pienlainayhdistys on kyseenalaistanut päätöksen hyödyllisyyden ja sanonut, että ns. positiivinen luottorekisteri olisi parempi tapa ratkaista suomalaisten velkaongelma.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

Pohtiessasi vakuutuksia kannattaa sinun ottaa kaikki hyöty irti myös muista palveluistamme – lähde nyt kilpailuttamaan tehokkaasti kulujasi kuten:

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen Asuntolainan kilpailuttaminen Lainojen kilpailuttaminen

Usein kysyttyä

Mikä on lainaturvavakuutus?
Lainaturvavakuutus, kuten korkokatto, on suuren lainan yhteydessä ostettava keino suojata lainanottaja ikäviltä yllätyksiltä. Sitä käytetään lähinnä asuntolainojen yhteydessä.
Mitä lainaturvavakuutus kattaa?
Lainaturvavakuutus sisältää vähintään ns. perusturvan. Perusturva takaa korvauksen vakavan tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan tai kuolemantapauksen sattuessa. Laaja lainaturvavakuutus voi sisältää turvan työkyvyttömyyden, vakavan sairauden ja työttömyyden varalta.
Miksi lainaturvavakuutus?
Vertailu lainaturvavakuutuksen ja muiden henkilövakuutusten kanssa kannattaa tehdä perinpohjaisesti. Joissain tapauksissa kuolemanvaravakuutus ja tapaturmavakuutus voivat muodostaa paremman taloudellisen suojan kuin lainaturvavakuutus. Tyypillisen lainaturvavakuutuksen hinta on muutaman kymmentä euroa kuukaudessa.

Muita aiheeseen liittyviä sivuja: