Kybeturvallisuusala sijoituskohteena

Kyberturvallisuus eli digitaalinen turvallisuus tähtää sähköisten ja verkotettujen järjestelmien turvallisuuteen. Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten ja verkotettujen järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin. Sijoittajien keskuudessa kyberturvallisuus on muodostunut entistä suositummaksi.

Miksi kyberturvallisuusalaan kannattaisi sijoittaa?

Maailmalla tapahtuvista tekijöistä johtuen, arvostus kyberturvallisuusalaa kohtaan on kasvanut entisestään. Alalla toimivien yrityksen väliset erot voivat vaihdella yllättävänkin paljon. Kyberturvallisuus voidaan nähdä myös tulevaisuuden trendinä sijoittamista ajatellen.

Sijoittaminen kyberturvallisuusalaan yhtenä sijoituskohteena

Sijoittamisesta eri kohteisiin on tullut suosittua, sillä pelkkä säästäminen ei tuo juurikaan korkotuottoa säästöille. Sijoitussalkkuun kannattaa valita yrityksiä eri toimialoilta, joista kyberturvallisuusala on yksi hyvinkin varteenotettava vaihtoehto. Eri toimialojen valinta on järkevää, sillä kaikki alat eivät välttämättä menesty yhtä mallikkaasti koko ajan ja samanaikaisesti.

Miksi sijoittamisessa hajauttaminen kannattaa?

Pohtiessa sijoittamista osakkeisiin, on tärkeää suunnitella sijoittamista pidemmälle ajanjaksolle. Omaan sijoitussalkkuun kannattaa valita eri alalla toimivien yhtiöiden osakkeita, yleisesti arvioidaan 4-10 eri alan yhtiöiden olevan järkevä valinta. Jos sijoittaisi ainoastaan yhteen yhtiöön ja yhtiö ei tekisikään odotusten mukaista tulosta, voi sijoittaja pahimmassa tapauksessa menettää kaikki sijoittamansa rahat.

Miten aloittaa osakesijoittaminen?

Osakesijoittamista suunnitellessa on tärkeää perehtyä eri alojen yhtiöiden tulokselliseen toimintaan. Yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta on saatavilla hyvin tietoa. Sijoittamisessa alkuun pääsee hyvin esimerkiksi Nordnetin kautta.

Mikä on Nornet?

Nordet on perustettu Ruotsissa vuonna 1996. Se on nettipankki, joka toimii osake- ja rahastovälittäjänä. Sen vahva osaaminen osake- ja rahastomarkkinoilla on vahvistanut sille markkinajohtajan aseman verkossa tapahtuvien sijoitusten parissa Pohjoismaissa. Nordnet on erikoistunut osakkeisiin, rahastoihon sekä ETF-indeksirahastoihin.

Kyberturvallisuusalan osakkeisiin sijoittaminen

Ostaessa sijoitussuunnitelmaa tukevan kyberturvallisuusalan yhtiön osakkeita, käytännössä ostaa osuuden yhtiöstä. Osuus osakkeista oikeuttaa osallistumisen yhtiökokouksiin sekä antaa sijoittajalle oikeuden äänestää kokouksessa omistusosuutta vastaavalla äänimäärällä.

Sijoittajalle olennaisin asia on luonnollisesti se, että sijoittaja on oikeutettu osuuteen yhtiön tekemästä tuloksesta, kuten osingot tai osakkeenarvon kasvu. Parhaimmassa tapauksessa sijoittaja on oikeutettu molempiin.

Riskit osakesijoittamisessa

Sijoitussalkusta löytyvä yhtiö voi myös tehdä tappiollista tulosta liiketoiminnassaan. Sijoittajalle se tarkoittaa yhtiön osakkeiden arvon laskemista. Tällöin yhtiö saattaa maksaa omistajilleen huomattavasti pienempää osinkoa tai luopua osingon maksamisesta kokonaan.

Sijoittajalle huonoin tilanne on yhtiön ajautuminen konkurssiin. Konkurssitilanteessa yleensä sijoittaja menettää kokonaan kaikki yhtiöön sijoittamansa rahat. Tästä syystä myös hajauttaminen on järkevää.

Miten osakkeiden hinnat muodostuvat?

Osakkeiden hintojen muodostuminen on hyvinkin yksinkertaista. Yhtiöosakkeisiin sijoittaessa ostaa osuuden yhtiöstä, koska haluaa sijoitukselleen tuottoa. Sijoituksen kohteena olevan yrityksen liiketoiminnan ollessa kannattavaa ja yhtiön tehdessä tulosta, maksaa se osan tekemästään liiketoiminnan tuloksesta osinkoina osakkeenomistajille.

Osakkeita halutaan myydä useista eri syistä. Esimerkiksi osakkeenomistaja tarvitsee sijoituksessaan olevia rahojaan johonkin käyttötarkoitukseen ja on siksi päättänyt myydä osakkeensa. Toisinaan sijoittaja haluaa ostaa toisen yhtiön osakkeita ja päätyy siksi myymään jo omistamansa yhtiön osakkeita. Pörssikurssien laskua pelätessä saatetaan myös myydä osakkeita.

Yhtiöiden osakkeiden keskuudessa on toisinaan huomattavasti enemmän kysyntää kuin mitä on osaketarjontaa, mikä yleensä johtaa yhtiön osakkeiden hinnan nousemiseen. Toisinaan taas useampi sijoittaja haluaakin myydä osakkeensa, eikä niille löydy vastaavanlaista kysyntää, laskee myös osakkeiden hinta.

Huomioi nämä asiat myös kyberturvallisuusalaan sijoittaessa

Osakkeisiin sijoittaminen sisältää riskejä, mutta osakesijoittaminen mahdollistaa sijoittajalle myös suurempia tuottoja. Sijoittamisessa alkuun pääsee muutamilla hyvillä asioilla, joihin kannattaa kiinnittää huomiota jo ennen varsinaisen sijoittamisen aloittamista.

Laadi sijoitussuunnitelma pitkälle aikajaksolle

Hyvä sijoitussuunnitelma sisältää myös suunnitelman siitä, miten aikoo sijoittamisen toteuttaa. Omaan osakesalkkuun kannattaa valita 4-10 eri alalla toimivaa yhtiötä ja tavoitella tuottoa valituilta yhtiöiltä pitemmällä ajanjaksolla. Pitkän aikajakson sijoittamisessa tuotot ovat yleensä kannattavampia.

Osakekaupan kustannusten minimointi

Sijoittajan on hyvä tiedostaa, että osakesijoittaminen aiheuttaa kustannuksia. Osakekaupassa välittäjänä oleva pankki saa aina välityspalkkion käydystä kaupasta. Kustannuksiin kannattaa siis tutustua etukäteen.

Pitäydy omassa sijoitussuunnitelmassa

Sijoitussuunnitelma tuo pohjan omalle sijoittamiselle ja siinä kannattaakin pitäytyä, kun se on huolellisesti suunniteltu. Sijoitusmarkkinoilla nähdään usein ilmiöitä, jolloin jostakin yhtiöstä tulee trendi sijoittajien keskuudessa ja osakkeita ostetaan ylihintaisena. Vastaavasti reagoidaan liian aikaisin huononevassa tilanteessa ja myydään osakkeet pois. Osakkeiden liian vauhdikas kaupankäynti syö myös sijoittajan tulosta, koska aiheuttaa sijoittajalle ylimääräisiä kustannuksia.

Kyberturvallisuus eri alan yhtiöissä

Kyberturvallisuudesta on tullut myös muiden alojen yhtiöiden kesken tärkeä vertailukohde. Yhtiöitä vertaillaan ympäristön, sosiaaliseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden perustella, jolloin puhutaan lyhenteessä ESG. (Environmental, Social, Governance). Yhtiöitä vertaillessa yli puolelle sijoittajista on kyberturvallisuus yksi tärkein ESG:n mittari.

ESG-tekijät korostuvat tulevaisuudessa sijoitusmaailmassa

Kyberturvallisuus ja digitaalisten riskein mittarit ovat tärkeä osa ESG:tä, joka kertoo yhtiön hallintotavasta ja sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvistä tekijöistä. Yhtiössä on yhä tärkeämpää ottaa huomion erilaiset ESG-tekijät, kun se etsii ratkaisuja kyberturvallisuuteen liittyviin investointeihin.

Sijoittajien keskuudessa ESG-tekijät tulevat merkittävästi vaikuttamaan päätöksen tekoon osakkeiden ostamisesta tulevaisuudessa. Nämä tekijät kertovat sijoittajille vastuullisesta yrityksestä ja jos nämä tekijät ovat kunnossa yhdessä yhtiön taloudellisen tilanteen sekä tulevaisuuden näkymien kanssa, päätyy yhtiö suuremmalla todennäköisyydellä sijoittajan sijoituskohteeksi.

Kyberturvallisuusalan markkinat

Yritysmaailmassa kyberturvallisuus on noussut vahvasti merkittäväksi tekijäksi. Tietoturvamurojen määrä on kasvanut ja maailman poliittinen epävarma tilanne on kasvattanut kyberturvallisuuteen erikoistuneiden yhtiöiden arvostusta.

Yritysten tietoturva-ajattelu on aiemmin keskittynyt enemmän virustorjuntaan ja palomuureihin, mutta tällä hetkellä kyberturvallisuuden vahvistamisesta on tullut yksi yrityksen tärkeimpiä asioita liiketoiminnassa.

Kybertuvallisuuteen inventoiminen pohjautuu yhteiskunnallisiin ja teknologiseen kasvuun, eikä toimialan kasvu ole pelkästään sidoksissa IT-markkinoiden kehitykseen tai talouskehitykseen.

Digitalisoituminen

Kyberturvallisuusalan markkinoita vahvistaa vauhdikas yhteiskunnan digitalisoituminen, joka pakottaa myös eri alojen yrityksiä ottamaan käyttöönsä kyberturvallisuutta parantavia ratkaisuja. Digitaaliset liiketoimintamallit vaativat lisäkseen kokonaisvaltaisen kybertuvan.

Lisääntynyt kyberrikollisuus

Kyberturvallisuuden parantamisen tarve on tullut vahvaksi ilmiöksi lisääntyneen kyberrikollisuuden myötä. Sähköiset asioinnit, erilaisten pilvipalveluiden käyttö sekä etäohjattavuuden lisääntyminen ovat olennaisesti riskialttiimpia kyberhyökkäyksille. Kyberrikollisuuden odotetaan lisääntyvän vahvasti myös tulevaisuudessa ja se tuo painetta yrityksille vahvistaa organisaatioidensa kyberturvallisuutta.

Kehittyvä lainsäädäntö vaatii yrityksiltä enemmän

Lainsäädännön kehittyessä yritysten velvollisuudet lisääntyvät. Yritysten mainetta arvioidaan myös tulevaisuudessa yhä enemmän kyberturvallisuuden valossa. Hyvä esimerkki kehittyvästä lainsäädännöstä on Eurooppalainen tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation), joka sääntelee henkilötietojen suojaamista ja tietosuojaa kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa.

Tärkeää muistaa kyberturvallisuusalaan sijoittaessa

Jos pohtii kyberturvallisuusalaan erikoistuneen yhtiön osuutta omaan sijoitussalkkuunsa on tärkeää muistaa, että kyberturvallisuusala koostuu myös monista eri aloista. Kaikki yhtiöt eivät toimi samalla segmentillä ja yhtiöiden kannattavuus vaihtelee tosistaan huomattavasti. Ihan kuten millä muulla alalla tahansa.

Kyberturvallisuus voidaan kokea tällä hetkellä merkittäväksi nousijaksi sijoitusmaailmalla ja trendin uskotaan jatkuvan myös pitempään. Se ei silti anna takeita siitä, että sijoitus olisi varmuudella kannattava ja toisi osakkeenomistajille odotettuja tuloksia.

Tutustu huolellisesti yrityksen taloudesta ja kannattavuudesta kertoviin tunnuslukuihin, vuosikertomuksiin ja muihin tietoihin. Pohdi tietojen perusteella yhtiön mahdollisuuksia pitemmällä ajanjaksolla ja sen mahdollista kehittymistä.

Yhteenvetona kyberturvallisuusalaan sijoittamisesta

Kehittyvä ja kasvava kyberturvallisuusala voi olla hyvä sijoitusvaihtoehto, muiden eri alojen yhtiöiden lisäksi. Pelkästään kyberturvallisuusalaan ei kannata sijoittaa. Sijoittaminen pitemmällä ajanjaksolla on kannattavampaa ja ylimääräisestä kaupan käynnistä aiheutuu osakkeenomistajalle enemmän kustannuksia ja tuotto vastaavasti pienenee.