PK-yritykset sijoituskohteena

Suomalainen kasvu- tai myyntivaiheessa oleva pk-yritys saattaa olla sijoittajalle erittäin kannattava vaihtoehto. Se voi tarjota perinteisiä sijoitusmarkkinoita suuremman tuoton ja toisaalta huomattavasti pienemmän riskin kuin vaikkapa start-up yrityksiin sijoittaminen.

Pk-yritykseen sijoittamalla voit hankkia yrityksestä merkittävänkin osan ja näin pääset vaikuttamaan yrityksen päätöksentekoon ja sitä kautta yrityksen kasvuun ja tuottoon. Pk-yrityksiin sijoitettaessa puhutaan usein kasvusijoittamisesta ja yrityskauppasijoittamisesta. Näissä molemmissa on omat erityispiirteensä, jotka sijoittajan on hyvä tuntea. Yritykset ovat listaamattomia yrityksiä.

Pk-yrityksiin sijoittavat ovat yleensä kokeneempia sijoittajia, jotka määrittävät itse sekä tuotto-odotuksensa, että riskiprofiilinsa.

Listaamaton yritys

Kaikkia osakeyhtiöitä ei ole listattu pörssiin, silloin puhutaan listaamattomasta yrityksestä. Näiden yhtiöiden osakkeilla et voi käydä kauppaa pörssin kautta. Listaamattomia yrityksiä ovat kaikki ei-pörssinoteeratut osakeyhtiöt. Näistä kannattaa erotella vielä listaamattomat kasvuyritykset, jotka ovat usein sijoittajien näkökulmasta mielenkiintoisimpia. Ne tavoittelevat nopeaa kasvua ja tarvitsevat siihen sijoittajia.

Kasvusijoittaminen

Yrityksen ollessa kasvuvaiheessa, sijoittaja voi tuoda yritykseen paitsi rahaa myös osaamista. Kasvusijoittamisessa sijoitetaan aina kasvuvaiheessa olevaan yritykseen. Kasvusijoittaja hakee yleensä aina poikkeuksetta sijoitukselleen nopeaa ja suurta tuottoa. Sijoittaja tekee arvion sijoituksen kohteena olevasta yrityksestä ja mikäli yritys näyttää siltä, että sillä on liiketoiminnassaan potentiaalia nopeaan ja kovaan kasvuun, sijoittaja tekee sijoituksen.

Riskinotto kasvusijoittamisessa on usein hallittua. Arviointia tehdessä mietitään realistisesti, onko kasvupotentiaali ja yrityksen resurssit realistisia. Kasvusijoittajalta vaaditaan myös kärsivällisyyttä, sillä asiat eivät välttämättä tapahdu hetkessä. Hajauttaminen on myös erittäin tärkeää, kasvusijoittamista ei kannata pitää ainoana sijoitusmuotona sen korkean riskin vuoksi.

Yrityskauppasijoittaminen

Sijoittamalla myytävään yritykseen sijoittaja voi mahdollistaa onnistuneen yrityskaupan ja voi toimia jopa operatiivisena osaajana yrityksessä. Yrityskauppasijoittamista käytetään usein siinä vaiheessa, kun yritykselle on löytynyt ostaja, joka haluaa jatkaa yrityksen toimintaa, mutta ei halua ottaa kokonaan yksin ostettavan yrityksen rahoitusriskiä kantaakseen.

Miten sijoittaa pk-yrityksiin?

Sijoittaminen pk-yrityksiin on vaihtoehto pörssisijoittamiselle. Suomessa on suuri määrä yrityksiä, jotka hakevat mm. kasvurahoitusta, mutta eivät ole listattuna pörssissä.

Pk-yrityksiin voi sijoittaa rahastojen kautta tai itsenäisesti. Rahastojen kautta pk- yrityksiin sijoittaminen vaatii usein suurehkoa pääomaa, joten usein näiden kautta sijoittavat ovat instituutioita useammin kuin yksityishenkilöitä.

Sijoittaminen on mahdollista myös yrityslainoja tarjoavien yritysten kautta, nämä ovat usein joukkorahoituksia, jolloin sijoittaja ei saa itselleen osuutta yrityksestä.

Usein pk-yritys toivoo sijoittajalta rahoituksen lisäksi vahvaa osaamista tai laajaa verkostoa, jonka kautta yritys voi saada hyötyä tai lisää resursseja esimerkiksi toimintansa kasvattamiseen.

Sijoitus on mahdollista myös joidenkin palveluntarjoajien kautta joukkorahoituksen muodossa. Näissä kannattaa kuitenkin varmistaa, että tuotto-odotus on oikealla tasolla verrattuna riskeihin.

Miksi sijoittaa pk-yrityksiin?

Suurempaa tuottoa tavoittelevat pääomasijoittajat sijoittavat mielellään pk-yrityksiin pörssisosakkeiden sijaan. Isompi tuotto tarkoittaa aina myös suurempaa riskiä. Nämä sijoittajat haluavat myös käyttää aikaansa sijoituksen analysointiin ja usein sijoittaja tarjoaa myös rahan lisäksi muita hyötyjä sijoituksen kohteena olevalle yritykselle. Muut hyödyt voivat olla yrityksen tarvitsemaa osaamista tai suhteita jakeluverkostoihin tai valmistajiin.

Hyöty sijoittamisessa pk-yrityksiin pörssiosakkeiden sijaan on myös se, että pörssimarkkinan heilahtelut eivät vaikuta niin suoraan pk-yrityksiin. Sijoittamalla suomalaisiin pk-yrityksiin, sijoittaja mahdollistaa myös kotimaisten yritysten kasvun ja tukee samalla koko Suomen taloutta.

Joukkorahoitus

Listaamattomien yritysten osakkeita ei ole missään julkisesti myynnissä, joten usein porttina listaamattomien kasvuyritysten osakkeisiin ovat joukkorahoitukset, joilla yritykset hakevat isojen, yksittäisten sijoittajien sijaan useita pienellä panoksella sijoittavia sijoittajia mukaan. Yritykset hakevat joukkorahoituksia eri alustojen, kuten esimerkiksi Invesdorin kautta. Joukkorahoitusta hakiessaan yritys määrittelee aina minimi ja maksimitavoitteen, joita voidaan kutsua myös yrityksen tavoittelemaksi rahoitushaarukaksi. Jos minimitavoitetta ei saada tietyssä ajassa kokoon, rahat palautuvat sijoittajille ja osakekauppa ei toteudu, jos taas maksimiraja tulee ennen määrättyä aikaa täyteen, osakeanti sulkeutuu ennen aikaisesti. Sijoittajan kannattaa siis seurata näitä, ettei menetä kiinnostavia mahdollisuuksia.

Yrityslainat

Pk-yrityksiin voi sijoittaa myös yrityslainojen kautta. Yrityslainoja tarjoavat yritykset etsivät sijoittajia, jotka ovat valmiita sijoittamaan salkkuunsa vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja ja hakemaan tuottoa eri mahdollisuuksien kautta.

Usein käytännössä sijoituskohteena on tällöin pk-yrityksen velkakirja. Rahoitusta tarvitsevat yritykset ovat usein esimerkiksi kasvuyrityksiä, jotka tarvitsevat akuutisti uutta rahoitusta.

Rahoitustarve pk-yrityksessä saattaa johtua myös investoinneista tai liiketoimialasta. Tuotto sijoittajalle muodostuu tässä vaihtoehdossa pk-yrityksen maksamista koroista.

Pk-yritysten velkakirjoihin sijoittaminen sopii monenlaiselle sijoittajalle, aloittelijasta kokeneempaan sijoittajaan sekä institutionaalisille sijoittajille.

Huomioitavaa tässä sijoituksessa on se, että sijoitukset on hajautettu riittävästi ja sijoittaja muistaa oman riskinottokykynsä.

Sijoitusyhtiön kautta sijoittaminen
Erityisesti kasvuyhtiöihin sijoittavia sijoitusyhtiöitä on useita. Nämä ovat usein yrittäjien ja sijoittajien perustamia sijoitusryhmiä, jotka ovat määritelleet itselleen kriteerit, joiden mukaan ne tekevät sijoituksia pk-yrityksiin rahastojen kautta.

Sijoitusyhtiöt saattavat myös pitää keskeisenä tavoitteenaan hankkia vähemmistösijoituksia vakaista ja toimintansa vakiinnuttaneista yrityksistä, jotka ovat kasvuvaiheessa tai vaihtamassa omistajaa.

Osa sijoitusyhtiöistä on keskittynyt nimenomaan yrityskauppasijoittamiseen.

Pk-yrityksen osakkeiden myynti

Toisin kuin pörssiyhtiösijoituksissa, pk-yritysten osakkeita ei ole ihan yhtä helppo myydä. Aina pk-yritykseen sijoittavalla ei ole tarkoituksenakaan irtautua yrityksestä, vaikka yritys olisi saatu kasvamaan siihen pisteeseen, johon se sijoitusta tehdessä haluttiin kasvattaa.

Pk-yrityksen osakkeet voi myydä vain, jos löytää toisen sijoittajan tai yrityksen sisältä henkilön, joka haluaa ostaa osakkeet. Tämä voi olla haasteellista ja myyntiin saattaa kulua pitkäkin aika. Toinen vaihtoehto on, että koko yritys myydään. Tämä on itseasiassa melko yleistä suomalaisissa pk- yrityksissä. Yhtiöt kasvattavat markkinaosuuttaan tai valtaavat uusia markkinoita ostamalla toisen yrityksen tai kilpailijan. Sijoittajalle tällainen tilanne on tietysti hyvä, sillä yrityskauppa usein tarkoittaa sijoittajalle isoja tuottoja.

Kolmas vaihtoehto on se, että yritys kasvaa niin suureksi, että se listataan pörssiin. Pohjoismaissa on First North- lista, joka on tarkoitettu nimenomaan pienemmille yhtiöille. Silloin kun yritys on listattu pörssiin, sijoittaja voi vapaasti myydä pörssin julkisella kauppapaikalla omistamansa osakkeet.

Yhteenveto pk-yrityksiin sijoittamisesta

Tämä sijoitusmuoto sopii sijoittajalle, joka haluaa laajemman ja hajautetumman sijoitussalkun sekä suuremmat tuotto mahdollisuudet sijoitukselleen. Yleisimmin sijoitetaan kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin, joilta odotetaan nopeaa ja rajua kasvua lyhyehkössä ajassa tai yrityskauppavaiheessa oleviin yrityksiin.

Tämä on pääomasijoituksen muoto, jossa tuotto-odotukset ovat huomattavasti korkeammat kuin esimerkiksi pörssiosakkeisiin sijoitettaessa. Samalla pitää muistaa, että riskit ovat myös huomattavasti suuremmat.

Osakeomistusta ei tässä sijoitusmuodossa saa yhtä helposti muutettua rahaksi, kuin pörssiosakkeissa. Osakkeiden myynti tapahtuu usein, jos koko yritys myydään tai yritys listautuu pörssiin.

Mikäli sijoittaja ostaa suoraan osuuden yrityksestä, häneltä odotetaan usein sijoitusosaamisen lisäksi jotakin muuta syvällistä osaamista alueelta, johon yritys tarvitsee kasvu- tai omistajanvaihdostilanteessa lisää resursseja. Pääoma sijoittajan pitää osata myös tarkkaan harkita oma riskinsietokykynsä sekä osata tulkita yrityksen toimialaa ja kasvuennusteita realistisesti.

Joukkorahoitusten, sijoitusyritysten ja muiden velkakirjojen kautta piensijoittajakin voi päästä mukaan pk-sijoittamiseen suhteellisen helposti. Riskiä välttävän sijoittajan kannattaa kuitenkin tutkia tarkkaan, lähteekö mukaan sijoitukseen vai ei, sillä riski siitä, että menettää osan tai jopa koko sijoituksensa, on aina olemassa.

Pk-yritystä sijoituskohteena ei kannata harkita ainoana sijoitusmuotona sen suurten riskien vuoksi, mutta täydentävänä osana sijoitusstrategiaa se voi olla hyvinkin kannattava sijoitusmuoto.