Pankki- ja finanssiala sijoituskohteena

Sijoituskohteena pankki- ja finanssiala on yksi suosituimmista sijoittajien keskuudessa. Suomalaisten keskuudessa Nordea ja Sampo ovat olleet suosituimpia sijoitusten kohteita. Pankki- ja finanssialan yhtiöihin kuuluvat pankit, erilaiset pankkiiriliikkeet, rahoitusyhtiöt, vakuutusyhtiöt sekä pääomasijoitusyhtiöt.

Miksi pankki- ja finanssialaan kannattaisi sijoittaa?

Osa suomalaisista sijoittajista on suunnannut sijoituksensa itselleen tuttuihin pankkeihin, kuten esimerkiksi Nordeaan. Sijoituskohteen valintaan monella sijoittajalla on vaikuttanut suuremman osingon jakaminen. Sijoittamisessahan on tarkoitus saada sijoitukselleen hyvää tuottoa pitkällä aikajaksolla.

Sijoittajan on hyvä suunnata katse myös kansainvälisille pankki- ja finanssialan markkinoille. Myös Euroopan ulkopuolisilla pankki- ja finanssialan toimijoilla on vahvaa kasvua, johtuen osittain osakesijoittamisen lisääntymisestä.

Sijoittaminen pankki- ja finanssialaan osana sijoitussalkkua

Pelkkä säästäminen ei tuo toivottua korkotuottoa säästöille, joten sijoittamisesta on tullut erittäin suosittua. Omaan sijoitussalkkuun kannattaa valita useampi eri alan yritys, joista pankki- ja finanssiala on yksi suosituimmista vaihtoehdoista. Silti sijoituksia kannattaa tehdä useammalle eri toimialalle ja eri yhtiölle, jotta yhden yhtiön menestyessä huonommin voivat muut yhtiöt tuoda enemmän taloudellista turvaa.

Hajauttaminen on järkevää

Osakesijoittamisessa on tärkeää suunnitella sijoittamista pitkälle aikajaksolle. Hajauttaminen eri alan yhtiön on järkevää, keskimäärin 4-10 eri yhtiötä eri aloilta on hyvä määrä. Yhteen yhtiöön sijoittaminen ei ole välttämättä kovin viisasta, sillä jos yhtiö ei menestykään ja ajautuu konkurssiin, saattaa sijoittaja menettää kokonaan yhtiöön sijoittamansa summan.

Osakesijoittamisen aloittaminen

Osakesijoittamista suunnitellessa on tärkeää laatia kunnollinen, pitkälle ajanjaksolle soveltuva sijoitussuunnitelma. Ennen sijoitusten tekemistä on hyvä perehtyä eri alojen yhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen, tulokseen ja tulevaisuuden näkymiin. Sijoittamaan voi ryhtyä esimerkiksi Nordnetin kautta.

Mikä on Nordet?

Nordnet on Ruotsista vuonna 1996 lähtöisin oleva nettipankki, jolla on erittäin vahva osaaminen osake- ja rahastomarkkinoilla. Tällä hetkellä Nordnet on vahvistanut itselleen markkinajohtajan aseman verkossa tapahtuvien sijoitusten osalta. Nordnetin erikoisosaaminen kohdistuu osakkeisiin, ETF-indeksirahastoihin sekä muihin rahastoihin.

Pankit sijoituskohteena

Liiketoimintamalli pankeilla on hyvinkin yksinkertainen. Pankit tarjoavat rahoitusta korkeammalla korolla, kuin mitä itse ottavat lainaa. Näiden lainojen eroa kutsutaan korkokatteeksi ja se ilmoitetaan prosentteina.

Kohoava korkokäyrä kertoo sijoittajalle, että pankin korkokate on parantunut. Sijoittajan kannattaa kiinnittää sen lisäksi huomiota pankkien kannattavuuteen. Tehokkuussuhde kertoo sijoittajalle siitä, että kuinka kustannustehokasta pankin toiminta on. Sanotaan, että 50 prosentin tehokkuussuhde olisi optimaalinen.

Näiden lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota varainhoidon ja sijoitusinstrumenttien kehittymiseen. Kokonaisvarojen kehitystä ja palkkiotuottoja analysoidaan varojen hoidossa. Palkkiotuottojen analysoinnissa useimmiten katsotaan, että suuremmat juoksevat palkkiot ovat sijoittajan näkökulmasta parempi vaihtoehto, kuin yksittäiset, suuremmat kertaluonteiset palkkiot.

Pankki- ja finanssialan osakkeisiin sijoittaminen

Jos sijoitussuunnitelmaan on suunnitellut pankki- ja finanssialan yhtiöitä ja päätyy ostamaan yhtiön osakkeita, ostaa siis käytännössä osuuden yhtiöstä. Osuuden ostamisen oikeuttaa yhtiökokouksiin osallistumisen sekä antaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa omistusoikeuttaan vastaavalla äänimäärällä.

Sijoittajalle luonnollisesti tärkein asia on osingot tai osakkeenarvon nousu, joihin on oikeutettu omalla omistusoikeudellaan. Erittäin onnellisessa asemassa sijoittaja on silloin, jos osinkojen lisäksi osakkeenarvon nouseminen osuvat saman aikaisesti.

Osakesijoittamisessa on riskinsä

Toisinaan sijoituksia tehdessä käy niin, että omasta sijoitussalkusta löytyvän yhtiön liiketoiminta on tappiollista. Yleensä silloin osakkeiden arvo alenee ja yhtiö voi maksaa entistä pienempää osinkoa tai päättää olla maksamatta osinkoa ollenkaan.

Pahin mahdollinen tilanne sijoittajan kannalta on yhtiön ajautuminen konkurssiin, sillä silloin usein sijoittaja menettää kokonaisuudessaan kaikki yhtiöön sijoittamansa rahat. Myös tästä syystä hajauttaminen on järkevää.

Osakkeiden hintojen muodostuminen

Osakkeen hinta muodostuu yksinkertaisella tavalla. Osakkeisiin sijoittaessa ostetaan osuus yhtiöstä, sillä halutaan sijoitukselle tuottoa. Kannattava ja tulosta tekevä yhtiö maksaa osakkeenomistajilleen osan tekemästään liiketoiminnan tuloksesta osinkoina.

Osakkeenomistajat taas toisinaan haluavat myydä osakkeitaan, monista eri syistä. Toisinaan osakkeenomistaja tarvitsee sijoittamansa rahat, johonkin muuhun käyttötarkoitukseen ja päätyy myymään valitsemansa yhtiön osakkeita. Joskus suunnitelmissa on ostaa toisen yhtiön osakkeita ja päätyy siksi myymään toisen yhtiön osakkeita. Sijoittajien pelätessä pörssikurssien laskemista, useat myös päätyvät myymään osakkeitaan.

Markkinoilla olevissa osakkeissa voi olla toisinaan enemmän kysyntää kuin tarjontaa, mikä vaikuttaa olennaisesti osakkeen hinnan nousemiseen. Jos taas tarjolla on saman yhtiön osakkeita enemmän kuin niille olisi kysyntää, laskevat osakkeiden hinnat.

Ota huomioon muutamia asioita myös pankki- ja finanssialaan sijoittaessa
Sijoittaminen osakkeisiin ei ole koskaan riskitöntä, mutta osakesijoittaminen myös mahdollistaa suurempia tuottoja sijoittajalle. Ennen sijoittamisen aloittamista, kannattaa huomioida muutamia asioita ja alkuun pääsee helpommin,

Sijoitussuunnitelman laatiminen

Pitkälle ajanjaksolle laadittu sijoitussuunnitelma antaa pohjan sille, miten sijoittamisen aikoo toteuttaa. Osakesalkkuun kannattaa valikoida 4-10 eri alan yhtiötä ja tavoitella tuottoa näiltä yhtiöiltä pitkällä ajanjaksolla. Pitkällä ajanjaksolla tuotot ovat kannattavampia kuin lyhyellä ajanjaksolla.

Pidä kustannukset alhaisena

Sijoittaminen aiheuttaa kustannuksia ja sijoittajan on tärkeää olla tietoinen kustannuksista, joita osakesijoittamisesta syntyy. Välittäjänä toimiva pankki saa aina välityspalkkion tehdystä osakekaupasta, joten välityspalkkion suuruuteenkin kannattaa kiinnittää huomiota etukäteen.

Noudata tekemääsi sijoitussuunnitelmaa

Sijoitusten pohjana toimivaa sijoitussuunnitelmaa kannattaa noudattaa, eikä heti pörssikurssien laskemistilanteessa kannata paniikissa myydä osakkeitaan pois. Markkinoilla on hyvin yleistä, että sijoittajien keskuudessa jostakin sijoituskohteesta tulee trendi, jonka osakkeita ostetaan korkeammalla hinnalla. Kurssin laskiessa myydään vastaavasti heti osakkeet pois, koska pelätään sijoitustensa puolesta. Liiallinen osakkeiden kaupankäynti syö aina sijoittajan tulosta, koska siitä aiheutuu aina kustannuksia sijoittajalle.

Digitalisoituminen pankkimaailmassa

Pankki- ja finanssialalle digitalisoituminen on tullut kohtalaisen myöhään verrattuna moneen muuhun toimialaan. Verkkoasiointi kaikissa asioissa on monelle asiakkaalle nykyisin tärkeä ominaisuus. Pankki- ja rahoituspalveluiden siirtyminen verkkoympäristöön saa monen sijoittajan pohtimaan yhtiön kyberturvallisuutta.

Kyberturvallisuus pankki- ja finanssialalla

Yhä tärkeämpi mittari yhtiöiden vertailemisessa on kyberturvallisuus. Yhtiöitä eri tekijöiden perusteella, kuten ympäristö, sosiaalisuus ja hyvä hallintotapa. Näistä käytetään lyhennettä ESG (Environmental, Social, Governance). ESG:stä onkin muodostunut sijoittajien kesken myös yksi tärkeä mittari, johon myös kyberturvallisuus sisältyy.

ESG-tekijät korostuvat yhtiöillä

Erilaiset digitaalisten riskien mittarit ja kyberturvallisuus ovat olennainen osa ESG:tä, jotka kertovat yhtiön sosiaalisen vastuullisuuden lisäksi yhtiön hallintotavasta. Tulevaisuudessa yhtiöiden sisällä on entistä tärkeämpää ottaa huomioon erilaiset ESG-tekijät, kun investoidaan yhtiön kyberturvallisuuteen.

ESG-tekijät tulevat myös tulevaisuudessa vaikuttamaan merkittävästi päätöksen tekoon osakkeiden ostamisesta sijoittajien keskuudessa. Yleisesti nämä tekijät kertovat sijoittajalle yhtiön vastuullisuudesta ja toimivat yhdessä muiden tunnuslukujen kanssa tärkeänä mittarina sijoituskohdetta valittaessa.

Pankki- ja finanssialan markkinat

Sijoitusmarkkinoilla pankki- ja finanssialan yhtiöillä on merkittävä rooli. Kokonaisuudessaan finanssialan kehittyminen on erittäin tärkeä tekijä pääomamarkkinoiden vakauden kannalta. Sijoittajia ovat huolettaneet erilaiset finanssialan kriisit, mutta sijoitusten kohteena pankki- ja finanssialalla on erittäin menestyviä yhtiöitä.

Muistettavia asioita pankki- ja finanssialaan sijoittaessa

Jos on listannut omaan sijoitussuunnitelmaan jonkin pankki- ja finanssialalla toimivan yhtiön, on tärkeää muistaa perehtyä yhtiön taustatietoihin ja tunnuslukuihin. Tunnettu yhtiö ei välttämättä aina kuitenkaan ole se tuottavin yhtiö. Oli kyse sitten mistä tahansa toimialasta.

Pankki- ja finanssiala on ollut yksi tärkeimmistä sijoituksen toimialoista jo pitkään. Uuden alalle ilmestyvän toimijan toiminta saattaa muodostua yllättävänkin kannattavaksi, varsinkin jos se on panostanut digitaaliseen toimintaan sujuvasti. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että osakesijoittaminen ei koskaan ole riskitöntä.

Yhtiötä valitessa kannattaa perehtyä erittäin huollellisesti yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja kannattavuudesta kertoviin tunnuslukuihin ESG:n lisäksi. Käytä tietoa hyödyksesi, kun pohdit yhtiön mahdollisuuksia menestyä pitkällä ajanjaksolla.

Yhteenvetona pankki- ja finanssialaan sijoittamisesta

Sijoittaminen pankki- ja finanssialaan voi olla hyvä sijoitusvaihtoehto, yhdessä muiden toimialojen yhtiöiden kanssa. Pankki- ja finanssiala saattaa kuulostaa varmalta alalta, mutta pelkästään yhteen yhtiöön ja toimialaan ei koskaan kannata sijoittaa.

Kannattaa muistaa, että pörssikurssit ovat vaihdelleet aina. Sijoittamista kannattaa suunnitella pitkällä ajanjaksolla, koska silloin se on sijoittajalle kannattavaa. Kaikesta ylimääräisestä kaupankäynnistä aiheutuu sijoittajalle kustannuksia ja saatava tuotto pienenee.