Etusivu » Sijoittaminen » Yhdistelmärahastot sijoituskohteena

Yhdistelmärahastot sijoituskohteena

Korko- ja osakemarkkinoille sijoittavat yhdistelmärahastot ovat hyvä sijoituskohde henkilölle, joka haluaa valmiiksi hajautetun ja helpon vaihtoehdon pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Näissä varat hajautetaan erilaisille markkinoille ja erilaisille toimialoille. Niiden kautta on mahdollista päästä kiinni hyvin erilaisiin sijoituskohteisiin pienellä kertasijoituksella ilman mitään tuntemusta sijoitusmarkkinasta tai siitä miten sijoitukset toimivat.

Mikä on yhdistelmärahasto?

Se on korko- ja osakerahastojen yhdistelmä, johon sijoittamalla sijoittaja saa laajasti hajautetun sijoituksen. Riskiluokaltaan yhdistelmärahastoja on kolmentasoisia:

  • matalariskinen yhdistelmärahasto, jossa on tyypillisesti sijoitettu osakkeisiin 20-30% sijoituksen arvosta ja loput korkomarkkinoille
  • Neutraalin riski yhdistelmärahastossa osake- ja korkosijoituksia on yleensä 50/50 suhteella
  • Korkean riskin rahastossa pääpaino on osakesijoittamisessa ja tyypillisesti korkoihin on sijoitettu 20-30% sijoituksesta.

Yhdistelmärahastoon sijoittaessa kannattaa kuitenkin huomioida siihen liittyvät kulut.

Pankit käyttävät yhdistelmärahastoja usein sisäänheittotuotteina, joilla ne saavat uusia asiakkaita sijoittamaan säännöllisesti.

Miten yhdistelmärahastoon voi sijoittaa?

Helppoa sijoitustapaa etsivä, usein aloittelevan sijoittajan kannattaa valita sijoitusvaihtoehdoksi yhdistelmärahasto. Sijoittamaan pääsee oman pankin kautta ja alussa tarvitsee valita vain sijoitettava summa ja riskitaso, joka sopii itselle parhaiten. Sijoituksen voi tehdä myös kuukausisäästönä niin, että tililtä siirtyy automaattisesti sovittu summa yhdistelmärahastoon. Tämä onkin erittäin suosittu kuukausisäästämisen muoto suomalaisten keskuudessa.

Yhdistelmärahastojen riskit

Korkorahastoihin verrattuna yhdistelmärahaston riski on suurempi, koska siinä osa sijoituksesta on sidottuna osakkeisiin. Osakerahastoihin verrattuna riski on taas pienempi, koska kaikki sijoitukset eivät ole riippuvaisia osakemarkkinoiden heilahteluista. Toisaalta inflaatio ja korkojen nousu ovat vaikuttaneet yhdistelmärahastoihin.

Kuten jo aiemmin mainittiin yhdistelmärahastoja on jaoteltu riskiluokan mukaan ja sijoittaja tietää jo tehdessään sijoitusta, kuinka suureen riskiin hän sitoutuu.

Kannattaako yhdistelmärahasto

Osa sijoitusalan ammattilaisista on sitä mieltä, että yhdistelmärahasto ei ole kannattava sijoitus missään tapauksessa. Tämä perustuu siihen, että juoksevat kulut yhdistelmärahastoissa saattavat joskus olla niin suuria, että ne syövät rahastosta saatavan tuoton.

Hajautuksen ansiosta yhdistelmärahasto saattaa kuitenkin tuottaa hyvinkin, juuri siksi, että yksittäiset heilahtelut osake- tai korkomarkkinoilla eivät vaikuta siihen niin voimakkaasti.

Yhdistelmärahastossa tuotto-odotukseen vaikuttaa aina riskin suuruus. Mitä pienempi riski, sitä pienempi tuotto-odotus ja päin vastoin.

Sijoittajan kannattaa pohtia eri vaihtoehtoja ja miettiä, onko yhdistelmärahasto hänelle sopiva vai kannattaako ennemmin sijoittaa osa rahoista suoraan osakerahastoon ja osa korkorahastoon.

Suosituin suomalainen sijoitusmuoto

Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat sijoittaneet yhdistelmärahastoihin sen helppouden vuoksi. Sijoitusmuotoa pidetään helppona ja huolettomana. Pankit ovat myös hyödyntäneet markkinan hyvin ja ovat myyneet yhdistelmärahastoja erittäin houkuttelevilla tuottohistoria tiedoilla.

Yhdistelmärahastojen aikapommi

Talousuutisissa on otsikoitu raflaavasti yhdistelmärahastojen aikapommista ja jonkinasteinen totuus tämän otsikon takaa löytyykin.

Korot ovat jo vuosia olleet alhaalla, jopa miinuksella, joten yhdistelmärahastojen korkorahasto-osuus on tuottojen sijaan tuonut tappiota.

Korkea inflaatio tuo myös oman vaikutuksensa yhdistelmärahastoihin. Inflaatio syö asiantuntijoiden mukaan sekä korkonäkymien, että kohonneiden osakearvostusten uhkaamia tuotto-osuuksia.

Taloudellisen tilanteen jatkuessa samankaltaisena, yhdistelmärahastoissa osakkeista saatava tuotto valuu siis korkosijoitusten tappioihin. Myös inflaatio saattaa vaikuttaa korkoihin siten, että pitkät korot nousevat ja korkosijoitusten markkinahinta laskee.

Osa pankeista onkin tuonut markkinoille uusia indeksipohjaisia yhdistelmärahastoja, joissa kulut ovat pienemmät kuin perinteisissä korko- ja osakemarkkinoille sijoittavissa rahastoissa. Nämä eivät kuitenkaan ole toistaiseksi ainakaan vakuuttaneet sijoittajia ja sijoittajia on lähtenyt mukaan hyvin vähän.

Sharpen luku yhdistelmärahastoissa

Rahoituksessa käytetään riskin suhdelukua eli Sharpen lukua tai Sharpen mittaria mittaamaan salkunhoitajien ja portfolion suorituskykyä. Mittari kertoo, miten sijoituksen tuotto kompensoi otettua riskiä. Sellaisenaan Sharpen luku ei kerro juuri mitään, mutta sen avulla voidaan vertailla portfolioiden suorituskykyä toisiinsa. Mitä suurempi Sharpen luku on, sen parempi portfolio on suorituskyvyltään eli miten hyvin sijoitussalkku tuottaa voittoa.

Viime vuosien kriisit ovat vaikuttaneet siihen, että yhdistelmärahastoissa Sharpen luku on laskenut huomattavasti. Samaa laskua on toki huomattavissa muillakin sijoitusmarkkinan osa-alueilla, mutta yhdistelmärahastoissa korkojen nousu on iskenyt sekä osakkeisiin, että korkosijoituksiin, joten riskistä ei ole välttämättä saanut lainkaan korvausta. Monet yhdistelmärahastot ovat painuneet jopa tappiolle.

Uusia yhdistelmärahaston tarjoajia

Yhdistelmärahastot ovat olleet pankeille helposti myytävä tuote erityisesti piensijoittajille. Nyt sijoitusvälityspalvelu Nordnet on myös lähdössä mukaan tarjoamaan yhdistelmärahastoja piensijoittajille. Näissä uusissa rahastoissa sijoitus tehdään osake-, korko- ja luottomarkkinoilla ja sijoitukset tullaan tekemään Nordnetin omien indeksirahastojen sekä ulkopuolisten korkotuotteiden kautta.

Näitä uusia rahastoja pidetään tervetulleina rahastomarkkinoille, joita pankit, erityisesti OP on hallinnoinut vuosikausia. Uudet rahastot ovat kuluiltaan pankkien vastaavien rahastoja edullisempia. Sijoitustaktiikka Nordnetilla eroaa myös jonkin verran pankkien yhdistelmärahastojen taktiikasta. Aika näyttää, miten nämä tulevat menestymään markkinoilla.

Kenelle yhdistelmärahasto sopii?

Kaikessa sijoittamisessa on hyvät ja huonot puolensa. Mikään sijoitusmuoto ei sovi kaikille ja sijoittajan onkin hyvä pohtia miten haluaa sijoituksensa tehdä.

Pankit suosittelevat yhdistelmärahastoja erityisesti aloitteleville sijoittajille niiden matalan riskin vuoksi. Yhdistelmärahastoon sijoittavalla ei tarvitse olla omaa osaamista sijoitusmarkkinoilta, sillä yhdistelmärahastoissa on aina aktiivisesti salkkua hoitava salkunhoitaja.

Yhdistelmärahasto voi olla erityisen hyvä vaihtoehto silloin, kun ei halua säilyttää rahojaan pankkitilillä, jossa korkotuottoa ei ole lainkaan. Yhdistelmärahastossa saa yleensä aina kuitenkin pankkitiliä paremman tuoton, sillä inflaatio ei pääse nakertamaan rahan arvoa.

Parhaiten yhdistelmärahasto sopii sijoittajalle, joka:

  • sijoittaa lyhytaikaisesti ( 3-5 vuotta)
  • haluaa matalan riskin sijoitukselleen
  • sijoittajalle, joka haluaa säilyttää omaisuutensa sen sijaan, että hakisi sille korkeaa tuottoa.

Parhaat yhdistelmärahastot

Kaikesta yhdistelmärahastoihin liittyvästä kritiikistä huolimatta, sijoituspiireissä annetaan myös vinkkejä siitä, mitkä ovat parhaat yhdistelmärahastot sijoittajan näkökulmasta. Kaikki yhdistelmärahastot eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska niiden riskitaso on eri, joten paras tapa vertailla yhdistelmärahastoja lienee olla se, että vertaillaan saman riskitason omaavia rahastoja keskenään. Tämä vertailu on yhteenveto useammasta eri ammattilaisten tekemästä vertailusta. Vertailuissa ominaisuuksina on käytetty: yhdistelmä rahastojen tuottoa eri aikaväleillä, tuottoeroa indeksiin sekä tuoton ja riskin suhdetta.

Matalan riskitason yhdistelmärahastot

Danske Bankin Danske Invest Kompassi 25 on vertailussa kiinnittänyt monen huomion ja saanut vertailuissa matalan riskin rahastojen luokittelussa parhaimpia pisteitä.

Neutraalin riskin yhdistelmärahastot

Nordean tarjoamat yhdistelmärahastot ovat neutraalinriskin rahastoissa pärjänneet hyvin. Sieltä parhaimpien luokassa voidaan mainita Nordea Säästö 50. Tasaisesti Nordean kanssa pärjäsi myös FIM Varainhoito 70 yhdistelmärahasto, joka voisi luokitukseltaan kuulua myös korkean riskin yhdistelmärahastoihin, sillä siinä osakesijoitusten painotus on suurempi.

Korkean riskin yhdistelmärahastot

LähiTapiola Maailma 80 yhdistelmärahastossa on kiistatta paras tuotto-riski suhde. Vertailuissa muut yhdistelmärahastot eivät päässeet samalle tasolle.

Yhteenveto yhdistelmärahastoista

Aloitteleville sijoittajille ja helppoa sekä huoletonta sijoitusvaihtoehtoa etsiville sijoittajille yhdistelmärahasto on hyvin varteenotettava vaihtoehto. Sijoittaja päättää, millaisen summan hän haluaa sijoittaa ja millaiseen riskiin hän haluaa sitoutua. Yhdistelmärahastoissa riski on yleensä aika osakerahastoja pienempi.

Yhdistelmärahastoja voi pitää myös jatkuvan säästämisen muotona silloin, kun ei halua makuuttaa rahojaan nollakorkoisella tilillä, mutta haluaa kuitenkin varmistua siitä, että varallisuus on tallessa. Näihin rahastoihin voi tehdä vaikkapa pienen sijoituksen kuukausittain, jolloin säästäminen tapahtuu automaattisesti, kun tekee pankin tai välittäjän kanssa sopimuksen, että raha siirtyy tilipäivänä rahastoon. Mukaan pääsee pienelläkin summalla.

Vaikka osakekurssien heittelyt ja korkotasonmuutokset eivät aina näy niin voimakkaasti yhdistelmärahastoissa, epävakaa taloustilanne ja inflaatio vaikuttavat myös näihin.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot