Osakerahastot sijoituskohteena

Sijoittaminen osakerahastoihin on helpompaa, kuin moni osaisi kuvitella. Se sopii jokaiselle, myös aloittelevalle sijoittajalle, kunhan tietää muutaman perusasian, miten lähteä liikkeelle. Osakerahastoihin sijoittaminen voi olla vaihtoehto suorille osakesijoituksille tai toimia täydentävänä sijoitusmuotona niiden rinnalla. Se soveltuu parhaiten pitkän aikavälin sijoituksille. Minimiajaksi suositellaan vähintään viiden vuoden sijoitusta.

Miten osakerahastot toimivat?

Sijoitus jakaantuu sijoitusrahastossa useisiin kohteisiin, jolloin sijoituksessa on pienempi riski, kuin suoraan osakkeisiin sijoittamalla. Osakerahasto on suhteellisen vaivaton sijoitusmuoto, sillä salkunhoidosta ja sijoituskohteiden valinnasta vastaavat sijoitusalan ammattilaiset. Sijoituksen voi lunastaa yleisesti milloin tahansa, mutta maltti on valttia, eli kannattaa ennemmin tehdä pitkän ajan sijoitus, eikä reagoida heti, kun osakkeiden arvo heilahtaa.

Osakerahastot sijoittavat pääosin osakkeisiin. Sijoittajan ei tarvitse itse seurata eri sijoituskohteita vaan ammattilaiset seuraavat markkinoiden ja rahastojen kehitystä jatkuvasti. Voit valita erityyppisten ja eri markkinoille sijoittavien rahastojen valikoimasta.

Miten osakerahastosijoittamisessa pääsee alkuun?

Pankit tarjoavat useita osakerahastoja samoin kuin suomalaisten suosimasta Nordnet välityspalvelusta. Valitsitpa sitten pankin tai välittäjän tarjoaman osakerahaston sijoitus alkaa siitä, että valitset markkinan ja rahaston johon haluat sijoittaa. Halutessasi voit käyttää myös palveluntarjoajien ammattilaisia, jotka auttavat sinua mielellään osakerahaston valinnassa.

Rahastoihin kohdistuu erilaisia tuotto-odotuksia ja riskejä. Riski on yleensä silloin pienin, kun rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti eri yhtiöihin, suurin se on taas silloin, kun sijoitus tehdään yhdelle toimialalle, yhteen maahan tai tietylle maantieteelliselle alueelle. Tuotto ja riski kulkevat aina käsikädessä, eli pienemmällä tuotto-odotuksella riski on yleensä pienempi ja päin vastoin.

Hajauttaminen

Hajautusta on se, että varoja sijoitetaan eri kohteisiin sekä se, että sijoittaa varansa pidemmän ajan kuluessa pienempinä summina eli hajauttaa ajallisesti. Sijoitusrahasto (myös lyhemmin rahasto), on se, joka hallinnoi sijoittajien varoja sijoittaen ne useisiin eri kohteisiin. Kohteita voivat olla osakkeet, joukkovelkakirjat, toiset rahastot tai vaikka eri indeksit. Näin ollen rahasto hoitaa osaltaan hajautusta eikä sijoittajan tarvitse itse sijoittaessa huolehtia hajautuksesta yksin.

Eri pankeilla ja sijoitusalan yrityksillä on tarjolla oma valikoimansa eri sijoitustuotteita, osalla myös laajasti eri rahastoja. Kun sijoittaja merkitsee eli ostaa rahastoa, saa hän itselleen omistukseen osuuden rahastosta. Rahaston ja rahasto-osuuden arvo lasketaan sekä julkaistaan rahaston sääntöjen mukaisesti. Rahastojen toimintaa säätelee tarkat lait ja säädökset, joita mm. Finanssivalvonta seuraa. Näistä esimerkkinä mainittakoon MiFID säädös. Muun muassa rahaston tulee hajauttaa useampaan kohteeseen. Mikäli rahasto poikkeaa tästä, on se erikoissijoitusrahasto. Esimerkkinä mainittakoon S-Pankki Asunto A-rahasto. Jokaisella rahastolla tulee löytyä oma avaintietoesite ja oleellisimmat tiedot tulee olla avoimesti sijoittajien saatavilla, kuten merkintöjen eli ostojen ja lunastusten eli myyntien aikataulut ja rahaston kustannukset.

Teemarahastot

Rahasti voi sijoittaa erilaisten teemojen mukaisesti, eli esimerkiksi megatrendien mukaisesti. Temaattisessa eli teemanmukaisessa sijoittamisessa pyritään tunnistamaan megatrendejä, eli pitkäaikaisia rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan sekä yritysten kannattavuuteen ja menestymiseen. Usein teemarahastot etsivät ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen tai energiatehokkuuteen. Sijoittamisen megatrendeinä pidetään tällä hetkellä mm. :

  • Ilmastonmuutos ja uusiutuva energia
  • Energian varastointi
  • Terveydenhuollon digitalisointi
  • Uudet teknologiat
  • Vastuullisuus

Laatuyhtiöihin sijoittaminen

Osakerahastot, joiden salkuissa on vähemmän osakkeita, ovat usein niinkutsuttuja laatuyhtiöihin sijoittavia osakerahastoja. Näiden tavoitteena on saavuttaa hyvä absoluuttinen tuotto pitkällä aikavälillä toimialasta riippumatta. Laatuyhtiöt ovat usein hyviä osingonmaksajia. Yhtiöiden kriteereinä käytetään myös yhtiöiden toimialaansa nähden vahvoja ja vakaita tuloslukuja, vahvaa markkina-asemaa ja vahvaa tasetta.

Ulkomaisten yhtiöiden vaikutus

Kun osakerahasto sijoittaa ulkomaisten yhtiöiden osakkeisiin, sijoituksen arvoon saattavat vaikuttaa myös valuuttakurssien muutokset. Eri valuuttojen väliset kurssimuutokset saattavat ajoittain olla suuriakin. Esimerkkinä vaikkapa se, että rahasto sijoittaa Yhdysvaltojen markkinoille, jossa markkinanarvo nousee, mutta dollari heikkenee suhteessa euron arvoon, sijoittaja Euroopassa jää tappiolle. Osakerahastoille on usein tyypillistä se, että toisin kuin korkorahastoissa, ne eivät ole suojautuneet valuuttakurssien liikkeiltä.

Eri valuutat tuovat myös hajautusta osakerahastoon, mikä saattaa parantaa rahaston tuotto-riski suhdetta. Joissakin rahastoissa valuuttakurssien muutoksiin varaudutaan valuuttakurssien johdannaisilla, joilla saadaan parempaa tuottoa, vaikka valuuttakurssin arvo laskisikin.

Olennaista rahastosijoittajalle on se, että valuuttakurssien muutoksista on sekä hyötyä, että haittaa. Näiden muutosten ennakointi on haastavaa ja vaatii vankkaa ammattiosaamista. Monta kertaa osakerahastoihin sijoittaneet ovat hyötyneet mm. dollarin vahvistumisesta euroon nähden.

Tuotto perustuu osakemarkkinoihin

Osakerahastojen osuuksien arvonkehitys myötäilee aina osakemarkkinoita. Osakekurssien lasku tai nousu vaikuttaa aina rahasto-osuuden arvoon. Riskiä pienentää aina sijoitusten hajautus useaan eri kohteeseen ja usein osakerahastoissa sijoitus onkin hajautettu usealle eri toimialalle ja eri markkina-alueille. Tällöin osakerahastoon sijoittamalla riski on aina pienempi kuin yksittäisiin osakkeisiin sijoittamalla. Jokaisella rahastolla on aina oma sijoitusstrategiansa esimerkiksi siinä, minkä maan tai maanosan osakkeisiin se sijoittaa. Kriteerinä saattaa olla myös tietyn tyyppisten yhtiöiden osakkeet tai tietyn toimialan yritysten osakkeet.

Markkinatilanteesta riippuen osakerahaston arvo saattaa heilahdella rajustikin. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan.

Miksi kannattaa sijoittaa osakerahastoon?

Salkun täydennykseen ja sijoituksen hajauttamiseen osakerahastot sopivat hyvin. Ne tarjoavat mahdollisuuden päästä erikokoisille markkinoille ja toimialoille. Sijoittaminen voi perustua tiettyyn teemaan.

Osakerahaston etuina ovat hajauttaminen, helppous ja usein hyvä tuotto-odotus. Se on myös vaivaton vaihtoehto sijoittajalle.

Alkuun pääsee usein pienemmällä sijoituksella, kuin suoraan osakkeisiin sijoittamalla ja niiden kautta on usein helpompi lähteä uusille ja vieraille markkinoille, kuin suoralla sijoituksella.

Osakerahaston riskit

Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös osakerahastoihin liittyy riskejä, jotka on hyvä tiedostaa ennenkuin tekee sijoituksen. Koska niiden tuotto perustuu osakemarkkinoihin, ne ovat alttiita kurssiheilahteluille. Tällaiseen rahastoon sijoittavalla pitää olla korkeampi riskinsietokyky, kuin esimerkiksi korkorahastoihin sijoittavalla. Osakerahastoissa on toki korkeamman ja matalamman riskin rahastoja, kuten kaikissa muissakin rahastoissa.

Miten valita rahasto?

Ensin kannattaa miettiä, millainen oma sijoitusstrategiasi tai sijoitussuunnitelmasi on ja minne haluat sijoittaa. Monesti jaottelua tehdään maantieteellisen sijainnin mukaan.

Rahaston valinnassa kannatta huomioida myös siihen liittyvät kulut. Jokainen osakerahasto perii yleensä käsittely- tai hallinnointikuluja, jotka vaikuttavat suoraan rahaston tuottoon. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota myös osakerahaston historialliseen tuottoon, tähtiluokitukseen ja minimisijoitukseen.

Yhteenveto osakerahastoihin sijoittamisesta

Tätä sijoitusmuotoa suositellaan usein sijoittajalle, joka haluaa täydentää omaa sijoitussalkkuaan helpolla ja vaivattomalla tavalla, mutta sietää kuitenkin hieman korkeampaa riskiä. Sijoitus kannattaa aina tehdä pitkälle aikavälille, koska osakerahaston kehitys on aina riippuvainen osakemarkkinoista.

Osakerahasto sijoittamiseen voi päästä mukaan pienelläkin pääomalla ja sijoittajan ei itse tarvitse seurata niin tarkasti osakemarkkinoita, koska rahastossa sijoituksesta huolehtivat ammattisijoittajat. Osakerahastot sijoittavat aina pörssiosakkeisiin.

Sijoittaja voi valita omiin arvoihinsa tai kiinnostukseensa liittyvän osakerahaston. Megatrendit, eli suositut yhteiskunnallista hyötyä tavoittelevat kohteet löytyvät usein pankkien osakerahastojen listauksista.

Osakerahaston avulla on helppo päästä tutustumaan uuteen toimialaan tai uuteen maanosaan sijoittajan näkökulmasta.

Verrattuna esimerkiksi korkorahastoihin, osakerahastoissa on usein korkeampi tuotto-odotus, mutta myös riski saattaa olla suurempi, joten varoivaiselle sijoittajalle, joka ei halua ottaa riskiä omaisuutensa menettämisestä osakerahasto ei välttämättä ole ensisijainen tai paras vaihtoehto. Pankkien sijoitusneuvojat auttavat mielellään sijoittajaa oikean sijoituskohteen valinnassa, jotta sijoitus vastaa sijoittajan riskinsietokykyä ja sopii sijoittajan varallisuustilanteeseen parhaiten.