Merialan yritykset sijoituskohteena

Kun puhutaan Suomen meriteollisuudesta, puhutaan yhdestö Suomen keskeisimmästä teollisuudenalasta. Suomalaisella laivanrakennuksella onkin pitkä historia. Meriteollisuus koostuu telakoista, meriteknisen alan kokonaistoimijasta, erilaisista suunnittelutoimistoista, järjestelmä-, materiaali- ja laitetoimittajista sekä offshore-teollisuudesta. Offshore-teollisuuden tehtävänä on varmistaa, että merenalaisille öljy- ja kaasukentille on tuotankolaustoa.

Meriteollisuus, varustamot ja laivayhtiöt sijoituskohteena

Yhä useimmin käytetään pelkän telakkateollisuuden sijasta meriteollisuutta käsitteenä kuvaamaan laivanrakennuksessa tapahtunutta muutosta. yhtiöissä käytetään paljon alihankintaa ja kokonaistoimittajia. Esimerkiksi laivan arvosta nykyään jopa yli 75 prosenttia toteutetaan ulkoistetusti.

Vuonna 2014 meriteollisuuden liikevaihto Suomessa oli 7,9 miljardia euroa. Nykyään alan asiakkuudet ovat lähes kokonaan kansainvälisiä ja alan yrityksillä on myös paljon erilaisten laitteiden suunnittelutyön vientiä.

Tunnusluvut meriteollisuudelle Suomessa (v. 2020 tiedot)

 • n. 1100 työntekijää alalla
 • työllistää n. 25 000 henkeä
 • 7,7 miljardin euron liikevaihto
 • tyypillisesti viennin osuus yli 90 prosenttia

Suomen meriteollisuus

Vuonna 2021 Suomessa toimi kymmenen telakkaa. Näistä yksi tunnetuimmista ja uutisotsikoissakin olleista telakoista on Meyer Turku. Tämän lisäksi alalla toimii esimerkiksi Helsinki Shipyard, Pori Offshore Constructions, Rauma Marine Constructions, Turun Korjaustelakka ja Uudenkaupungin Työvene. Valtaosa telakoistamme on uudisrakennustelakoita. Turun Korjaustelakka keskittyy ainoastaan nimensä mukaan korjaustöihin.

Kokonaistoimittajat keskittyvät nimensä mukaan toimittamaan kokonaistoimituksina laivan eri alueita, kuten ravintoloita ja kylpylöitä. Kokonaistoimittajiin lukeutuvien yhtiöiden määrä on hanakala laskea, koska yrityksiä voidaan luokitella myös järjestelmä- sekä laitetoimittajiin. Kokonaistoimittajien ero alihankintayrityksiin on todella pieni ja se riippuu sopimustekniikasta.

Suunnittelu- ja konsulttitoimistoja on Suomessa noin viisikymmentä kappaletta. Niistä muutama on suuria yli sadan hengen toimistoja. Näistä voidaan mainita esimerkkinä Elomatic ja Deltamarin.

Järjestelmä- ja laitetoimittajilla on erittäin suuri merkitys meriteollisuudessa. Kategorian yritysten liikevaihdon osuus on meriteollisuuden liikevaihdosta suuri. Suomessa on näitä alan yrityksiä noin viisikymmentä. Merkittäviä ovat mm. ABB Oy, Alfa Laval Aalborg Oy, Cargotec Oyj, Evac Oy, Helkama Bica Oy, Koja Oy, Kone Oy, Marioff Corporation Oy, Metos Oy ja Wärtsilä Oyj.

Oyj nimellä varustetut yritykset ovat listautuneet pörssiin, joten näihin yrityksiin myös tavallisella maan tallaajalla, jota sijoittaminen kiinnostaa, on mahdollisuus päästä mukaan sijoittajana omistajaksi sekä käärimään mahdollisia tuottoja.

Offshore-toimiala käsittää öljyn sekä kaasun etsinnän ja tuotannon merenpohjasta. Lisäksi tätä tukeva liiketoiminta kuuluu kyseiseen sektoriin. Usein lisäksi myös muunlainen tuotanto sekä tukitoiminnot merellä luetaan offshoretoiminnaksi. Merituuli- ja aaltovoima sekä merellä tapahtuva kaivostoiminta kuuluvat tähän.

Meriteollisuuden riskit ja tuotot

Jokaiseen sijoitukseen liittyy aina mahdollisuus tuottoihin, mutta myös omat riskinsä sisältyy näihin. Mitä suuremmat mahdollisuudet on olemassa hyvään tuottoon, sitä suuremmat riskit myös kohde sijoitukselle sisältää. Esimerkiksi pörssiosakkeissa on monesti kyseessä isoriskinen sijoituskohde.

Sijoittajan tulee sijoituspäätöstä tehdessään perustaa päätöksensä sijoitukseen omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja oma taloudellinen tilanne. Sijoittaminen sisältää aina riskejä.

Kannattaa ottaa huomioon, että sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua sekä sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Sijoitusten historiallinen kehitys ei ole koskaan tae tulevaisuuden tuotosta.

Pörssilistattuihin tuotteisiin liittyy aina riskiä

Kuten muihinkin sijoituksiin, myös pörssilistattuihin osakkeisiin liittyy riskiä. Sijoittaessasi pörssilistattuihin tuotteisiin altistut liikkeenlaskija eli luottoriskille. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos tuotteen liikkeellelaskija päätyy konkurssiin tai maksuvaikeuksiin, sijoitetun pääoman voi menettää pahimmassa tapauksessa jopa kokonaan.

Erilaiset markkinahäiriöt voivat syntyä silloin, kun kaupankäynti kohde-etuudella keskeytyykin. Tällöin kohde-etuuden arvonmääritys voi tapahtua eri aikajänteellä kuin millä sen kuuluisi oikeasti tapahtua. Sellaiset tapahtumat kuten uusmerkintäanti, konkurssi tai muu vastaava yhtiötapahtuma voi vaikuttaa kohde-etuuteen.

Pörssilistattuihin tuotteisiin liittyy myös valuuttariski. Sijoittajan tulee olla tietoinen, että jos tuotteen kohde-etuus on listattu jossakin ulkomaisessa valuutassa, sijoittaja altistuu aina valuuttariskille. Tuotteen arvo voi siis laskea, vaikka itse kohde-etuuden vieraassa valuutassa oleva noteerattu arvo nousisi, laskisi tai pysyisi muuttumattomana. Valuuttarkurssin heilahtelu voi siis vaikuttaa osakkeeseen. Osakkeen arvo voi nousta, mutta jos valuuttakurssi on huono, jää sinulta voitto saamatta.

Markkinariski on myös oleellinen osa pörssiosakkeita. Pörssissä listattujen tuotteiden arvoon vaikuttaa moni tekijä. Esimerkiksi kohde-etuuden arvon kehitys, volatiliteetti ja sijoituksen mahdollinen vipuvaikutus ovat tällaisia tekijöitä. Sijoituksen arvo voi olla joka positiivisesti tai negatiivisesti kehittyvää. Viisas sijoittaja huomioi, että sijoitetun pääoman arvo voi tippua kokonaan.

Mitä meriteollisuuden osakkeita löytyy pörssistä

Esimerkiksi Nordnetin kautta pääset sijoittamaan suoraan pörssiosakkeisiin. Meriteollisuuden yhtiöitä löytyy tosiaan niin kotimaan markkinoilta, kuin myös ulkomailta.

Pörssiin on listautunut ainakin seuraavat meriteollisuuden yhtiöt, jonka lisäksi luettelosta löytyy myös laivayhtiöitä, joihin pääset sijoittamaan:

 • Wärtsilä
 • A.P. Møller – Mærsk B A/S
 • Hapag-Llyod AG
 • Danaos Corporation
 • Golden Ocean Group
 • Navios Maritime Partners
 • 2020 Bulkers
 • Tallink
 • Viking Line
 • Norwegian Cruise Line Holdings
 • Royal Caribbean Cruises

Meriteollisuuden kasvun tukena kestävä kehitys

Toukokuussa 2022 uutisoitiin Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistyneestä meriteollisuuden kehittämisohjelmasta. Työn lähtökohtana on meriteollisuuden säilyttäminen kilpailukykyisenä työllistäjänä eri alueilla Suomessa. Digitalisaatio ja ilmastotavoitteet lisäävät uudenlaista kysyntää markkinoille, jonka myötä syntyy uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Alalla tulee vain panostaa osaamiseen ja innovaatioihin, tuottavuuteen, kansainvälisyyteen ja vientiin sekä yhteistyöhön.

Meriteollisuudella on merkittävä asema Suomen elinkeinoelämään. Ilmastonmuutos ja sen tuomat vaatimukset päästöjen vähentämisestä asettaa meriteollisuuden uusien haasteiden eteen. Vuonna 2020 meriteollisuudessa toimi lähes 1100 yritystä, jotka työllistävät yli 25 000 henkilöä ja joiden liikevaihto oli 7,65 miljardia euroa. Vientiin meni näistä tuotteista yli 90 prosenttia.

Sykliset ja defensiiviset osakkeet, mihin meriteollisuus kuuluu?

Syklisten ja defensiivisten osakkeiden määritelmä tulee rahoitusteoriasta. CAP-mallin ja Beeta-kertoimen avulla voimme pohtia tätä seikkaa.

Beeta-kertoimella kuvataan osakkeen hinnan muutoksen herkkyyttä suhteessa markkinaindeksin arvonmuutokseen. Jos osakkeen beeta-kerroin on kaksi, markkinaindeksin 1 prosentin nousussa, osake nousee kaksi prosenttia. Kun taas markkinaindeksi laskee kaksi prosenttia, osake laskee neljä.

Alle yhden beeta kertoimen osakkeet ovat luokiteltu defensiivisiksi. Teoriaan ei kuitenkaan kannata luottaa täysin sokeasti, sillä beeta-kerroin on vain tilastollinen parametri. Erilaiset laskutavat antavat aina erilaisia vastauksia.

Perinteisesti syklisinä sektoreina on pidetty:

 • materiaaliteollisuutta
 • teollisuutta
 • hankinnanvaraista kulutusta
 • energiaa
 • rahoitusta
 • informaatioteknologiaa

Defensiivisiä sektoreita taas on:

 • päivittäiskulutusyritykset
 • terveydenhuoltoala
 • yhdykuntapalvelualat
 • viestintä eli telekommunikaatio
 • kiinteistöala

Tämänlainen sektoriajattelu pelkästään voi johtaa harhaan. Esimerkiksi pankkialalla Sampo on ollut hyvin vakaa yhtiö pitkällä aikavälillä. Lisäksi esimerkiksi Kone on teollisuussektorin yhtiö ja hekin ovat tuottaneet vakaata tulosta. Defensiivisetkin osakkeet sisältävät tänä päivänä syklisempiä yhtiöitä, kuten Alma Media ja Sanoma. Tämä siis ei aina päde, joten on hyvä tutustua aina yhtiön omiin tunnuslukuihin.

Meriteollisuuteen on vaikuttanut viimevuosina esimerkiksi vallinnut pandemiatilanne. Tämä vaikutti erityisesti laivaliikenteeseen kun ihmismassat lopettivatkin liikkumisen ja matkustamisen. Esimerkiksi Suomenlahdella liikennöivät laivat olivat tyhjiä matkustajista ja liikennöintiäkin vähennettiin. Laivayhtiöt pyrkivät kuitenkin myös löytämään uusia reittejä asiakkaiden löytämiseen ja kesällä esimerkiksi tehtiin risteilyjä maihin, joihin se oli turvallista tehdä. Tämä laivaliikenteen vähentyminen vaikutti myös siihen, millainen menekki laivojen rakentamisella oli.

Meriteollisuus ei siis ole välttämättä defensiivisin osake, mutta siitä voi saada hyvin hajautusta salkkuun. Meriteollisuutta löytyy niin Suomen osaketarjonnasta kuin myös ulkomailta, jos olet ajatellut salkkuusi ulkomaista hajautusta.