Etusivu » Sijoittaminen » Vetyosakkeet sijoituskohteena

Vetyosakkeet sijoituskohteena

Vetyihin liittyvät osakkeet sekä rahastot ovat nostaneet suosiotaan sijoittajien keskuudessa. Kun vetyosakkeiden ja rahastojen suosio räjähti, on niiden osakkeet kuitenkin myös korjautuneet vuoden 2021 alusta lähtien. Sijoittajien näkymät voivatkin olla erilaiset. Miten vetyosakkeisiin tulisi sitten suhtautua?

Suomella on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen vuonna 2050. Tämä on johtanut siihen, että moni on kiinnittänyt huomionsa maailman yleisimmän alkuaineen puoleen eli vedyn.

Vety tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia Suomen hiilineutraaliudelle ja sitä voidaan sanoa vihreäksi, koska se valmistetaan uudella uusiutuvalla energialla, jonka tuotto ei ole pois nykyisestä uusiutuvan energian kapasiteetista.

Vetytaloutta on pyritty edistämään monella tapaa ja sitä varten, sitä on perustettu yritysvetoinen vetyklusteri, jossa on mukana toimijoita arvoketjun eri vaiheissa toimivista yrityksistä.

Vihreä vety tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden energiajärjestelmän kannalta, koska se on samaan aikaan raaka-aine, polttoainei kuin energiavarasto.

Millä tavalla vety näkyy pörssissä?

Voit huomata vedyn monella tapaa pörssissä. Erilaiset kaasu- ja öljyfirmat liittyvät vetybisnekseen, koska ne ovat tätä nykyä monesti suurimpia vedyn valimstajia sekä käyttäjiä. Melkein kaikki isot kaasu-, öljy sekä muut energiafirmat on pörssissä, mutta koska vety edustaa hyvin pientä osaa niiden liiketoimintaa, ei ole välttämättä järkevää tarkastella niitä kaikkia vetyyn sijoittamisen kannalta.

Kuitenkin esimerkiksi Linde on panostanut selkeästi vetyteknologiaan ja vetybisnekseen. Yrityksellä on vedyn tuotannon lisäksi mm. nestevetylaitteita sekä erityisiä kompressoritekniikoita.

Myös polttokenno- ja elektrolyysifirmat ovat kiinnostavia vedyn kannalta. Lisäksi liikennevetyfirmat ovat mielenkiintoinen sijoituskohde. Nämä liikennevetyfirmat sijoittuvat johonkin polttokenno- ja elektrolyysifirmojen väliin. Ne jakavat kulkuneuvoihin tarkoitettua polttoainetta.

Juuri automaailma onkin murroksessa. Teknisen kehityksen ansiosta perinteiset polttomoottorikäyttöiset autot tulevat vähenemään. Monissa maissa on myös määrätty aikatauluja, miten fossiilisista polttoaineista luovutaan autoilussa ja miten siirrytään vähäpäästöisempään liikkumiseen. Valtiot myös tarjoavat tukea ja avustuksia näihin. Sähköautojen ja hybridimoottoreiden lisäksi polttokennoteknologiaa pidetään lupaavana vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille. Polttokenno päihittää helposti monet perinteiset polttomoottorit ja palamisen tuotteena syntyy vain pisaroita vettä.

Vetyosakkeiden markkinoiden kasvusta

Vetyosakkeisiin liittyen on tehty monenlaisia markkinatutkimuksia. Maailmanlaajuisen myynnin voidaan odottaa kasvavan. Polttokennotekniikalla myytävien kulkuneuvojen myynti on jo nyt lisääntynyt ja sillä nähdään olevan myös lisääntymisvaraa.

Polttokennoteknologia tuotantoajoneuvoissa voi nostaa vetyosakkeita

Expleon konsulttiyhtiö on tutkinut saksalaisia, ranskalaisia ja brittiläisiä ajoneuvovalmistajia sekä niiden johtajia. Heidän mukaan 85 prosenttia näistä isoista yhtiöistä on sitä mieltä, että vetykäyttöiset moottorit vähentää ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä.

Vastaajista taas 80 prosenttia uskoo, että heidän yrityksellään on tarvittava osaaminen kohtuuhintaisten vetyautojen valmistukseen ja kehitykseen. Viime vuosien aikana saavutettu kehitys voi vaikuttaa siihen, että teknologia lyö läpi. Useat suuren yhtiöt uskovat polttokennomoottoreiden yleistyvän sähkömoottorien ohella. Euroopasta löytyy jo sarjavalmisteisia autoja kuten Hyundain Nexo ja Toyotan Mirai.

Esimerkiksi Etelä-Koreassa on alettu jo rakentamaan vetyautojen tarvitsemia infrastruktuureja. Kyseisen maan hallitus haluaisi kasvattaa vetytankkausasemien määrää pitkällä aikavälillä.

Mitä hyötyjä polttokennossa on?

Polttokennossa vesi jaetaan hapeksi sekä vedyksi sähkön avulla. Vety voidaan yhdistää uudelleen hapen kanssa muodostaen vettä polttokennoissa. Käänteinen elektrolyysi tuottaa sähkövirtaa, jota voidaan käyttää sähkömoottorissa.

Näkymät vihreästä vedystä ja vastuullisesta sijoittamisesta

Vedyn tuottaminen uusiutuvista energianlähteistä on mahdollista taloudellisesti. Vedystä voi tulla pitkällä aikavälillä puhdas vaihtoehto bensiinille ja dieselille. Ylijäämäsähkö voidaan muuntaa vedyksi ja myydä autoilijoille huoltoasemien pumppujen kautta. Tietyissä sääolosuhteissa tuuli- sekä aurinkovoimalat tuottavat huomattavasti enemmän energiaa kuin mitä verkko tarvitsee. Power to gas tekniikan kautta saatu sähkö on edudududullllista ja halpaa. Sähköverkkojen kuormitusta voitaisiiin täten keventää ja uusiutuvaa energiaa voitaisiin säilöä.

Markkinoilla olevat vetyosakkeet

Esimerkkejä vetyosakkeista on muutamia. Lisäksi vetyyn voi sijoittaa myös rahastojen kautta helposti. Tällöin myös hajautuksen saa aikaan helpommin kuin suoriin osakkeisiin sijoitettaessa.

Polttokenno- ja vetyosakkeita:

 • Air Liquide
 • Ballar Power
 • Cummins
 • HEXAGON COMPOSITES
 • ITM Power
 • Nel ASA
 • Nikola Motos
 • PLUG POWER
 • Powercell Sweden

Esimerkiksi ETF-sijoittamisen kautta voit sijoittaa vetyteollisuuteen. Muun muassa Nordnetin sivuilta näkee erilaisia listauksia kattavasti erilaisista ETF-rahastoista.

Vatuullinen sijoittaminen

Omillla sijoituksilla pystyy tukeemaan vastuullisuuttta. Vetyteollisuus voi olla vastuullista, kun se tuotetaan vihreällä energialla. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että pyritään parantamaan salkun tuotto- ja riskiprofiilia huomioimalla ympäristö, sosiaalinen vastuu sekä hyvä hallintotapa. Nämä kaikki vaikuttavat vastuullisen sijoittajan tekemiin valintoihin. Eesg-pisteiden avulla pystytään pisteyttämään ympäristötekijät, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa. Eettinen sijoittaminen on taas arvopohjainen päätös.

ESG-pisteet perustetaan yhtiön omiin raportteihin. Jotkut yritykkset tekevät näitä erittäin kattttavasti.

ESG-pisteet eivät pelkästään kerro yrityksen vastuullisuudesta

Pisteet yksinään eivät ratkaise sitä, kuinka vastuullisia yritykset ovat. Kuitenkin ESG-pisteytyksen avulla voidaan arvioida ja saada osviittaa vastuullisista yhtiöistä sijoituspäätösten tueksi. Sijoittaminen eettisesti onnistuu tämän huomioimalla.

Eettinen sijoittaminen perustuu omaan arvopohjaan

Osakeyhtiölaissa lukee, että osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa osakkeenomistajille voittoa. Laki ei velvoita kuitenkaan voiton maksimointiin kaikin keinoin. Voiton maksimointi on olennaista vasta, kun yhteiskunnan ja osakkeenomistajien vaatimukset on huomioitu.

Mitä avoimempi yritys on omasta toiminnastaan ja siitä, mihin osakkeenomistajien rahoja käytetään, sitä paremmin eettinen sijoittaminen voi tapahtua. Eettinen sijoittaja voikin tämän tiedon avulla tehdä päätöksiä siitä, miten ja minkä yhtiön kautta hän voi parhaiten ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttaa.

Sijoittaja, joka pyrkii eettisyyteen ei pyri kasvattamaan varallisuuttaan ihmisten tai ympäristön hyvinvoinnin kustannuksella. On tärkeää tehdä päätöksiä oman arvopohjan pohjalta.

Eettisen sijoittajan kysymykset sijoittamiseen

 • Ekologisuus: miten yhtiön toiminta vovoi kuormittaa luontoa sekä ekosysteemiä? Miten ilmastonmuutos on otettu huomioon toiminnassa.
 • Sosiaalinien aspekti: miten yhtiö huomioi ihmissarvon ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisuuden? Valvooko yritiys ihmisoikeuksien toteutumista ja miten he työntekijöitä
 • Taloudellinen ajatus: mihin yhtiön taloudellinen menestys on perustettu? Mistä kasvu tulee: onko se tuotteiden ja palveluiden ansiosta? Pyrkiikö yhtiö parantamaan maailmaa vai onko sen menestys tethty työntekijöitä sekä luontoa hyväksikäyttäen riistomielessä sekä epäreilusti kilpailijoita kohdellen

Miten arvovmaailma näkyy sijoittusvalinnnnoissa?

Tyypillisesti esimerkiksi tupakka, aseet, fossiiliset polttoaineet karsiutuu eettisen sijoittajan salkusta. Vastaavasti osa öljy-yhtiöistä luokitellaan epäeettisiksi, osa kestävän kehityksen yhtiöiksi kuten Neste, joka on suomalainen. Kyseinen yhtiö on panostanut hyvin paljon rahaa uusiutuviin polttoaineisiin, joiden avulla liikenteessä voidaan pyrkiä alentamaan päästöjä.

Vetyosakkeisiin sijoittaessakin on hyvä miettiä, millaista yhtiötä haluaa tukea, jos mielessä haluaa pitää juuri ekologisuuden ja eettisyyden. Onkin hyvä tutustua yritykseen ja sen toimintaan ennen sijoituspäätöksen tekoa. Voit sijoittaa vahingossa yhtiöön, joka tukee myös sinun mielestäsi epäeettistä toimintaa. Löydät yhtiöiden toiminnasta tietoa esimerkiksi heidän omilta verkkosivuiltaan.

Yhteenveto vetyosakkeista

Tulevaisuuden teknologioihin kuuluu ehdottomasti polttokenno. Myös toisaalta pörssiin listattujen yritysten määrä on hyvin pieni, joten sijoittajalle ei välttämättä löydy hirveästi erilaisia mahdollisuuksia sijoitusten kannalta. Jos monet sijoittajat haluavat sijoittaa näikhin harvoihin osakkeisiin, kasvaa niiden kysyntä ja se voi johtaa siihen, että osakkeiden arvostukset nousevat liikaa.

Ahkerasti toteutuvat osakeannit mahdollistavat yhtiölle mahdollisuuden investoida paljon vetyteollisuuteen. Vetytekonologia on sen verran uutta, että siihen voi vaikuttaa vielä hyvin paljon alan epävarmuus ja suhdannevaihtelut selkeästi.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot