Etusivu » Sijoittaminen » Väestön ikääntyminen sijoituskohteena

Väestön ikääntyminen sijoituskohteena

Elämme maailmassa, jossa ihmisten keski-ikä nousee jatkuvasti ja keski-iän nousun vauhti on ylittänyt useimmat ennusteet. Samalla syntyvyys on laskenut voimakkaasti. Toisin kuin usein luullaan, kyseessä ei ole vain rikkaiden länsimaiden ongelma,vaan noin 2/3 iäkkäistä elää kehittyvissä talouksissa. Suhteessa väestöön, länsimaissa iäkkäiden prosentuaalinen osuus on tosin korkeampi kuin kehittyvissä talouksissa, mutta absoluuttisesti suurin osa maailman iäkkäistä elää kehittyvissä talouksissa.

Väestörakenteen trendi on samantyyppinen lähes kaikkialla maailmassa, mutta toisissa maissa kehitys on dramaattisempaa kuin toisissa. Esimerkiksi Suomessa yli 60-vuotiaiden osuus on jo nyt noin 30 %, ja sen odotetaan kasvavan 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Tilastokeskuksen mukaan alle 15-vuotiaiden osuus on ollut jo kymmenisen vuotta matalampi kuin yli 65-vuotiaiden osuus, mikä johtuu paitsi kasvaneesta elinajanodotteesta, myös laskeneesta syntyvyydestä. Yli 60-vuotiaiden osuus onkin Euroopan korkeimpia. Kyseessä on siis valtava megatrendi, josta paitsi alalla toimivat yritykset, myös sijoittaja voi hyötyä.

Ikääntymisen vaikutukset yhteiskuntaan

Väestön ikääntymisellä on paljon vaikutuksia yhteiskuntaan, ja se muuttaa yhteiskuntarakennetta sekä sitä mikä on niin sanottu keskimääräinen kuluttaja. Koska ihmiset elävät kauemmin, iäkkäällä sukupolvella on käytössään usein suuria summia rahaa ja heidän ostovoimansa on parempi kuin aiemmin. Heillä on myös halukkuutta käyttää varojaan aivan eri tavalla kuin ennen. Valtioiden ja kuntien sen sijaan on mietittävä, miten tasapainotella alati kasvavien terveydenhoito- ja eläkemaksujen kanssa, erityisesti niissä kunnissa, joissa työikäisen väestön osuus on matala. Myös palveluita on kehitettävä niin, että ne vastaavat paremmin alati ikääntyvän väestön tarpeisiin, joka elää yhä vanhemmaksi. Vanhemmat ihmiset saattavat myös erota kulutustottumuksiltaan radikaalisti nuoremmasta väestöstä mikä kaikkien yritysten on hyvä huomioida kehittäessään tuotteitaan. Esimerkiksi erilaiset hoiva- ja kodinhuoltopalvelut ovat suositumpia iäkkäiden keskuudessa kuin muun väestön.

Ikääntyminen on erityisen haastava ilmiö, jos maan huoltosuhde, eli lasten ja eläkeläisten määrä sataa työikäistä kohden, kohoaa ikääntymisen myötä kipurajoille. Huoltosuhteella tarkoitetaan sitä, että väestöstä tietty määrä on työssäkäyvää ja näiden henkilöiden verotuloilla voidaan huoltaa se osuus kansasta, jotka eivät maksa veroja, kuten lapset ja nuoret sekä vanhukset ja työelämän ulkopuolella oleva osuus väestöstä. Heikko huoltosuhde voi pitkällä aikavälillä johtaa siihen, että hyvinvointivaltion edellytykset vaarantuvat, sillä verotulot eivät kata menoja. Suomen huoltosuhde on yksi Euroopan suurimmista, eli huollettavia on runsaasti suhteessa työssäkäyvien määrään. Tähän ilmiöön ei ole luvassa helpotusta myöskään lähivuosina.

Väestön ikääntymiseen liittyvät alat

Tyypillisesti väestön ikääntymiseen liittyen mainitaan erityisesti lääketeknologia ja hoivakodit sekä muut laitospalvelut, mutta ala on huomattavasti tätä monipuolisempi. Ikääntyvä väestö tarvitsee toki hoivapalveluita ja lääkkeitä, mutta sijoittaja voi sijoittaa rahansa myös bioteknologian tai lääkealan yritysten kiinteistösijoituksiin tai teknologiaan, joka auttaa ikääntynyttä väestöä pärjäämään kotona mahdollisimman pitkään. Kunnostusta vaativan omakotitalon sijaan saatetaan myös haluta muuttaa helpompaan ja esteettömään kerrostaloasuntoon lähelle tärkeimpiä palveluita. Seuraavassa on esitelty muutamia alan sijoitusmahdollisuuksia.

Hoivapalvelut

Hoivapalvelujen kenttä on monipuolinen ja ne pitävät sisällään paitsi erilaisia ostettavia hoivapalveluita, myös hoiva-alan kiinteistösijoitukset. Hoivapalvelut eroavat muista kiinteistösijoituksista siinä suhteessa, että ne ovat vähemmän herkkiä talouden laskusuhdanteille, koska tarve asumiseen on pysyväisluonteinen eikä asumiselle ole vaihtoehtoja. Hoivapalveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti paitsi väestön ikääntyessä, myös sen vuoksi, että ikääntyvästä väestöstä on huolehtimassa yhä vähemmän lapsia. Yhdysvaltain pörssissä onkin useita hoiva-alan kiinteistöihin ja muihin hoivapalveluihin erikoistuneita yrityksiä.

Bioteknologian ja lääkealan kiinteistöt sekä lääkkeet

Bioteknologialla ja lääketehtailla on käytössään yleensä hyvinkin erikoistuneita kiinteistöjä, joita ei välttämättä haluta omistaa itse. Tavallisten toimistorakennusten muuttaminen tähän käyttöön on kallista, joten vuokrasuhde on yleensä pitkäaikainen ja vakaa. Väestön ikääntymisen myötä käytetään yhä enemmän rahaa lääkekehitykseen, tavoitteena kehittää uusia ja parempia lääkkeitä sellaisia sairauksia kohtaan kuten esimerkiksi Parkinsonin tauti ja Alzheimer. Lääketeollisuutta hyödyttää paitsi väestön ikääntyminen, myös elintason nousu kehittyvissä maissa. Elintason kasvun myötä myös erilaisten elintasosairauksien määrän uskotaan lisääntyvän lähivuosina voimakkaasti kehittyvissä maissa. Esimerkiksi silmäsairaudet ovat voimakkaassa kasvussa.

Teknologia

Myös teknologia-alalla on uusia mahdollisuuksia ikääntymisen vuoksi. Yhä pidempään kotona pysyvä väestö tarvitsee kotona pärjätäkseen monenlaisia apuvälineitä, joita kehittävät yritykset ovat megatrendin keskiössä. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi erilaiset hälyttimet sekä mobiiliteknologian välityksellä toimivat palvelut. Teknologian avulla voidaan esimerkiksi muistuttaa lääkkeiden ottamisesta tai auttaa kaatunut vanhus takaisin ylös. Teknologia kehittyy nopeasti ja auttaa osaltaan sitä, että ihmiset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

Miten sijoittaa väestön ikääntymiseen
Väestön ikääntymiseen voi sijoittaa esimerkiksi ostamalla lääkeyritysten tai hoivapalveluita tuottavien yritysten osakkeita. Megatrendiin pääsee helposti mukaan myös erilaisten ETF-rahastojen tai rahastojen kautta. Suorat kiinteistösijoitukset ovat mahdollisia, mutta yleensä ne ovat piensijoittajan ulottumattomissa. Koska ikääntyminen on yksi puhutuimmista ilmiöistä, löytyy alalla tarjontaa laidasta laitaan,ja sijoittamisen voi usein aloittaa jo hyvin pienellä pääomalla.

Suorat osakesijoitukset

Suoralla osakesijoituksella tarkoitetaan yritysten osakkeiden omistamista itse, ilman välikäsiä (esimerkiksi rahastot). Suorat osakesijoitukset sopivat henkilöille, jotka sietävät myös markkinoiden heilahtelua sekä yksittäiseen yritykseen liittyvää korkeampaa riskiä. Samalla myös tuottomahdollisuudet ovat keskimäärin rahastoja korkeammat. Osakkeisiin sijoittamisessa on muistettava, että lyhyen aikavälit heilahtelu voi olla voimakasta ja osakesijoittajan tulee pitää huolta hajauttamisesta itse. Osakesijoittamisen aloittamiseksi ei tarvita suuria pääomia, mutta kustannusten vuoksi usein hieman suurempia kuin esimerkiksi rahastosijoittamisessa. Kuluissa on kuitenkin pankkikohtaista vaihtelua.

Myös Helsingin pörssistä löytyy useita alalla toimivia yrityksiä: lääkeyhtiö Orion, yksityisiä terveyspalveluja tuottavat Pihlajalinna ja Terveystalo sekä silmäsairauksiin erikoistuneet Revenio Group ja Optomed ovat vain esimerkkejä yrityksistä.

Rahastot

Pankkien myymät rahastot ovat helppo tapa aloittaa sijoittaminen, sillä sijoittajan ei tarvitse pohtia hajauttamista itse, vaan salkunhoitaja huolehtii siitä. Rahastoissa huomio kannattaa kiinnittää paitsi rahaston sisältöön ja itselle sopivan riskitason löytämiseen, myös siihen, että rahaston kulut ovat kohtuulliset. Mikäli rahasto on suoriutunut keskiarvoa paremmin, monet ovat valmiita maksamaan myös hieman korkeampia kustannuksia ammattitaitoisesta salkunhoidosta. Rahaston kustannukset muodostuvat yleensä kiinteästä vuositasolle muutetusta prosenttimääräisestä palkkiosta, minkä lisäksi saattaa olla erilaisia avaus- ja lunastuspalkkioita, tai suoriutumiseen sidoksissa olevia palkkioita.

Väestön ikääntymiseen pääsee helpoiten kiinni ostamalla erilaisia terveydenhoitoalaan liittyviä rahastoja, joita voi etsiä esimerkiksi hakusanalla ”healthcare”. Nämä ovat yleensä laajasti hajautettuja ja saatavat sisältää yrityksiä esimerkiksi hoiva-alan, bioteknologian, lääkealan ja vanhuspalveluiden osa-alueilta.

ETF-rahastot

Pörssinoteeratut rahastot eli ETF:t (Exchange Traded Fund) ovat nousseet suuren kansan tietoisuuteen erityisesti viime vuosina. Tyypillisesti ETF:t seuraavat jotakin indeksiä, sektoria, hyödykettä tai muuta kohde-etuutta, mutta osalla niistä on myös aktiivinen salkunhoitaja. Koska ETF-rahastoista valtaosa on kohde-etuutta seuraavia eli passiivisia, ovat ne kulurakenteeltaan usein rahastoja edullisempia. ETF-rahastoja voi ostaa pörssissä samaan tapaan kuin osakkeita ja ne ovatkin keskimäärin erittäin likvidejä, kuten osakkeet.

Terveydenhoitoalalle on ilmestynyt viime vuosina erittäin paljon ETF:iä, joilla ikääntymisen megatrendiin pääsee mukaan helposti. Yksi tunnetuimmista ja suosituimmista alan ETF:stä on iShares Ageing Population UCITS ETF, joka on perustettu vuonna 2016. Muita alaan sijoittavia ETF-rahastoja ovat esimerkiksi iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF, Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C ja useat muut. Vaikka ETF:t ovat jo valmiiksi laajasti hajautettuja ja monet niistä on rakennettu niin että yritysten painoarvot ovat keskenään suunnilleen samat, on aina hyvä tutkia ETF:n rakennetta avaintietoesitteen kautta ennen sijoituspäätöstä.

Eri toimialat ja aiheet sijoituskohteina
Arvoyhtiöt Aseteollisuus Aurinkoenergia Autoteollisuus Avaruusteknolgia
Biotech Bitcoin (BTC) Clean Energy Crypto-ETF Digitalisaatio
Elektroniikkateollisuus Elintarviketeollisuus Energia Esports & Gaming Ethereum (ETH)
Fintech Hyödykkeet Ilmastonmuutos Infrastruktuuri Internet
Jalometallit Joukkolainat Joukkorahoitus Kaasuteollisuus Kaivosteollisuus
Kannabisosakkeet Kasvuyhtiöt Kemianteollisuus Kiinteistötekniikka Kiinteistöyhtiöt
Konepajat Kryptovälittäjät Kuljetus- ja logistiikka Kulta Kuluttajatuotteet
Kybeturvallisuus Lentoyhtiöt Listaamattomat yhtiöt Listautumisannit Litium-/Akkuteknologia
Loma-asunnot Luksustuotteet Luonnonvarat Lääketeollisuus Maailman suuryhtiöt
Maatalous Matkailu ja turismi Meriteollisuus Metaverse Metsä
Mikro- ja pienyhtiöt Milleniaalit NFT Pankki- ja finanssiala Paperi- ja metsäteollisuus
Perusteollisuus PK-yritykset Puhdas vesi Puolijohdeteknologia Raaka-aineet
Rahoituspalvelut Rakennusala Ravintolat ja hotellit Robotiikka ja automaatio Ruokatuotanto
Sosiaalinen media Syntiosakkeet Teknologia Teknologiajätit Tekoäly (AI)
Telecom ja media Teollisuustuotteet Terveydenhuolto Tietoliikennepalvelut Toimitilat ja liikekiinteistöt
Tuulivoima Uhkapeliala Uraani ja ydinvoima Valmistava teollisuus Valtionyhtiöt
Verkkokaupat Vertaislainat Vety Väestön ikääntyminen Vähittäiskauppa
Yleishyödylliset palvelut Yrityslainat Öljy Muoti- ja vaateteollisuus  
Maat ja alueet sijoituskohteina
Afrikka Australia Brasilia Espanja Etelä-Korea
Indonesia Intia Italia Japani Kiina
Norja Ranska Ruotsi Saksa Singapore
Sveitsi Taiwan Tanska Thaimaa Turkki
Vietnam Viro Lontoon pörssi New Yorkin pörssi NASDAQ-pörssi
Etelä-Amerikka Kaakkois-Aasia Kaukoitä Kehittyvät markkinat Lähi-itä
Latinalainen Amerikka Tyynenmeren alue
Sijoittamisen sanasto ja oppaat
Arvo-osuustili Asuntosijoittaminen ETF-rahastot Forex-CFD Impact Investing
Inflaatio Kansainväliset osakkeet Kiinteistösijoittaminen Korkoa korolle Korkorahastot
Lapselle säästäminen Osakerahastot Osakesäästötili Osakesijoittaminen Osinkokalenteri
Pörssiosakkeet Puskurirahasto Rahamarkkinarahastot Rahastosijoittaminen Stagflaatio
Valtion obligaatiot Valuutta ETF Valuuttakurssit Yhdistelmärahastot