Kiinteistötekniikka sijoituskohteena

Teknologia kehittyy nopeasti ja se on nostanut digitalisaation kautta monia toimialoja sijoittamisen megatrendeiksi ja kiinteistötekniikka on tällä hetkellä yksi niistä. Teknologian avulla kiinteistöalalla on saavutettu kestävämpiä ja tehokkaampia ratkaisuja. Kiinteistöteknologialla tähdätään muun muassa hiilineutraaleihin ratkaisuihin tulevien vuosikymmenten aikana. Teknologian avulla kehitetään myös kiinteistöalan tuottavuutta, pienennetään ympäristövaikutuksia sekä parannetaan kiinteistöjen käyttö- ja asiakaskokemuksia.

Älykkäitä kiinteistöjä

Älyrakennukset lisäävät kiinteistöjen mukavuutta, tehokkuutta, tuottavuutta sekä ympäristöystävällisyyttä. Älykkäissä kiinteistöissä käytetään sensoreita ja digitalisaatiota, joilla pystytään hyödyntämään tiedolla johtamista sekä takaamaan turvalliset ja kestävät olosuhteet sekä toimivat palvelut. Esimerkiksi toimistoissa voidaan optimoida tilankäyttöä, tehdä varauksia, säästää energiaa ja luoda miellyttävät olosuhteet lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmastoinnin osalta.

AI vaikuttaa tulevaisuudessa

Tekoäly eli AI näkyy enemmän ja enemmän kiinteistöissä, niin asuinrakennuksissa kuin toimisto- ja palvelurakennuksissakin. Sillä pystytään rakentamaan uusia palveluita ja ratkaisuja, joilla voidaan säästää energiaa, turvata rakennuksia ja kehittää uutta liiketoimintaa. Monet AI sovellutukset ovat vielä innovaatiovaiheessa, mutta kiinteistötekniikka yhtiöissä nähdään sen tarjoamat mahdollisuudet ja kehitystyötä tehdään jatkuvasti.

Suomessa kiinteistöalalla on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille on erittäin tärkeää päästä hyödyntämään tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia, jotta ne saavat kustannustehokkaita ja skaalautuvia ratkaisuja markkinoille.

Innovaatiot sijoittajan näkökulmasta

Innovaatioista puhutaan paljon ja niitä pidetään usein talouskasvun perustana. Niiden avulla voidaan luoda hype, joka saattaa hiukan harhaanjohtavastikin luoda kuvan kannattavasta sijoituksesta. Ylioptimistinen ei siis milloinkaan kannata olla innovaatioiden suhteen. Monet innovaatiot ovat toisaalta kasvattaneet monen sijoittajan salkkua moninkertaiseksi, joten oikean riskitason valitsemalla, innovaatio saattaa olla hyvä sijoitus.

Innovaatioiden hyödyntämisessä kärkimaita on useita, esimerkiksi Ranska, Australia, Iso-Britannia, Kanada, Yhdysvallat sekä hieman ehkä yllättäen mm. Etelä-Afrikka, Brasilia ja Manner-Kiina. Maantieteellisesti hajautusmahdollisuuksia on siis paljon.

Kehittyvä toimiala

Ennusteiden mukaan tulevaisuudessa kaikissa rakennuksissa hyödynnetään kiinteistötekniikan älykkäitä ratkaisuja. Trendi etenee vauhdilla. Suomessa esimerkiksi YIT on vahvasti mukana kehittämässä alaa. Innovaatiot kiehtovat sijoittajia ja kiinteistötekniikassa tullaan ennusteiden mukaan enenevässä määrin hyödyntämään uusia innovaatioita.

Alalla on kiinnitetty myös huomiota siihen, että sijoittajille tarjotaan mahdollisuuksia, joilla he voivat taata omistuksilleen entistä paremman arvon ja esimerkiksi kiinteistölainoissa on alettu kiinnittämään huomiota vastuullisiin ja älykkäisiin rakennuksiin vihreän rahoituksen myötä.

Alan yritykset hakevat voimakasta kasvua yrityskaupoilla. Ala on ollut nousussa vuoden 2020 jälkeen.

Kiinteistötekniikka vaikuttaa koko kiinteistösijoitusalaan

Teknologian ja digitalisaation myötä kiinteistötekniikan vaikutuksia voidaan nähdä koko kiinteistösijoitusalalla, koska uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi kiinteistöjen vuokrauksessa. Digitalisaatio, toimintojen automatisointi sekä AI vapauttavat resursseja, kiinteistöissä voidaan tarjota sekä yrityksille, että asiakkaille entistä parempia kokemuksia ja kehittää uusia palveluita.

Kiinteistösijoittajat ovat ottaneet hyvin vastaan uudet kiinteistöt, joissa hyödynnetään kestävän kehityksen ja uusiutuvien energian lähteiden mahdollisuudet. Kiinteistöjen arvoa voidaan pitää korkeampana, jolloin sijoittajalla on myös mahdollisuudet parempiin tuottoihin.

Sijoittaminen ETF-rahastojen kautta

Aloittaville sijoittajille ETF- rahastot ovat hyvä keino päästä kiinni sijoituksiin, koska sinun ei tarvitse itse tietää alasta ja markkinoista juurikaan mitään. ETF rahastojen taustalla toimii usein robotti, joka pystyy ihmistä nopeammin analysoimaan ja reagoimaan markkinan muutoksia.

Sijoitusmarkkinoilla on ETF-rahastoja, jotka ovat erikoistuneet nimenomaan kiinteistötekniikkaan sijoittamiseen. Uusia rahastoja on myös tullut markkinoille, joten sijoittajilla on ETF – rahastojen kautta hyvät mahdollisuudet päästä kansainvälisille sijoitusmarkkinoille.

ETF:llä kauppaa käydään pörsseissä. Esimerkiksi New Yorkin pörssissä on tarjolla useita kiinteistötekniikkaan erikoistuneita rahastoja. Kauppaa käydään osakeyksiköissä, joita ostetaan ja myydään samaan tapaan kuin osakkeita.

Osakesijoittaminen kokeneemmille sijoittajille

Kiinteistötekniikan alalla on monia isojakin yrityksiä, jotka ovat jakaneet osakkeensa toimintojen mukaan ja osa yhtiöstä on erikoistunut nimenomaan kiinteistötekniikkaan ja sen mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Osakesijoittajan on hyvä omata kokemusta ja tietoa toimialasta ja markkinasta, sillä markkinoiden liikkeet ja niihin vaikuttavat tekijät saattavat heiluttaa osakkeita merkittävästikin.

Pitkällä aikavälillä osakesijoittaminen on sijoittamisen suosituimpia muotoja. Sijoittamiseen on mahdollista saada asiantuntijoiden neuvoja ja sijoittamisesta löytyy myös paljon kirjallisuutta, johon perehtymällä lähes jokaisella on mahdollisuus oppia tekemään hyviä ja tuottavia osakesijoituksia.

Suorissa osakesijoituksissa ei ole yhtä hyvää hajautushyötyä kuin esimerkiksi erikoisrahastoissa.

Hajauttamisella turvaa sijoituksille

Kiinteistöalaa pidetään melko tasaisena ja turvallisena sijoituskohteena, mutta kaikkia sijoituksia ei kannata laittaa vain yhteen sijoituskohteeseen. Hajauttaminen kannattaa tehdä suunnitelmallisesti. Kiinteistötekniikan sisällä voit hajauttaa sijoituksesi osakkeissa eri yhtiöihin sekä rahastoissa eri kokonaisuuksiin sijoittaviin rahastoihin. Tällöin pystyt tasaamaan riskiä. Yhteen toimialaan sijoitettaessa riski on aina suurempi kuin silloin, jos hajautat useampaan toimialaan. Hajauttamista voi tehdä myös kansainvälisillä sijoituksilla, jolloin yhden talousalueen markkinavaihtelut eivät vaikuta niin vahvasti sijoitukseesi.

REIT- rahastoilla vahvaa hajautusta

Real Estate Investment Trust eli REIT ovat osakeyhtiöitä, jotka sijoittavat kiinteistöalalle ja tarjoavat usein suuria osinkoja. Erityisesti korkean inflaation aikana kiinteistöillä ja yleisesti reaaliomaisuudella on suuri kysyntä ja ne myös tuottavat sijoittajalle hyvin. REIT- rahastojen avulla hajauttaminen on mahdollista tehdä laajasti. Näissä rahastoissa ollaan erittäin tarkkoja siitä, että sijoituskohteet täyttävät niille asetetut erityiset laatukriteerit sekä avoimuusvelvoitteet. Sijoituksia ei tehdä vain kiinteistötekniikkaan vaan yleisesti kiinteistöalalle. Toisin kuin avoimet kiinteistörahastot, REIT-rahastot ovat osakkeita, joilla voidaan käydä kauppaa pörssissä milloin tahansa ilman pitoaikoja, myynti- ja kaupankäyntipalkkioita. Sijoittajat maksavat vain normaalit kaupankäyntimaksut.

Yksi REIT-rahastojen erityisominaisuuksista on se, että suuri osa voitoista jaetaan heti sijoittajille. Hybridituotteina REIT-rahastot yhdistävät osakesijoitusten edut, eli helpon kaupankäynnin, likviditeetin sekä alhaiset transaktiokustannukset, että avoimien kiinteistörahastojen parhaat ominaisuudet.

REIT-ETF vaihtoehtona

Markkinoilla on myös ETF rahastoja, jotka sijoittavat pääasiassa REIT-rahastoihin. Näissä riski on usein melko matala, sillä niiden sijoitukset on vahvasti hajautettuja.

Esimerkkinä BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT, joka on Lontoossa laskettuun FTSE EPRA/NAREIT REIT -indeksiin perustuva ETF-rahasto. Se on listattu myös Frankfurtin pörssissä. Indeksi koostuu 40 euroalueen kiinteistöosakkeesta, jotka edustavat vähittäismyynti-, toimisto- ja asuntosektoria. Saksa ja Ranska muodostavat suurimman osan indeksistä 36,5 prosentin ja 27 prosentin painotuksilla, ja seuraavina tulevat Belgia (18 %), Espanja (7,0 %) ja Suomi (5 %).

Toisena voidaan mainita Suhteellisen pieni HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed tarjoaa pääsyn suurimpiin noteerattuihin kiinteistöyhtiöihin kehittyneissä maissa ympäri maailman eli Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, Euroopassa ja Australiassa.

Vastuullisuus ja kiinteistöt

Megatrendien myötä vastuullisuus on noussut yhdeksi teemaksi, joka houkuttelee sijoittajia. Ilmasto- ja ympäristöhaasteet maailmanlaajuisesti vaikuttavat myös kiinteistösijoituksiin, sillä sijoittajat haluavat vastuullisia sijoituskohteita. Tällä hetkellä älykkäillä kiinteistötekniikan ratkaisuilla on saatu hyviä tuottoja, mutta asiantuntijat uskovat, että kun sijoituskohteiden kysyntä vielä nousee trendien mukana, niiden arvot nousevat korkeammalle ja samalla tuoton suhde investointiin laskee, eli sijoittaja saa suhteessa pienemmän tuoton.

Kiinteistöjen vastuullisuus ja erityisesti ympäristönäkökohtien huomioiminen tulevat vaikuttamaan kiinteistöjen arvonkehitykseen, likviditeettiin, tuottoihin ja vuokrattavuuteen ja näin ollen myös riskeihin. Arvonkehityksen osalta myyntihetkellä realisoituvaan hintaan vaikuttavat monet tekijät, vastuullisuus on varmasti yksi niistä.

Kiinteistötekniikalla vastuullisuusnäkökulmasta katsottuna voidaan positiivisimmin vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä muihin ympäristövaikutuksiin. Hiilineutraalius on yksi keskeisimmistä tavoitteista, johon kiinteistötekniikan avulla pyritään kiinteistöjen koko elinkaaren osalta. Keskeistä on se, että näistä kommunikoidaan myös sijoittajille.