Milleniaalit sijoituskohteena

Milleniaalit ovat urbaani sukupolvi. Milleniaali on yksinkertaistettuna termi, jolla kuvataan vuosien 1981-1996 välillä syntyneitä ihmisiä. Itse sanana milleniaali juontuu vuosituhannen vaihteesta. Milleniaalit olivat aikanaan uuden vuosituhannen nuoria, kyseessä ovat siis nykypäivän aikuiset. Tästä sukupolvesta puhutaan, sillä vaikuttaa siltä, että milleniaalien ja aikaisempien sukupuolvien välille olisi syntynyt jonkinlainen kuilu. Tätä kuilua tuntuu olevan vaikea ylittää kumpaan suuntaan tahansa. On väitetty, että tämä kuilu liittyy siihen, millaiset milleniaalien käsitykset maailmasta on. Käsitysten nähdään poikkeavan verrattuna vanhempiin sukupolviin. Nämä milleniaalien ajatukset vaikuttavat myös heidän ajatuksiin sijoittamisesta.

Milleniaalien sijoitusajatukset vastaavat heidän ajatuksiaan työstä

80-90-luvulla syntyneiden aikuisten on nähty haluavan tehdä työtä, joka hyödyttää myös ympäröivää yhteiskuntaa eikä vain heitä itseään. Tämä sukupolvi etsii myös sellaisia sijoituskohteita, joilla on myönteisiä sekä mittavia vaikutuksia maailmassa. Kyseessä on siis vaikuttavuussijoittaminen. Tämä aihe onkin noussut uuteen valoon viime vuosien aikana.

Myönteiset ja mittavat vaikutukset maailmaan ovat tärkeitä periaatteita milleniaalien sijoituksissa.

 • Milleniaaleja on kuvattu seuraavanlaisesti:
 • Mainonnalla vaikuttaminen ei toimi heihin
 • He voivat ostaa jotain, mutta toisen asian vuokraavat
 • Ovat kiinnostuneet arvioista ennen ostopäätöstä
 • Aitous on heille tärkeämpää uutisissa kuin sisältö
 • Kulutustottumukset eivät muutu perinnön myötä
 • Tuotteiden luonti yhdessä yritysten kanssa ovat heille tärkeitä
 • Brändiuskollisusu leimaa heitä
 • He haluavat, että yritykset antavat myös jotain takaisin yhteisölle

Mitä on vaikuttavuussijoittaminen

Vaikuttavuussijoittaminen on noussut maailmassa yhä kiinnostavammaksi sijoitustavaksi. Kyseisellä sijoitustavalla tarkoitetaan sijoituksia, joiden ideana on kaupallisen tuoton rinnalla aikaansaada jonkinlaisia, toivottavasti mittavia positiivisia vaikutuksia ympäristöön sekä yhteiskuntaan.

Kyseisen sijoituskiinnostuksen noustessa on pelko myös sateenkaaripesusta noussut. Kansainvälisesti onkin lanseerattu vaikuttavuussijoittamisen periaatteet, joka on englanniksi Operating Principles for Impact Management. Nämä periaatteet auttavat sijoittajia varmistumaan, että vaikuttavuus on investointiprosessin keskeinen tekijä koko investoinnin elinkaaren ajan. Tärkeää on myös, että sijoituksien positiiviset vaikutukset ynpäristöön ja yhteiskuntaan toteutuvat.

Impact investing eli vaikuttavuussijoittaminen kohdistuu usein miten palveluun tai toimintaan, joka mahdollistaa tavoitellun inhimillisen ja yhteiskunnallisen muutoksen.

Sitran tavoitteena on ollut Suomessa rakentaa ekosysteemi vaikuttavuussijoittamiselle. Ideana on myös kokeilla tätä ekosysteemiä sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia käytännössä. Toiminnan olennaisena osana nähdään tietoisuuden lisääminen aiheesta.

Megatrendinä vastuullisuus

Vastuullinen sijoittaminen on aikamme megatrendi. Sillä voi vaikuttaa niin omaan kuin koko maailman tulevaisuuteen. Jos esimerkiksi ympäristö, ihmisoikeudet tai työolojen parantaminen on sinulle tärkeää, vastuullinen sijoittaminen voi olla juttusi.

Sekä yksityissijoittajat ja institutionaaliset sijoittajat voivat huomoida vastuullisuuden sijoitusvalinnoissa. Tämä on tärkeää myös milleniaaleille. Maailmassa on useita vastuullisen sijoittamisen indeksejä. Näihin osakkeet valitaan eri perustein kuin perinteisiin indekseihin.

Rahastot, jotka ovat vastuullisia välttelevät esimerkiksi fossiilisia polttoaineita, tupakkateollisuutta sekä aseteollisuustuotteita. ESG-kriteerien mukaan valitaan tämän jälkeen osakkeet rahastoihin. ESG terminä mainitaan usein vastuullisen sijoittamisen yhteydessä. Se on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance. Suomeksi se tarkoittaa ympäristöä, sosiaalista aspektia sekä hallintotapaa.

ESG-sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista yrityksiin, jotka huomioi toiminnassaan ympäristö- sekä yhteiskuntavastuun ja liiketoiminnassaan hyvän hallintotavan. Yrityksien liiketoiminnassa vastuullisuus voi näkyä esimerkiksi siinä, millä tavalla yrityksen tuotteet ja palvelut tukevat positiivista kehitystä liittyen ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuullisuus näkyy myös yrityksen riskienhallinnassa. Se minimoi negatiiviset vaikutukset omaan toimintaansa.

Pankit tarjoavat vastuullisia rahastoja asiakkailleen esimerkiksi sijoitusrahastojen muodossa, jotka on koodattu noudattamaan ESG-pisteytystä.

Millaista vastuullinen sijoittaminen on?

Vastuullisella sijoittamisella pystyy helposti sijoittamaan kestävään kehitykseen. Vuonna 2020 vastuulliset rahastot nousivat ennätyslukemiin. Vastuullisten rahastojen tuotot voivat olla jopa parempia kuin tavallisten rahastojen.

Kasvanut huoli maapallon tulevaisuudesta on nostanut vastuullisuuden uuteen asemaan sijoituskohteita miettiessä. Ennätyksiä on vuonna 2020 tehty Euroopassa liitteyn nettomerkintöihin, sijoitettuun varallisuuteen sekä uusien vastuullisten rahastojen lanseerauksessa.

ESG-osa-alueet:

 • Ympäristövastuu: miten sijoituskohteen toiminnassa huomioidaan ympäristöasiat kuten ilmastonmuutos, energiatehokkuus ja saastuttamisen ehkäisy
 • Sosiaalinen vastuu: tekijöitä, joilla on tällä osa-alueella merkitystä on yksityisyys, tietosuoja, ihmisoikeudet ja työolosuhteet
 • Hallinnollinen vastuu: osa-alue kattaa yhtiön hallituksen, lobbauksen, poliittisen tuen sekä muut hallinnon avoimuuteen liittyvät tekijät

Mistä voin löytää vastuullisia rahastoja?

Vastuullisia sijoituskohteita voi löytää monien pankkien listoilta. Tarjolla on esimerkiksi uusiutuvaan energiaan ja vähähiiliseen yhteiskuntaan panostavia rahastoja. Vertailua ja etsintää voi tehdä myös esimerkiksi Morningstar-sivustolla. Morningstar on amerikkalainen rahoituspalveluyritys, joka tarjoaa tietoa erilaisista sijoituskohteista.

Yleisten tietoa tarjoavien sivustojen ansiosta sijoittajille on tarjolla huomattavasti paremmin tietoa rahastojen sekä muiden sijoituskohteiden vastuullisuudesta.

Rahastoilla voi olla eri painotukset liittyen ESG-arvoihin. Joku rahastoista voi painottaa energia-asioihin kun toinen rahasto painottaa sosiaalisiin arvoihin.

ETF-rahastot ja vastuullisuus

ETF rahastojen nimi tulee sanoistaExchange Trade Fund eli pörssinoteerattu rahasto. Tämänkaltainen rahasto voimyydä pörssissä samaan tapaan kuin osakkeet. Monipuolisen valikoiman jaalhaisten kulujen vuoksi nämä ovat myös ammattisijoittajien suosiossa oleviarahastoja. Myöskään riskit eivät näissä rahastoissa ole sen suuremmat kuinnormaaleissa rahastoissa.

Hallinnolliset kulut ETF-rahastoissa ovat yleensä alhaisia. Yleisestirahasto, jonka kulut ovat alle 1% on rahasto, jonka kulut ovat pienet. Esimerkiksi ETF rahastojen kulut ovat monesti minimaalisia tai jopa nolla.

ETF-rahastoja löytyy myös vastuullisina. Eurooppalaiset ETF-rahastot ovat myös yksityissijoittajan ulottuvissa.

Esimerkkejä vastuullisista ETF-rahastoista on: Amundi Index MSCI World Low Carbon (LWCR.DE). Tämä rahasto seuraa globaalien osakemarkkinoiden vastuullista MSCI World Climate Change CTB Select -indeksiä.

Sijoituskohteet ovat ympäri maailman

Suurimmat sektorit ovat informaatioteknologia, terveydenhuolto ja harkinnanvarainen kulutus. Xtrackers ESG MSCI Europe (XZEU.DE). Seuraa Euroopan markkinoiden MSCI Europe Index -indeksiä vastuullisesti.

Sijoituskohteena Euroopan maat

Suurimmat sijoitusalat ovat rahoitusala, terveydenhuolto sekä teollisuus. Isoimpia maantieteellisiä alueita on Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Sveitsi Lyxor New Energy D-EUR (LYM9.DE). Seuraa globaalien markkinoiden uusiutuvan energian World Alternative Energy Total Return -indeksiä.

Sijoituskohteena kehittyneiden markkinoiden osakemarkkinat

Suurimpia sektoreita on teollisuus, informaatioteknologia sekä hyödykkeet. Isoimmat maantieteelliset alueet ovat Yhdysvallat, Ranska sekä Tanska
Nämä eivät toki ole ainoita vastuullisia ETF-rahastoja. Yleensä vastuulliset rahastot ovat hyvin merkattu pankkien sijoitussivuilla erilaisin ikonein tai tekstein.

ETF-rahastoissa kannattaa ottaa huomioon, jaetaanko rahastosta osaketta ulos vai sijoitetaanko se takaisin rahastoon suoraan. Tämä nostaa myös sijoituksen arvoa. Tuotto maksetaan yleensä kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain.

Pörssinoteeratut rahastot ovat kustannustehokkaita hajauttamisen kannalta. Hajauttamalla voidaan pienentää sijoituksien riskiä. Nämä rahastot seuraavat indeksiä ja sijoittavat automaattisesti eri osakkeisiin seuraamansa indeksin mukaisesti. Pääasiassa kyseessä on passiivinen rahasto eikä niillä ole aktiivisia salkunhoitajia. Tästä johtuen myös kulut ovat pienet.

Vastuullisesti sijoittavat rahastot voivat tuottaa myös hyvin. Valitsemalla vastuullisemman valinnan voit tehdä hyvän teon kärsimättä siitä taloudellisesti. Kuitenkin kaikkeen sijoittamiseen liittyy riski, joten tuotto ja voitto eivät ole taattuja.

Tärkeät tunnusluvut sijoittamiseen

 • EPS, joka tarkoittaa osakekohtaista tulosta
 • P/E luku kertoo yrityksen arvostuksesta
 • P/B kuvaa yhtiön markkina-arvon ja oman pääoman suhdetta

Kyseiset tunnusluvut kertovat sijoittajalle esimerkiksi yrityksen suorituskyvystä ja hinnoittelutasosta.

Tunnuslukuja ei välttämättä tarvitse laskea itse. Valmiiksi laskettuja tunnuslukuja voi löytää esimerkiksi Pörssisäätiön tai Kauppalehden sivuilta. Tarvittavat tiedot löytyy kuitenkin myös yritysten eri taloudellisista esitteistä kuten taseesta ja tuloslaskelmasta.

Rahasto- tai osakesijoittajan kannattaa tutustua tunnuslukuihin, koska niiden avulla voi minimoida sijoittamiseen liittyvää riskiä.