Etusivu » Sijoittaminen » Valmistava teollisuus sijoituskohteena

Valmistava teollisuus sijoituskohteena

Globaalin talouden tukijalkana on pidetty aina valmistavaa teollisuutta. Toisaalta valmistava teollisuus on vahvassa murroksessa digitalisaation takia. Vaatimukset kasvavat, sarjat pienenee ja monesti tuotteisiin liitetään yhä enemmän palveluita. Kilpailuvaltteina teollisuudelle on monesti nähty osaaminen, laatu ja kustannustehokkuus.Kun digitalisaatio ylettyy myös teollisuuteen voi syntyä uusia keinoja menestyä. Näitä voivat olla esimerkiksi nopeus, ketteryys, uusien teknologioiden hyödyntäminen ja kyky johtaa muutoksessa.

Digitalisaation mahdollisuudet teollisuudelle

Digitalisaatio mahdollistaa yhä tarkempia tietoja reaaliajassa teollisen internetin avulla esimerkiksi liittyen tuotantoprosesseihin, koneisiin, laitteisiin ja raaka-aineisiin
Uusien liiketoimintamallien sekä palvelujen luominen ja kehittäminen on mahdollista kun ihminen hyödyntää digitalisaatiota. Muutos voi avata uusia mahdollisuuksia myös ihmisten johtamiseen ja huippusuoritusten tukemiseen.

Valmistava teollisuus haasteiden edessä

On huomattu, että valmistava teollisuus on monien muutosten keskellä. Teollisuutta on siirtynyt Suomesta ukomaille ja uusia vaatimuksia on asetettu ympäristösyistä johtuen. Valmistavan teollisuuden organisaatiot tarvitsevatkin rohkeutta uudistumiseen sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa ja niiden hyödyntämistä.

Tämä tarvitsee uudenlaista ajattelua. Digitalisaatiossa korostuu etenkin voima ja mahdollisuus menestyksen varmistamiseksi.

Valmistava teollisuus on nähty Suomessa viennin veturina, mutta sen on nähty myös polkevan paikallaan. Esimerkiksi Suomessa Business Finlandin Sustainable Manufacturing -ohjelma tähtää kotimaisten valmistavan teollisuuden uudistukseen sekä ympäristöllisessä ja liiketaloudellisessa mielessä.

Tuottavuuskehitys kotimaisessa teollisuudessa on ollut vaihtelevaa. 2000-luvun alun erinomainen kehityskaari katkesi finanssikriisin puhjetessa vuonna 2006. Tästä seurasi talouden syöksykierre, joka päättyi vasta vuonna 2014. Tätä syöksyä on seurannut kasvunkin vuosia, mutta tilanne on polkenut myös paikallaan. Tämä kuvastaakin sitä, kuinka myös valmistava teollisuus on sijoitusmielessä riippuvainen ympäröivästä markkinasta ja maailman tilanteesta.

Tulevaisuutta varten valmistavan teollisuuden on myös tähdättävä ekologisuuteen ja vihreämpään toimintaan. Tämä on myös sijoittajia kiinnostava seikka. Päästöjen leikkaaminen on edellytys ilmastonmuutoksen pysäyttämiselle, mutta samaan aikaan yritysten on pyrittävä taloudellisesti hyvään toimintaan.

Valmistava teollisuus ja ympäristöasiat

Valmistavassa teollisuudessa myös ympäristön huomiointi on edellytyksenä toiminnan jatkuvuudelle. Teollisuuden on tuotettava uusia keinoja esimerkiksi siihen, miten käyttää raaka-aineita entistä tehokkaammin, tuottaa vähemmän jätettä sekä ennen kaikkea saada aikaan tuotteita entistä energiatehokkaammin kuin ennen. Kun arvioidaan liiketoiminnan hiilijalanjälkeä, tulee arvioida myös niihin toimitusketjuihin, joihin yritys kytkeytyy. Tällöin huomioidaan esimerkiksi kiertotalous, alustatalous sekä hajautettu valmistus.

Kansainvälinen kilpailu vaatii alalta jatkuvaa kehittymistä. Taloudellinen kasvu edellyttää tuottavuuden kasvamista. Teollisissa ympäristöissä tätä voidaan edesauttaa digitalisaatiolla sekä kehittämällä liiketoiminnan malleja sekä kansainvälistä osaamista. Erilaiset AI-pohjaiset ratkaisut sekä uudet tuotantomenetelmät ovat avainasemassa.

Startup toimintaan sijoittaminen

Etenkin enkelisijoittajia on kiinnostanut yhtenä sijoituskohteena valmistava teollisuus. Startuppeihin voikin päästä mukaan esimerkiksi joukkorahoituksen kautta ihan tavallinenkin tallaaja. Kyseessä on siis yritykset, joita ei ole listattu pörssiin, mutta joukkorahoituksen avulla pystyt pääsemään yrityksen toimintaan mukaan.

Joukkorahoitus tarkoittaa varojen keräämistä projekteihin tai muuhun liiketoimintaan. Raha kerätään yksityisiltä henkilöiltä yleensä netin välityksellä. Joukkorahoitukseen osallistuville sijoittajille maksetaan monesti korkoa, mutta se voi perustua myös vastikkeisiin tai lahjoituksiin. Tätä toimintamallia käyttää monesti pienet ja aloittelevat yritykset. Kyseessä on Suomessa varsin pieni toimiala.

Lainamuotoinen versus sijoitusmuotoinen joukkorahoitus

Joukkorahoitusta voidaan tehdä kahdella tapaa.

Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa rahoitus välitetään yrityksille rahoituvälineen esimerkiksi joukkovelkakirjalainan tai osakkeen avulla. Joukkorahoituksen välittäjä tällöin vaatii sijoituspalvelulain mukaisen luvan.

Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa lainaa saava yritys ja sijoittaja muodostaa velkasuhteen keskenään. Lainamuotoista joukkorahoitusta välittävän tahon täytyy rekisteröityä joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin, jota ylläpitää Finanssivalvonta.

Sijoittajalle joukkorahoitus voi olla tuottavaa. Yleisimpiä joukkorahoituskohteita sijoittajalle voi hankkia esimerkiksi Mintoksen tai EstateGurun kautta. Näiden palveluiden kautta on mahdollista sijoittaa joukkorahoituksiin. Lisäksi Suomen päähän voi sijoittaa esimerkiksi Indersin tai Nordean kautta.

Sijoittaminen joukkorahoituksella tietää kuitenkin aina korkeaa riskiä. Tutkimuksien mukaan vain noin joka kymmenes yritys onnistuu kasvattamaan liiketoimintaansa tarpeeksi. Moni sijoittaja on kuitenkin valmis sietämään korkeita riskejä, koska vastaavasti potentiaalinen tuottotaso voi olla merkittävä. Pääsemällä mukaan varhaiseen vaiheeseen yrityksen toimintaa, voi tuotto myös olla merkittävää. Listaamattomiin yrityksiin sijoittamalla pystyy sijoittaja hajauttamaan myös riskiään.

Kun haluat huomioida vastuullisuuden sijoittamisessa

Valmistavassakin teollisuudessa voi ottaa huomioon vastuullisuuden. Kriteerinä vastuulliselle sijoittamiselle on ESG-mittari, jossa arvioidaan ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa. ESG vaatii piensijoittajalta hieman vaivaa, jotta tiedät, millaiset yritykset ovat oikeasti vastuullisia eivätkä harrasta esimerkiksi vain viherpesua.

Ympäristön kannalta on tärkeää ilmastonmuutoksen torjuminen sekä saastuttamisen vähentäminen. Yritysten sivuilta pystyt yleensä tutustumaan siihen, miten he huomoivat toiminnassaan vastuullisuuden. Sosiaalinen vastuu kattaa ihmisoikeuksista huomioimisen ja esimerkiksi henkilöstöpolitiikan. Hyvään toimintatapaan liittyy lisäksi korruption ehkäiseminen ja muutenkin vastuullinen toiminta.

Sijoittajan kannalta kannattaa miettiä, omia käsityksiä vastuullisuudesta. Mitkä ovat sinulle itsellesi sijoittajana tärkeitä. Kun omat prioriteetit ovat selvillä, on helpompi miettiä myös sijoituskohteita.

Vastuullinen sijoittaminen ei vähennä tuottoa

On olemassa erilaisia lähestymistapoja vastuulliseen sijoittamiseen. Sijoittaja voi löytää näistä itselleen mieluisen.

ESG-integrointi

Sijoittaja ottaa ESG-kriteerit osaksi omaa sijoitussuunnitelmaansa. Sijoitukset kohdennetaan näiden kriteerien mukaan vastuullisempiin yrityksiin.Tällöin voidaan myös poissulkea kokonaan kaikki epäeettiset toimijat ja toimialat.

Vaikuttavuussijoittaminen

Tällöin sijoittaja tavoittelee positiivista yhteiskunnallista muutosta ja vaikuttamista sekä taloudellista sijoittamista sijoittamalla yrityksiin, joiden tuotteet ratkaisee yhteiskunnallisia aiheita. Sijoituksilla mitataan vaikuttavuutta yhteiskuntaan.

Vastuullisuustrendin huomiointi

Sijoituskohteeksi voi yrittää etsiä yhtiöitä, jotka hyötyy vastuullisuustrendistä. Tässä voi käyttää omaa osaamista ja intuitiota. Esimerkiksi asiakkaat ovat uskollisempia vastuullisemmille brändeille. Uudenlaiset tuotteet sekä palvelut kuten muovin ja fossiilisten polttoaineiden korvaajat ovat kysyttyjä. Tässä voi myös miettiä, mitkä yhtiöt ovat parantamassa vastuullisuuttaan ja miettiä haluaako näitä yrityksiä olla tukemassa.

Aktiivisiella omistajuudella vaikuttaminen

Kun omistat jonkun yhtiön osakkeita, pääset mukaan myös yhtiön päätöksentekoon. Pörssiyhtiön osakkailla on monenlaisia oikeuksia. Omistajana eli osakkeen omistajana voit osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa, joka on osakeyhtiön ylin päättävä elin. Omistajat pääsevät valitsemaan yrityksen hallituksen sekä tilintarkastajat ja päättävät johdon palkitsemisesta sekä osingonjaosta sijoittajille. Kun omistat yhdenkin osakkeen, sinulla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja kommentoida sekä kysyä johdolta sinun tärkeänä pitämiä asioita, oikeus äänestää ja oikeus esittää etukäteen päätösehdotusta.

Vastuulliset rahastot

Voit myös valita salkkuusi vastuullisia rahastoja, vihreitä joukkolainoja tai vastaavia sijoituskohteita. Tässä kannattaa kuitenkin selvittää, mitä vastuullisuus esimerkiksi tietylle rahastolle tarkoittaa ja miten se näkyy rahaston kohdevalinnoissa.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä

Koskaan sijoittaminen ei ole täysin varmaa skeä tuottoa tuovaa. Joskus voi käydä niin, että tuotto jää olemattomaksi tai jopa miinuksen puolelle. Riskin määrä voi vaihdella riippuen siitä mihin sijoitat varallisuutesi.

Esimerkiksi osake ja korkorahaston riski riippuu siitä strategiasta, jota rahastossa käytetään. Mitä kapeampi ja erikoistuneempi strategia rahastolla on, sitä riskisempää siihen sijoittaminen on. Esimerkiksi osakerahasto joka sijoittaa vain tiettyyn alaan tai yksittäiseen maanosaan on riskisempi, kuin rahasto joka ei tee niin.

Hajauttaminen onkin tämän vuoksi järkevää. Hajauttamalla varallisuuttasi pystyt madaltamaan sijoittamasi rahan riskiä. Jos jossain maassa esimerkiksi tulee vaikeuksia tai maailman talous vaikuttaa johonkin alueeseen enemmän, on syytä olla hajautettu salkku, joka mahdollistaa sen, että välttämättä kaikki sijoittamasi rahat eivät notkahda miinuksen puolelle.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot