Kaasu sijoituskohteena

Maakaasu kuuluu osana kuluttajien jokapäiväistä elämää Euroopan laajuisesti. Sitä tarvitaan edelleen esimerkiksi teollisissa prosesseissa, vaikka talojen, tilojen, polttoaineiden ja tehtaiden lämmitys saataisiin lähivuosina varmistettua Euroopassa muullakin tavalla.

Sijoittajille maakaasu on erittäin mielenkiintoinen sijoituskohde, sillä kyse on hyvin laajamittaisesta kuluttajien elämään vaikuttavasta raaka-aineesta.

Esimerkiksi vuonna 2021 maakaasun hinta nousi enemmän, kuin öljyn hinta koko vuoden aikana. Hinnan nousun taustalla on ollut useita syitä. Yksi merkittävimmistä syistä on ollut EU-maiden sitoutuminen vihreisiin energiatavoitteisiin. Myös Venäjän päätös käyttää maakaasua kiristyskeinona jo samaisena vuonna Euroopan maita vastaan on vaikuttanut myös osaltaan hinnan nousuun.

Maakaasun kulutuksen suhteen kuluttajien käytöksen muuttuminen tapahtuu huomattavasti hitaammin, kuin monien muiden hyödykkeiden kohdalla. Useimmiten kuluttaja ei pysty paljonvaikuttamaan siihen, millä hänen asuinrakennuksensa lämmitys hoidetaan.

Etenkin maakaasun saantiin liittyvissä häiriöissä kysynnän ja tarjonnan epävakaus heijastelee helposti maakaasun hintaan. Tällaisia häiriötilanteita voivat olla globaalit pandemiat tai ajankohtaisena esimerkkinä Venäjän kiristystoimet vastauksena Länsimaiden pakotteita vastaan.

Kaikkein suurimman vastuun tämän raaka-aineen hinnan heilahteluista kantavat markkinavoimat huolimatta maailman mullistusten heijastumisesta vahvasti maakaasun hinnan kehitykseen. Nämä markkinavoimat muodostuvat futuurimarkkinoilla toimivista markkinatoimijoista kuten maakaasun tuottajista ja toimittajista sekä pitkän ja lyhyen aikavälin sijoittajista. Myös kuluttajilla on jonkin verran osuutta asiaan.

Miten sijoittaa maakaasuun?

Maakaasu sopii monenlaiseen sijoittamiseen, sillä se pitää sisällään useita erilaisia sijoitustapoja. Sopivimman sijoitustavan löytäminen on paljolti riippuvainen siitä, miten suuren altistuksen maakaasun hinnan vaihteluille sijoittajan budjetti on valmis ottamaan vastaan. Parhaiten maakaasu tuottaa tulosta aktiivisen kaupankäynnin kautta, toisin kuin pitkän aikavälin sijoittamiseen sopivat tietynlaiset hyödykkeet.

Maakaasu osakkeet

Jos ei halua sijoittaa maakaasuun suoraan raaka-aikeina tai jos se tuntuu liian riskaabelilta, tällöin sijoittajan on hyvä harkita maakaasu osakkeita. Maakaasun hinnan vaihtelu ei välttämättä tunnu niin rajulta osakkeiden kautta. Myös osakkeiden ostaminen ja seuraaminen on helpompaa verrattuna hyödykkeiden hintojen seuraamiseen. Tämän lisäksi osakkeet sijoittuvat kaikista parhaiten pitkän aikavälin sijoittamiseen.

Hyviä maakaasu osakkeita on olemassa pilvin pimein. Mahdollisuutena on myös sijoittaa osakeyhtiöihin, jotka tuottavat tai toimittavat kaasua sekä mahdollisesti rahoittavat kaasun tuotantoa.

Myös eri tyyppiset yhtiöt voidaan luokitella maakaasu osakkeiksi. Näitä ovat esimerkiksi ne, jotka käyttävät tuotantoprosesseissaan hyväksi maakaasua sekä myös liikennevälineiden käyttöön polttoaineita tuottavat yhtiöt.

Maakaasu hyödykkeenä

Kaikista suurimpaan sijoituskohteeseen kuuluvavana hyödykkeenä maakaasu sopii ensisijaisesti aktiivisen kaupankäynnin kohteeksi. Hyödykkeenä se antaa mahdollisuuden hinnan spekulointiin lyhyellä aikavälillä ja tämän lisäksi maakaasun tuottajat ovat itsekin sen kaupankäynnissä mukana futuurien kautta.

ETF:t

Pörssinoteeratut rahastot, eli ETF:t ovat indeksejä, joiden tehtäviin kuuluu usein seurata jonkin tietyn hyödykkeen tai hyödykeryhmän hintojen kehitystä. Maakaasu ETF:iä on markkinoilla moneen lähtöön, kuten esimerkiksi indeksit, joiden futuurikaupankäynti keskittyy suoraan raaka-aineiden tuottajin sekä niitä, joiden fokus on suunnattu sijoittamaan hyödykkeitä tuottaviin osakeyhtiöihin.

Kun sijoittaa maakaasuun ETF:n kautta, se laskee sijoittamisen riskiä huomattavasti sen sijaan, jos sijoittaisi suoraan kaasuun raaka-aineena. Lisäksi ETF:n kautta sijoittajan ei tarvitse käydä kauppaa, vaan indeksi hoitaa sen sijoittajan puolesta.

Futuurit

Eritoten spekulatiivisille sijoittajille sopiva vaihtoehto hyödykemarkkinoilla on futuurit. Tosin aloitteleville sijoittajille ne eivät välttämättä ole vielä se kaikista paras vaihtoehto.

Sen sijaan kokeneemmat konkarisijoittajat taitavat jo paremmin kaupan käynnin maakaasun futuurisopimuksilla, esimerkiksi lyhyeksi myymällä tai hoitamalla itse maakaasu futuurien oston suoraan lyhyellä aikavälillä. Heidän käyttäessään omia sijoitusstrategioitaan parhaan tuoton saavutus on todennäköisempää.

Kaupankäynti futuureilla hoituu nopeasti, mutta se on samalla myös riksialtista. Tämän lisäksi kokeneet treidaajat saattavat sulkea kaupan jo ennen kuin tehty futuurisopimus on päättynyt. He eivät siis itse omista maakaasua missään vaiheessa, mutta heillä ei myöskään ole mitään vaikutusvaltaa siihen jäävätkö he kaupan sulkiessaan voitolle vai häviölle.

Maakaasun hinta

Hyödykkeillä on taipumus reagoida erittäin voimakkaasti nopeasti tapahtuviin muutoksiin talouden sekä myös politiikan saralla. Koska maakaasun merkitys on niin suuri joka päiväisessä elämässä ympäri maailmaa, sen merkitys tulee entistä enemmän kuluttajille esille epävarmojen aikojen vallitessa. On päiviä jolloin maakaasu on itsestään selvä asia, mutta myös päiviä, jolloin maakaasun hinnan nousu realisoituu lämmityslaskun muodossa.

Maakaasun hinta riippuu monesta eri tekijästä, minkä vuoksi se ei välttämättä ole se kaikista varmin sijoitusvaihtoehto. Sen sijaan aktiivista tredaamista harrastaville volatiilit maakaasumarkkinat ovat sitä kaikkein parasta. Kaikista suurimmat tekijät maakaasun hinnan muodostumisen suhteen ovat kysyntä ja tarjonta, ilmastonmuutos sekä geopoliittiset suhteet.

Kysyntä ja tarjonta

Hyödykkeet hintojen kysyntään vaikuttaa aina kaikista eniten niiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos hyödykkeen tarjonta alkaa jostain syystä mennä laskusuuntaan kohti mutta kysyntä sen sijaan pysyy kuitenkin korkealla, tällöin hinta lähtee nousemaan. Jos taas tarjontaa on hyvinkin paljon, mutta kysyntää vähän, tällöin hinta luonnollisesti pysyy matalalla tasolla.

Maakaasua voidaan pitää yhtenä hyvänä esimerkkinä tarjonnan ja kysynnän suhteen. Se onkin yksi Euroopan maiden eniten käyttämistä lämmitys- ja polttoainemuodoista ja Euroopan maissa sen toimittamisesta vastaa suurilta osin Venäjä. Mutta Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vuoksi sen tuottamasta maakaasusta on tullut Euroopassa suorastaan riesa ja siitä halutaankin päästä eroon pikimmiten.

Lisäksi Venäjällä on tuottajan roolissa valta nostaa maakaasun hintaa tai jopa katkaista kaasun toimittamisen kokonaan, mitä se onkin jo tehnyt. Kaikki tämä toiminta on jo vaikuttanut maakaasun hintaan markkinoilla merkittävästi, joten tästä syystä myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna maakaasun hinnan kehitys tulee olemaan mielenkiintoinen seurannan kohde.

Ilmastonmuutos

Säävaihteluilla ja ilmaston kehittymisellä on suuri vaikutus moniin eri hyödykkeisiin. Maakaasun hintaan sen sijaan nämä asiat eivät niinkään vaikuta, mutta sitä pidetään kuitenkin yhtenä ilmastonmuutoksen suurimmista aiheuttajista. Tämän vuoksi sen voidaan olettaa näkyvän kysynnän saralla laskevana trendinä pitkällä aikavälillä tarkasteltuna.

Venäjän agressiivinen käytös on entisestään pistänyt vauhtia ympäristöystävällisempien energiaratkaisujen etsintään ja käyttöönottoon eri valtioissa, jotta riippuvuus Venäjältä tulevasta energiasta saataisiin mahdollisimman minimiin. Mutta tästä huolimatta pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ilmastonmuutos on se asia, mikä tulee määrittämään erityisesti maakaasun kysyntää ja hintaa myös tulevaisuudessa.

Geopoliittiset suhteet

Itsessään maailmantalouden kehitys vaikuttaa myös omalla laillaan maakaasun hintaan. Esimerkiksi populaation jatkuva kasvu ympäri maailman aiheuttaa samalla luonnollisesti myös energian tarvetta. Mutta yhtä lailla energia-alan vallankumous on jo hyvässä vauhdissa ja Venäjän toimet Ukrainassa ovat kiihdyttäneet tätä vallankumousta odottamattomalla tavalla.

Juuri tällä hetkellä sijoitusmarkkinoiden fokus on suunnattu Venäjän toimiin Ukrainassa nähdäkseen millainen vaikutus sillä on maakaasun kysyntään suuressa mittakaavassa. Tarkkailunkohteena on erityisesti Eurooppa, koska Venäjältä tulevasta kaasusta ja öljystä pyritään pääsemään eroon kaikin mahdollisin keinoin.

Miksi sijoittaa maakaasuun?

On olemassa monia hyviä syitä, miksi sijoittajien kannattaa miettiä maakaasua sijoituskohteena. Näistä yksi ajankohtainen esimerkki on Venäjän hyökkäys Ukrainaan, sillä se on tehnyt maakaasusta kansainvälisen ongelman ja se tulee todennäköisesti näkymään kaasun hinnassa vielä pitkään. Lisäksi maakaasu on olennainen raaka-aine osana ihmisten arkipäiväistä elämää Euroopassa, eikä siitä tulla pääsemään eroon vielä vuosiin.