Metsäteollisuus sijoituskohteena

On puhuttu, että paperi- ja metsäteollisuus on Suomen teollisuuden kivijalkoja. Näin on kauan ollutkin, onhan meillä paljon vihreää kultaa maassamme eli metsää. Metsäteollisuus onkin ollut pitkään Suomen talouden kivijalka. Metsävarat Suomella ovat mittavat ja toimialalla on paljon osaamista sekä perinteitä. Vientitilastoissa metsäteollisuudella on suuri osuus. Esimerkiksi sellun tuotannon merkitys on kasvanut paljon. Muutkin tuotantolajit ovat tärkeitä. Metsäteollisuus on globaalia bisnestä. Se on altis talouden nousuille sekä laskuille. Aloitteleva sijoittaja pystyy varautumaan heilahteluihin tarpeeksi pitkällä sijoitushorisontilla. Kansainvälisessä toiminnassa myös yrityksesetä riippumattomat tekijät voivat vaikuttaa markkinoihin. Esimerkiksi valuuttakurssikehitys on tällainen tekijä.

Metsäteollisuus Suomessa

Suomessa metsäteollisuuden tuotannon arvo oli vuonna 2013 noin 20,7 miljardia euroa. Tuolloin se tuotti noin 18 % Suomen teollisuustuotannon arvosta. Se myös tarjosi paljon työpaikkoja. Vuonna 2018 viennin arvo metsäteollisuudessa oli 13,2 miljardia euroa.

Metsäteollisuuden kasvualueita on nähty olevan rakentaminen, sisustaminen, pakkaukset, pehmopaperit sekä biopohjainen energia.

Informaatioteknologian avulla pystytään kehittämään älykkäitä paperi- sekä pakkaustuotteita ja rakennusmateriaaleja. Esimerkiksi RIFD-tarrat ovat hyödyntäneet puuteollisuutta ja teknologiaa.

Kemiallinen metsäteollisuus

Paperi, kartonki ja sellu ovat osa kemiallista metsäteollisuutta. Näistä voi syntyä myös mekaanista massaa.

Mekaaninen metsäteollisuus

Puutuoteteollisuus eli mekaaninen metsäteollisuus valmistaa puutuotteita mekaanisesti eli esimerkiksi sahaamalla, sorvaamalla ja höyläämällä. Sahateollisuus on Suomessa suurin osa-alue. Saha- sekä levyteollisuus on Suomessa automatisoitua.

Metsä- ja paperiteollisuus on megatrendien tukema

Erilaiset megatrendit vaikuttavat metsäteollisuuden kehitykseen. Esimerkiksi kaupungistuminen sekä keskiluokkaisten kasvaminen ja sen tuoma parempi tulotaso tuo kuluttajille mahdollisuksia tehdä enemmän erilaisia hankintoja.

Metsäteollisuudelle erityisesti Kiinan kehitys on tärkeää. Kiinassa väestö kasvaa ja keskiluokkaistuu, joten erilaisten puumateriaaleihin perustuvien hyödykkeidenkin käyttö lisääntyy. Kiina on paljolti tuontikuidun varassa ja sinne viedäänkin paljon sellua.

Kenelle metsäteollisuuteen sijoittaminen sopii?

Metsään sijoitettaessa kyseessä on hyvin perinteikäs sijoittamisen muoto. Rahoilleen saa yleensä konkreettista vastinetta. Kyseessä on yksi maailman ekologisimmista sijoituskohteista. Ne sopivat hyvin salkun hajoittajiksi varsinkin, jos tuotot markkinoilla ovat hyvin matalia ja riskit korkeita.

Kun haluat tavoitella vakaata tuottoa sijoituksillesi, metsäteollisuus voi olla yksi vaihtoehdoista. Metsään sijoittamisen avulla pystyy nostamaan salkun riski ja tuottosuhdetta. Metsäteollisuden tuotto ei seuraa tavallista talouskehitystä, joten se sopii salkun tasoittajaksi.

Vuosien 1990-2019 saakka metsäteolisuus oli tuottanut vakaata kasvua, reilun neljän prosentin tuottoa vuosittain, jos ei huomioida kantahintojen muutoksia.

Jos siis haluat vakaata tuottoa salkkuusi, metsäteollisuus voi olla oikea valinta sinulle. Salkun hajauttajanakin se on erinomainen. Metsäteollisuuteen sijoittamalla löydät vaihtoehtoja esimerkiksi Suomen pörssistä.

Suomalaisia pörssiin listautuneita metsä- ja puuteollisuuden yrityksiä

Suomessa on muutama pörssiin listautunut metsä- ja puuteollisuuden yritys. Näitä yrityksiä on tarkalleen kolme: Metsä Board, UPM-Kymene sekä Stora Enso. Näistä kaksi jälkimmäistä ovat liikevaihdoltaan erittäin suuria yrityksiä.

Monesti kotimaisiin osakkeisiin sijoittaessasi et ole voinutkaan välttämättä olla huomaamatta näitä yrityksiä. Vihreän kullan maa pitää siis edelleen paikkansa. Metsäteollisuus tuo yli 20 % Suomen vientituloista. Se on myös tärkeä työllistäjä monilla paikkakunnilla.

Metsä Board on yrityksenä profiloitunut pakkauskartonkien valmistajaksi. Se ei edes tee mitään paperiliiketoimintaan liittyvää enää. Myös Stora Enso on nykyaikana paljon keskittynyt juuri pakkausmateriaaleihi. Kuitenkin sellun valmistus on myös tärkeä osa sen toimintaa. UPM-Kymenen päätuotteita ovat sellu-, lehti- sekä erikoispaperit, puutuotteet ja tarramateriaalit.

Metsä sijoituskohteena tarjoaa etuja

Sijoituskohteena metsä on houkutteleva, koska vakaa tuotto yhdistyy selkeisiin markkinoihin sekä hyvään puukauppaympäristöön.

Rakenteelliset tekijät tukevat

Erilaiset investointipäätökset tukevat uskoa puun kysynnän riittävyyteen. Esimerkiksi uusia puuta raaka-aineena käyttäviä tuotteita innovoidaan jatkuvasti lisää. Puu raaka-aineena sopiikin moniin käyttötarkoituksiin.

Äänekoskelle rakennettu uusi jättiläismäinen biojalostamoinvestointi on tuonut esimerkiksi merkittävästi lisää kysyntää kuitupuulle sekä lisäksi kun muut suunnitteilla olevat biojalostamoinvestoinnit toteutuvat kysyntä tulee kasvamaan vielä enemmän merkittävästi.

Pitkäkuituinen sellu tulee jatkossakin olemaan kysyttyä. Tämänkaltaista sellua tullaan tarvitsemaan myös lyhytkuituisen eukalyptussellun sekaan vahvistamaan paperiteollisuudessa syntyviä tuotteita.

Lisäksi Aasian ja etenkin Kiinan kehitys tulevat vaikuttamaan paperiteollisuuden kysyntään. Puun käyttö energiana tulee myös todennäköisesti kasvamaan. Vaikka rakentaminen on ollut Euroopassa vähäisempää, on tukkipuun hinta pysynyt silti hyvänä.

Metsäteollisuuden sijoittamisen varjopuolet

Varjopuolena metsä- ja paperiteollisuudelle voidaan nähdä olevan melko stabiilissa tilassa pysynyt nimellishinta. Myös se tosiasia tulee ottaa huomioon, että Suomessa metsät kasvavat selvästi niiden käyttöä enemmän, mitä voidaan mieltää tarjonnan ja kysynnän välisen tasapainohinnan rajoittavana tekijänä. Kun tilannetta katsellaan kansantalouden kantilta suuret puun kysyntään liittyvät investoinnit ovat tärkeitä.

Myös metsä- ja paperiteollisuuden sijoittamiseen liittyy aina riski.

Riskit voivat olla seuraavanlaisia:

Markkinariski, liittyy rahaston sijoituskohteena olevien markkinoiden yleiseen kehitykseen. Vaikuttaa esimerkiksi rahaston arvoon, joko laskevassa tai nousevassa mielessä.

Yritysriski tarkoittaa sitä, miten sijoituksen kohteena oleva yritys pärjää suhdannemarkkinoilla. Hajauttamalla salkkua pystyt pienentämään tätä riskiä.

Jos sijoitusajallinen ikkunasi on lyhyt, suorien osakesijoitusten riski on suuri. Sama koskee myös osakerahastoja. Siksi voi olla hyvä sijoittaa rahastoon tai osakkeisiin pidempiaikaisemmalla tähtäimellä vähintään esimerkiksi seitsemän vuotta.

Millaiset näkymät metsäteollisuudella on

Suomalaisen metsäteollisuuden yhtenä haasteena saattaa tulevaisuudessa olla sen laatu. Kotimaisen puun laatu puhuttaa ihmisiä. Monet puun jalostajat ovat joutuneet tuomaan puuta Saksasta ja Venäjältä, koska kotimaastamme ei ole löytynyt jalostukseen sopivaa puuta.

Paperin aika ei suinkaan ole kuitenkaan ohitse. Intiassa kulutetaan esimerkiksi päivittäin paljon sanomalehtiä. Vuonna 2002 sanomalehtien levikki oli 150 miljoonaa kun se vuonna 2014 oli jo 264 miljoonaa. Kehittyvät maat ovatkin puuteollisuudelle tärkeitä.

Sanomalehtibisneksen takana Aasiassa ovat monet seikat. Merkittävimpiä tekijöitä ovat varsin yksinkertaisia kuten koulutus, väestönkasvu sekä tekniikan kehitys. Esimerkiksi lukutaitoisen väestön kasvu on ollut huikeaa. Digitalisaatio on myös helpottanut lehtien painamista.

Kasvaneet vaatimukset ekologisuudesta ja kestävästä kehityksestä asettavat jonkinlaisia haasteita. Ne kuitenkin avaavat myös uusia mahdollisuuksia metsäteollisuuteen. Puu on kierrätettävää materiaalia ja samalla biotalous kehittyy entisestään esimerkiksi biopolttoaineiden myötä.

Kun öljypohjaiselle muoville etsitään vaihtoehtoja, astuu puuteollisuus esiin. Esimerkiksi muovisten pillien kielto Euroopassa on johtanut paperisiin korvaavien pillien markkinoille tuloon. Sama koskee myös Euroopassa kiellettyjä muovisia aterimia, jolloin puumassasta valmistetut aterimet ovat korvanneet muoviset.

On olemassa esimerkiksi Kotka Millsin pakkauskartonki, joka on kierrätettävää ja korvaa kertakäyttöastioiden muovia, vuoka Metsä Groupilta, joka on biohajoava. Lisäksi on VTT:n kehittämä juomapullojen muovia korvaava biopohjainen materiaalista kehitetty massa.

Suomessa alan yksi vahvuuksista on myös vankka osaaminen puu- ja metsäteollisuudesta. Tätä tukeekin monipuolinen koulutus. Huolta kuitenkin esiintyy alalla osaajien suhteen. Kyseessä on nimittäin osaajien houkuttelu alalle. Metsäalan henkilöstöön tulee nimittäin vaikuttamaan vahvasti eläköityminen seuraavien 10 vuoden aikana. Lisäksi metsäala ei välttämättä ole mediaseksikkäin tutkintoala. Houkuttelevuuden eteen täytyy siis vielä tehdä jotain parannuksia.

Maailmantalouden lisääntynyt epävarmuus koskettaa myös suomalaisia metsiä ja metsäteollisuutta. Tämä on asia, jota sijoittajien on vaikea ennakoida. Emme voi sanoa tarkasti, miten maailman tilanne ja sen muutokset vaikuttavat puu- ja metsäteollisuuteen. Kuitenkin kokonaisuudessaan metsäteollisuus on hyvä sijoituskohde, jos kaipaat salkkuusi hajautusta.