Etusivu » Sijoittaminen » Inflaatio – mitä se tarkoittaa?

Inflaatio – mitä se tarkoittaa?

Kyseisellä talousprosessilla tarkoitetaan kulutustavaroiden ja palveluiden keskimääräisten hintojen laajaa nousua. Sitä voidaan mitata kuluttajahintaindeksillä, tuottajahintaindeksillä tai jollain muulla hintatason seurantaan tarkoitetulla mittarilla. Ensisijainen kuluttajahintaindeksi on kuluttajahintaindeksi, joka mittaa kulutustavaroiden ja palveluiden edustavan korin hinnanmuutoksia.

Termiä ”inflaatio” käytetään myös kuvaamaan rahan määrän jatkuvaa kasvua ja siitä aiheutuvaa hintojen nousua. Sitä voidaan mitata monella tapaa, mukaan lukien kuluttajahintaindeksin nousuvauhti. Kuluttajahintaindeksi on laajalti hyväksytty yleisen hintainflaation mittaus. Indeksi perustuu kulutustavaroiden ja -palveluiden koriin, jotka valitaan, koska ne ovat laajasti ostajien saatavilla, ovat suhteellisen vakaita hinnoissa ja ovat hyvä taloudellinen indikaattori yleinen hintataso.

Inflaatio on yleinen hinnannousu taloudessa. Se voi johtua useista taloudellisista tekijöistä, mukaan lukien rahan tarjonnan väheneminen ja rahan kysynnän lisääntyminen. Kun se tapahtuu, rahan arvo laskee ja esimerkiksi dollari menettää arvoaan muihin tuotteisiin ja palveluihin verrattuna. Tämä aiheuttaa tavaroiden ja palveluiden hintojen nousua.

Inflaatio syö osan ruokapöydästä

Ensimmäiset inflaation merkit näkyvät usein perushyödykkeiden, kuten ruoan tai energian, hinnoissa. Mutta yhden vuoden aikana perushyödykkeen hinta voi nousta vain vähän. Sen sijaan inflaatiota mitataan yleisellä hintatasolla, joka on kulutustavarakorin kustannusten nousu. Tämä voi sisältää melkein mitä tahansa: bensaa, vaippapakkaus, tusinaa munia, uusi auto tai korkeakoulukoulutus.

Inflaatio on kiistanalainen käsite, riippuen siitä, mitä sillä tarkalleen tarkoitetaan. Useimmille taloustieteilijöille inflaatio viittaa maan rahan tarjonnan muutosvauhtiin. Useimmille muille se on yleisen hintatason mitta, jota usein pidetään yleisen hintatason nousuna.

Selvin merkki inflaatiosta on kiinteän tavaran tai palvelun hinnan nousu. Tämä sisältää useimmat ostettavat ja myytävät tavarat ja palvelut, kuten elintarvikkeet, vaatteet ja kuljetukset. Se sisältää myös monia palveluita, joita ei osteta ja myydä, kuten sähkö, puhelin tai Internet-yhteys. Inflaatiota mitataan vertaamalla yleistä hintatasoa kiinteään vertailupisteeseen, kuten vuosi sitten vallinneeseen inflaatiovauhtiin.

Jos inflaatio on korkea, rahan arvo laskee, ja hallitus päättää nostaa korkoja yrittääkseen hidastaa tai kääntää inflaatiota. Jos se on alhainen, rahan arvo nousee, ja hallitus yleensä laskee korkoja ja yrittää pitää inflaation lähellä nollaa kannustaakseen ihmisiä kuluttamaan säästämisen sijaan.

Määrittelemme inflaation yleisten elinkustannusten nousuksi, joka on aiheutunut rahan tarjonnan lisääntymisestä. Tällaista esiintyy usein, kun hallitukset lisäävät rahan tarjontaa tuomalla markkinoille liikaa rahaa ja kun inflaation odotetaan jatkuvan.

Palvelut ja tavarat kallistuvat

Kysyntä ja tarjonta ovat kaksi tekijää, jotka vaikuttavat inflaatioon. Kun rahan tarjonta kasvaa ja rahan kysyntä vähenee, seurauksena on inflaatio. Myös kun tarjonta on korkea ja kysyntä alhainen, inflaatio tapahtuu todennäköisesti. Inflaatiota voi esiintyä myös silloin, kun hinnat nousevat, mutta palkat eivät, mikä pakottaa hinnat nousemaan, mutta ihmiset ovat valmiita pitämään rahojaan, koska he eivät tienaa niille paljoa korkoa.

Inflaation kiihtyessä, se vaikeuttaa tavaroiden ja palveluiden ostamista tai säästämistä tulevaisuutta varten. Se vaikeuttaa myös päivittäisten kulujen perässä pysymistä.

Inflaatio tapahtuu, kun hallitus tulostaa enemmän rahaa kuin ihmiset tarvitsevat tai haluavat, mikä aiheuttaa hintojen nousua. Sitä tapahtuu myös silloin, kun ihmiset käyttävät rahaa, jota ei ole olemassa, mikä saa talouden supistumaan.

Jo jonkin aikaa nousseet hinnat ovat usein merkki talouden taantumasta. Samaan aikaan palkat, jotka ovat nousseet vääjäämättä viimeisen vuosikymmenen aikana, ovat usein merkki talouden noususuhdanteesta.

Inflaatio koskettaa kaikkia

Inflaatio on ollut suuri ongelma opiskelijoille ja heidän perheilleen, kun korkeakouluopetuksen, kirjojen ja muiden koulutarvikkeiden hinnat ovat nousseet paljon. Lukukausimaksujen ja maksujen hinnat ovat jatkaneet nousuaan kuluneen vuoden aikana. Samaan aikaan elinkustannukset ovat nousseet, minkä seurauksena tavaroiden ja palveluiden hinnat ovat nousseet inflaatiota nopeammin.

Yliopisto-opetuksen, kirjojen ja muiden koulutarvikkeiden hinnat ovat nousseet paljon viime vuosina, ja mahdolliset lukukausimaksut ja -maksut jatkavat nousuaan. Myös muut kulut, kuten asumis- ja ruokailukustannukset, ovat kasvaneet koulutuksen järjestämiskustannusten noustessa.

Inflaatio toistuu maailmantaloudessa

1920-luvulla inflaatio oli suuri. Hinnat nousivat nopeasti, mutta palkat eivät. Tuloksena oli suuri ja kasvava työttömien määrä. Myöhempi inflaatio johtui toisen maailmansodan ja suuren laman jälkivaikutuksista, jolloin raaka-aineiden, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden hinnat nousivat. Sodan jälkeen hinnat jatkoivat nousuaan maailmantalouden laajentuessa.

Nykyinen rahajärjestelmä on tulosta vuosisatoja jatkuneesta valuutan suunnittelun kehityksestä. Ensimmäiset kolikot ja paperirahat olivat nykyisen järjestelmän esiasteita.

Rahajärjestelmä on yksi tärkeimmistä keksinnöistä ihmiskunnan historiassa. Hyödyntämällä rahaa ihmiset voivat säästää aikaa ja energiaa tehdessään tärkeitä ostoksia. Sen avulla he voivat myös käydä kauppaa tai vaihtaa tavaroita muihin tavaroihin ja palveluihin. Tällainen vaihto vähentää tappioiden ja petosten riskiä.

Ensimmäinen merkki kolikoiden käytöstä todisteena kaupankäynnistä oli Lydiassa, nykyisen Länsi-Turkin alueella. Keskiaikainen Euroopan kansallinen valuutta perustui jalometallirahaan.

Raha digitalisoituu

Raha on abstrakti rahayksikkö, jota käytetään vaihtovälineenä. Ensimmäiset rahamuodot syntyivät fyysisistä esineistä, kuten kulta-, hopea- ja kuparikolikoista. Ajan myötä paperivaluutta ja sähköiset tapahtumat ovat syrjäyttäneet fyysisen rahan. Nykyään raha on abstrakti rahayksikkö, joka on määritelty laissa, ei fyysisten ominaisuuksien, kuten metallin tai paperin, mukaan ja jonka on luonut keskuspankki tai muu laitos.

Raha tai valuutta on arvon mitta, jota käytetään tavaroiden ja palveluiden kauppaan. Ensimmäiset valuutan muodot käytettiin muinaisina aikoina. Nykyään käytämme valuuttaa päivittäisessä elämässämme tavaroiden ostamiseen ja päivittäisiin asioihin. Nykyään tuntemamme rahan alkuperä on kuitenkin paljon vanhempi.

Rahajärjestelmä on joukko sääntöjä, instituutioita ja käytäntöjä, jotka hallitsevat vaihtovälinettä tai rahaa tietyssä maassa tai alueella. Rahajärjestelmä on yksi tärkeimmistä tavoista, joilla talous ja yhteiskunta järjestetään. Vuosisatojen kuluessa rahajärjestelmä on kehittynyt jatkuvan muutoksen ja mukautumisen kautta vastaamaan ihmisten tarpeita ja vaatimuksia. Moderni raha, kuten paperivaluutta ja kolikot, ovat nykyisen rahajärjestelmän tuotetta.

Useimmat nykyään liikkeessä olevista valuutoista ovat seteleitä, mutta osa on kolikoita ja toiset muuntyyppistä paperirahaa. Suurin osa niistä ei kulta- ja hopearahoja lukuun ottamatta ole valmistettu jalometalleista, joten niiden arvo ei ole sidottu kullan hintaan.

Raha muuttui vuosisatojen aikana, ja jokainen peräkkäinen vallankumous muutti järjestelmää. Ensimmäinen maa, joka laski liikkeeseen paperivaluutan, oli Kiina, joka aloitti sen käytön 1000-luvulla. Tämä oli ensimmäinen rahamuoto, jota käytettiin modernissa merkityksessä, ja se johti monien muiden rahamuotojen, mukaan lukien kolikoiden ja seteleiden, kehitykseen.

Yleisin rahamuoto on paperivaluutta tai käteinen. Se on fyysinen paperi, johon on painettu nimellisarvo. Keskuspankit laskevat sen yleensä liikkeeseen valuutan laskentayksikkönä ja ne ovat laillisia maksuvälineitä. Käteisen fyysinen muoto vaihtelee huomattavasti eri maiden välillä, ja yleisimmät muodot ovat tyypillisesti setelit ja kolikot.

Ulkopuolelta käteisen ulkonäkö poikkeaa minkä tahansa muun paperirahan ulkonäöstä: se on fyysinen esine, ei vain nimellisarvoinen paperi, ja siksi sillä on taipumus liittyä tiettyyn yksilöön tai paikkaan. Vaikka käteinen voi liittyä nimettömyyteen, se ei ole sama asia kuin täydellinen nimettömyys, koska käteissiirtoja voidaan tarvittaessa seurata ja liittää haltijaan tarvittaessa myöhemmin.

Digitalisoitumisessa on hyötynsä

Digitalisaatioprosessi on integroitunut pitkälti toimitusketjuun sekä kehittyneissä että kehittyvissä talouksissa. Kehittyneissä talouksissa valuutan taloudellinen arvo perustuu sen kykyyn tarjota vakaa vaihtomittari eri maiden välillä. Kehittyvissä talouksissa valuutan taloudellinen arvo perustuu valuutan kykyyn helpottaa tavaroiden ja palveluiden siirtoa.

Velka on osa rahajärjestelmää

Velka ja luotot ovat yhä tärkeämpiä maailmantaloudessa. Velka antaa ihmisille mahdollisuuden ostaa asioita tänään rahalla, jota heillä ei juuri nyt ole, mikä antaa heille mahdollisuuden ostaa lisää asioita tulevaisuudessa rahoilla, joita heillä on. Luotto tarjoaa mahdollisuuden lainata rahaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta, ja se on tapa, jolla useimmat ihmiset rahoittavat kotinsa ja yrityksensä.

Amerikan yhdysvaltojen hallitus on laskenut liikkeeseen Yhdysvaltain dollarin vuodesta 1792 lähtien Yhdysvaltain virallisena valuutana. Se on maailman laajimmin käytetty valuutta ja eniten vaihdettu valuutta maailmassa.

Kunkin maan valuutan takana on yleensä sen kansallinen hallitus, mikä varmistaa sen valuutan vakauden. Yleisin valuuttatyyppi on Yhdysvaltain dollari, jota kutsutaan joskus myös vihreäksi kullaksi. Yhdysvaltain dollaria käytetään joskus myös varantovaluuttana, mikä tarkoittaa, että sitä käytetään arvon säilyttäjänä kansainvälisissä rahoitustoimissa. Aiemmin maan varantovaluutta saattoi usein löytyy usein kotimaan valuutassa.

Rahan ensisijainen tehtävä on helpottaa tavaroiden ja palveluiden vaihtoa. Rahaa käytetään usein vaihtovälineenä, laskentayksikkönä, arvon säilyttäjänä ja siirtovälineenä. Historiallisesti laskentayksikkönä on käytetty rahaa, mikä tarkoittaa, että tavaroiden ja palvelujen arvoa mitattiin rahan määrällä. Nykyään useimpia valuuttoja käytetään vain vaihtovälineenä.

Valuutan arvo määräytyy yleensä sillä ostettavien tavaroiden ja palveluiden arvon perusteella. Valuutan arvoon vaikuttaa sen talouden koko ja sen talouden vahvuus. Valuutan arvoon vaikuttavat myös kyseisen maan korot ja liikkeessä olevan rahan määrä. Valuutan arvoon vaikuttaa myös maan kauppatase.

Inflaatio on yleinen huolenaihe nykyajan modernissa taloudessa. Kun tavaroiden ja palveluiden hinnat nousevat, se voi vaikeuttaa säästämistä. Mutta on olemassa tapoja selviytyä inflaatiosta. Ensimmäinen askel on ymmärtää, mitä inflaatio on ja miten se vaikuttaa elämääsi sekä taloudellisesti että muuten.

Varaudu inflaatioon rakentamalla puskureita

Nykyään inflaatio on tosiasia. Hinnat nousevat lähes joka päivä, ja niiden perässä pysyminen on lähes mahdotonta. Mutta miten käsittelet inflaatiota, kun se iskee elämääsi? Mitkä ovat parhaat tavat suojata rahojasi ja mitä voit tehdä pitääksesi kustannukset kurissa?

Inflaatio on yleinen ja usein turhauttava ilmiö modernissa yhteiskunnassa. Se tapahtuu, kun tavaroiden ja palveluiden hinnat jatkavat nousuaan jonkin aikaa. Tämä voi vaikeuttaa rahan säästämistä ja tarvitsemamme ja haluamamme tavaran ostamista. On kuitenkin olemassa tapoja selviytyä inflaatiosta ja suojata rahojasi.

Nyky-yhteiskunnassa olemme alttiina monille erilaisille asioille. Olemme alttiina teknologialle, Internetille, muille ihmisille ja muille kulttuureille. Tämän vuoksi olemme eristäytyneet ympärillämme olevasta maailmasta.

Inflaatio on luonnollinen osa taloutta. Se tapahtuu, kun rahan tarjonta taloudessa kasvaa nopeammin kuin rahan kysyntä. Inflaatio on, kun tavaroiden ja palveluiden hinnat nousevat tietyn ajan kuluessa. Se voi myös tapahtua, kun rahan tarjonta vähenee nopeammin kuin rahan kysyntä.

Se on suuri huolenaihe sijoittajille ja säästäjille, jotka pelkäävät, että se syö heidän säästöjensä ja sijoitustensa arvon.

Vältä lainaa etenkin inflaation aikana

Ensinnäkin lainanottajien tulisi olla vähemmän huolissaan nykyisten lainojensa koroista ja enemmän siitä, kuinka paljon heidän maksunsa kasvavat tulevaisuudessa. Lainaajien ei myöskään pidä ottaa lainaa maksaakseen vanhoja lainojaan, koska heidän uusien lainanmaksunsa nousisivat entisestään. Lainat ovat kalliita, eivätkä ne ole sen arvoisia.

Laina on alun perin otettuna sitoumus lainata rahaa. Inflaation noustessa lainan korko kallistuu, mikä lisää aikaa ja rahaa, joka lainanottajalta kuluu lainan takaisinmaksuun. Lainoja tulee ottaa vain lyhytaikaiseen tarpeeseen ja vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä.

Kolmanneksi lainanottajien tulee harkita huolellisesti lainasopimuksensa ehtoja. Lainojen korot ovat yleensä korkeammat, kun lainat ovat lyhytaikaisia ​​ja kun lainanottajien luottoluokitus tai erääntynyt saldo on alhainen.

Sijoita viisaasti ja voitat inflaation

Inflaation aikana yksi tärkeimmistä inflaation torjuntatyökaluista on hajauttaa sijoitukset pienyhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin salkkusi inflaation torjuntakyvyn lisäämiseksi.

Korkean volatiliteetin osakkeet ovat riskialttiita. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi on tappion mahdollisuus. Jos sijoittaja on onnekas, sijoittaja voi ansaita korkeampia tuottoja.

Keskuspankit pitävät inflaation kurissa

Inflaatiota pidetään usein yksittäisenä tapahtumana. Itse asiassa inflaatio on jatkuva hitaan asteittaisen nousun prosessi. Kun se kiihtyy, dollarin ostovoima heikkenee. Kun näin tapahtuu, rahan arvo suhteessa tavaroihin ja palveluihin laskee.

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve ostaa valtion velkakirjoja ja muita valtion obligaatioita. Pääasiallinen syy Fedin ostoihin on pitää inflaatio kurissa ja varmistaa rahoitusjärjestelmän vakaus. Kun esimerkiksi Fed ostaa joukkovelkakirjoja, se vähentää joukkovelkakirjojen tarjontaa avoimilla markkinoilla ja nostaa hintoja.

Kun dollarin arvo laskee inflaation seurauksena, rahan arvo muuttuu, mutta hintojen muutosnopeus laskee. Tätä kutsutaan ”inflaatioasteeksi”. Inflaation vauhti määräytyy Federal Reserven velkakirjojen ostopolitiikan mukaan.

Fed on kiinnostunut vain pitämään rahan arvon suhteellisen vakaana. Jos inflaatio on korkea, rahan arvo laskee suuremmalla prosentilla ja Fed nostaa korkoja. Jos inflaatio on kuitenkin alhainen, niin rahan arvo kasvaa saman verran.

Tämä inflaatioaste määräytyy sen rahamäärän mukaan, jonka keskuspankki pitää holvissa. Mitä pidempään rahat ovat holvissa, sitä enemmän inflaatiota odotetaan.

Kun Fed ostaa joukkovelkakirjoja, se myös nostaa joukkovelkakirjojen hintaa, mikä puolestaan ​​vähentää joukkovelkakirjojen tarjontaa. Inflaatiossa ei ole yleensä kyse lyhytaikaisesta ilmiöstä. Kyseessä on pitkäaikainen ilmiö.

Kiihtyvä inflaatio voi johtaa hyperinflaatioon

Hyperinflaatio viittaa epätavalliseen tilanteeseen, jossa hinnat nousevat nopeasti ilman merkittävää tarjonnan kasvua. Se voi johtua rahan tarjonnan äkillisestä lisääntymisestä tai hallituksen toimista. Hyperinflaatiota on havaittu monissa maissa ympäri maailmaa, erityisesti Weimarissa Saksassa vuonna 1923 ja Venezuelassa vuosien 1999 ja 2002 hyperinflaatioiden aikana. Muut maat näyttävät säästyneen hyperinflaatiolta äskettäiseen finanssikriisiin asti.

Pääasiallinen hyperinflaation syy on se, että keskuspankki puskee markkinoille rahaa rahoittaakseen ostoja. Tässä prosessissa inflaatio kiihtyy, koska rahaa syntyy enemmän kuin tarvitaan talouden tuottamien tavaroiden ja palveluiden maksamiseen. Tämä aiheuttaa hintojen nousun, mikä puolestaan ​​lisää valuuttaa painetaan ja liikkeeseen, mikä lisää hintojen nousua. Tämän seurauksena hinnat ovat yhä kalliimpia, mikä johtaa lopulta rahan arvon laskuun ja elinkustannusten nousuun.

Hyperinflaatio ei rajoitu taantumassa oleviin maihin, vaan sitä voi esiintyä erittäin hyvässä taloudellisessa asemassa olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, tai korkean elintasoisissa maissa, kuten Japanissa.

Viimeaikaiset automatisoidut tietokonemallit yrittävät neutraloida osan hyperinflaation vaikutuksista vaihtelemalla keskuspankin tulostamaa rahan määrää. Mallit yrittävät löytää vakaan tasapainon, jossa tietty määrä rahaa painetaan aina vasteena tietylle inflaatiotasolle. Vaikka nämä mallit ovat osoittaneet, että ne pystyvät hillitsemään joitain hyperinflaation vaikutuksia, ne eivät ole kyenneet poistamaan sitä kokonaan.

Esimerkiksi yksinumeroinen inflaatioaste voi johtua valtion liikkeeseen laskeman valuutan ja yksityisen sektorin valuutan yhdistelmästä. Hallitus voi laskea liikkeeseen omaa valuuttaansa sekkien, joukkovelkakirjojen tai maksumääräysten muodossa.

Deflaatio – inflaation vastakohta

Deflaatio voidaan määritellä rahan määrän vähenemisen aiheuttamaksi rahan tarjonnan laskuksi, joka johtaa hintojen laskuun. Inflaatiosta puhutaan, kun hinnat nousevat yleisesti. Deflaatio tapahtuu kun hinnat laskevat. Inflaatiota voidaan mitata tarkastelemalla rahan tarjonnan muutosnopeutta. Deflaatiota mitataan tarkastelemalla rahan tarjonnan muutosnopeutta.