Impact Investing

Vaikuttavuussijoittamista harjoittavat yksilöt ja institutionaaliset sijoittajat kuten hedge-rahastot, eläkerahastot ja hyväntekeväisyysjärjestöt. Vaikuttavuussijoittaminen on lisääntynyt määrällisesti kun tuhatvuotissukupolvesta on tullut aktiivisia sijoittajia, koska heitä kiinnostaa enemmän tavoitella myönteistä yhteiskunnallista ja ympäristöllistä muutosta.

Impact Investing eli vaikuttavuussijoittaminen

Impact Investing eli vaikuttavuussijoittaminen on sijoittamisstrategia, jonka tavoitteena on saada aikaan hyödyllisiä yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia taloudellisen hyödyn lisäksi. Vaikuttavuussijoittaminen tapahtuu usein useiden erilaisten hyötyluokkien muodossa ja siitä voi seurata monia tarkkoja tuloksia. Sijoittamisen tarkoituksena on käyttää rahaa ja sijoituspääomaa myönteisiin yhteiskunnallisiin tuloksiin.

Vaikuttavuussijoittamisen nousun seurauksena yhä useampi yhtiö aktiivisesti kehittää ja tavoittelee yritysmaailman yhteiskuntavastuuta. Tällaisia tavoitteita voivat olla yhtiön ympäristövaikutusten vähentäminen ja yhtiöitten hyväntekeväisyyden harjoittaminen hyödyttämään niitä yhteisöjä, joissa he toimivat.

Hyväntekeväisyyshankkeista poiketen vaikuttavuussijoittajat odottavat sijoituksen kannattavuutta vaikka se on usein toissijaista. Useimmat vaikuttavuussijoittajat hakevat markkina-arvonmukaista kannattavuutta ja jotkut vaikuttavuusrahastot voivat olla jopa markkinaa tuottavampia. Yleisesti ottaen vaikuttavuussijoitusten kannattavuus jää hieman alle markkina-arvon.

Hyötyluokalla tarkoitetaan sijoitusryhmää, josta löytyy samoja piirteitä ja jotka ovat samojen lakien ja määräysten alaisia. Hyötyluokat muodostuvat mittareista, jotka usein käyttäytyvät samalla tavalla keskenään markkinoilla. Pääoma kuten osakkeet, obligaatiot ja joukkovelkakirjat, käteinen ja pankkisaamiset, kiinteistönvälitys, hyödykkeet ja valuutat ovat esimerkkejä hyötyluokista.

Vaikuttavuussijoittamisen tapoja

Sijoittajat vaikuttavuussijoittamisen piirissä miettivät yhtiön sitoumusta yritysmaailman yhteiskuntavastuuseen tai yhteiskunnan palvelemiseen kokonaisuudessaan. Yhteiskunnallisesti vastuullinen (SRI) ja ympäristöllinen, yhteiskunnallinen ja hallinnollinen (ESG) ovat kaksi näkökulmaa vaikuttavuussijoittamiseen.

Vaikuttavuussijoitukset tulevat monissa pääoman ja sijoitusajureitten muodoissa. Sijoitusajureilla tarkoitetaan sijoittajien käyttämää tuotetta myönteiseen kannattavuuteen. Sijoitusajurit voivat olla matalan riskin sijoituksia kuten talletustodistukset tai joukkovelkakirjat tai niihin voi sisältyä korkeampi riski osakkeiden, optioiden ja futuureitten muodossa.

Muiden sijoitusluokkien tapaan vaikuttavuussijoitukset tarjoavat sijoittajille lukemattomia mahdollisuuksia kannattavuuteen. Tärkeintä näissä sijoituksissa on, että ne tarjoavat taloudellista kannattavuutta ja ovat linjassa sijoittajan omatunnon kanssa. Suurin osa vaikuttavuussijoittajista tavoittelee markkina-arvon mukaista kannattavuutta.

Vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuudet vaihtelevat uusilla markkinoilla ja kehittyneissä talouksissa. Vaikuttavuussijoituksia voi tehdä useille aloille kuten terveydenhuoltoon, koulutukseen, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan ja maatalouteen. Rahat voivat mennä jopa pidemmälle kierrättämällä vaikuttavuussijoitusten kannattavuudet lisätäkseen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

ESG-näkökulma vaikuttavuussijoittamiseen

Ympäristöllinen, yhteiskunnallinen ja hallinnollinen viittaa sijoitustapoihin, joilla voi olla konkreettista vaikutusta sijoituksen menestykseen. ESG-mittareitten käyttöönotto parantaa perinteistä taloudellista analyysiä tunnistamalla mahdolliset riskit ja mahdollisuudet yli teknisten arvioitten. Yhteiskunnallinen tiedostaminen luo imagon, mutta ESG-arvionpääasiallisena tavoitteena on taloudellinen menestys.

Vaikuttavuussijoittaminen liittyy usein ympäristölliseen, yhteiskunnalliseen ja hallinnolliseen ESG-näkökulmaan eli yhteiskunnallisesti vastuullisiin yritysmalleihin, jotka saavat kasvavaa huomiota yritysmaailmassa. Vaikuttavuussijoittamisella ja ESG:llä on paljon yhteistä, mutta ne ovat erilaisia toimintatapoja.

Ympäristöllinen, yhteiskunnallinen ja hallinnollinen toimintatapa viittaa yrityspäätöksiin, joilla on kielteistä vaikutusta yhtiön kannattavuuteen. Esimerkiksi yhtiö, joka tietoisesti palkkaa lapsityövoimaa tai osallistuu syrjintään joutuu kilpailullisesti epäedulliseen asemaan markkinoidessaan yhteiskunnallisesti tiedostaville kuluttajille. Vaikuttavuussijoittaminen sen sijaan on toimintatapa, jolla tehostetaan muita tavoitteita kuin voittoa kuten puhdasta energiaa ja koulutusta.

SRI-näkökulma vaikuttavuussijoittamiseen

Yhteiskunnallisesti vastuullinen sijoittaminen SRI menee ESG:tä askeleen edemmäs aktiivisesti eliminoiden tai valiten sijoituksia tiettyjä eettisiä ohjeita noudattaen. Näiden sijoitusten piilevänä motiivina voi olla uskonto, henkilökohtaiset arvot tai poliittiset uskomukset. ESG-analyysi muokkaa arvioita, mutta SRI käyttää ESG-mittareita asettaakseen myönteisiä tai kielteisiä odotuksia sijoitusmaailmalle.

SRI:stä puhutaan usein kestävänä tai yhteiskunnallisesti tiedostavana sijoittamisena tai keskittyessään ympäristötekoihin vihreänä sijoittamisena. SRI:n määritelmä käsittää vahinkojen välttämisen ohella sijoituksista seuraavat myönteiset vaikutukset. Monet yhtiöt, pankit ja muut sijoitusyhtiöt tarjoavat varta vasten yhteiskunnallisesti vastuullisille sijoittajille räätälöityjä varoja.

SRI:tä harjoittavat sijoittajat valitsevat usein yhtiöitä joihin he uskovat ja jotka jakavat heidän näkemyksensä ihmisoikeuksista, ympäristön suojelusta ja kuluttajien vastuun kantamisesta. Jotkut sijoittajat voivat esimerkiksi päättää olla sijoittamatta tupakkatuotteita valmistaviin, jakaviin tai mainostaviin yhtiöihin niiden kielteisten terveysvaikutusten takia.

Yhteisönäkökulma vaikuttavuussijoittamiseen

Yhteisöpankit ja yhteisön luottounionit tarjoavat perinteisten pankkien palveluja kuten käyttö- ja säästötilejä, rahamarkkinatilejä ja talletustodistuksia, mutta ero on siinä mitä talletetulla rahalla tehdään. Sen sijaan, että rahat lainattaisiin suurille yhtiöille kauas paikallisesta näkyvyydestä, yhteisöpankit sijoittavat rahat paikallisesti lainaten edullisiin asuntoprojekteihin, asuntolainoihin pienituloisten alueilla ja uusiin yrityksiin.

Yhteisösijoittaminen voi olla suhteellisen matalariskinen käteisen ohjausstrategia, helppo tapa järjestölle tai hyväntekeväisyyttä harrastavalle yksityishenkilölle laittaa lisää taloudellisia hyödykkeitä hyväntekeväisyysprojektin palvelukseen. Yhteisöpankeilla on markkina-arvoinen tai lähes markkina-arvoinen korko tallettajille.

Kuinka vaikuttavaa vaikuttavuussijoittaminen on?

Vaikuttavuussijoittamisen vaikuttavuudesta ei olla yhtä mieltä mitä tulee sen menestykseen tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi keskustellaan kuinka hyvin vaikuttavuussijoitukset pärjäävät. Joidenkin raporttien mukaan vaikuttavuussijoitukset pärjäävät paremmin kuin perinteiset sijoitusstrategiat ja toisten mukaan vaikuttavuussijoitukset tuovat alle keskitason kannattavuuden.

Vaikuttavuussijoituksen menestys on monimutkainen aihe. Sijoittaja voi sijoittaa ympäristövaikutuksia edistääkseen yhtiön osakkeita aurinkovoimaan. Heidän valitsemansa aurinkovoiman tuottaja voi tuottaa huonommin kuin alan kilpailijat, mutta heidän sijoittajalta saamansa varat voivat auttaa kilpailijoiden voittamisessa ja yhtiöstä voi tulla alan hallitsija.

Muut ongelmat vaikuttavuussijoittamisen tavoitteiden arvioinnissa kumpuavat siitä, että vaikuttavuussijoittajilta puuttuu usein käytäntöjä ja prosesseja yrityksen yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten toimintatapojen konkreettisten vaikutusten mittaamiseen. Monien yhtiöitten sitoumus yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti vastuullisiin toimintatapoihin on usein vain sitoumus, joka ei aiheuta toimenpiteitä.

Vaikuttavuuden mittaaminen

Sijoittajien näkökulmat vaikuttavuuden mittaamiseen vaihtelevat tavoitteiden ja kapasiteetin mukaan ja sen mukaan mitä mitataan. Mitattava asia yleensä peilaa sijoittajan päämääriä ja aikeita. Yleisesti ottaen parhaimmat vaikuttavuuden mittauskomponentit ja käytännöt ovat yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten tavoitteiden asettaminen ja esittäminen olennaisille osakkeenomistajille ja suorituksen metriikan ja tavoitteiden asettaminen näitä tavoitteita varten käyttäen standardien mukaista metriikkaa.

Lisäksi sijoitettavan suorituksen tarkkaileminen ja ohjaaminen suhteessa tavoitteisiin kuuluu mittaamiseen. Samoin yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen suoritus tulee raportoida olennaisille osakkeenomistajille. Mittaaminen takaa toimien läpinäkyvyyden ja luotettavuuden alaa rakennettaessa ja vaikuttavuussijoittamisesta kerrottaessa.

Mikä on vaikuttavuussijoittamisen nykytila?

Viimeaikoina on noussut uusi yhteistyöhön perustuva kansainvälinen vaivannäkö vauhdittaa tehokkaiden markkinoiden kehitystä vaikuttavuussijoittamista varten. Markkina on yhä suhteellisen uusi, mutta sijoittajat ovat myönteisiä kehityksestä ja odottavat lisääntynyttä kattavuutta ja tehokkuutta tulevaisuudessa. Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet, jotka asetettiin vuonna 2015 huomioimaan keskeiset globaalit haasteet kuten köyhyys, epätasa-arvo, ilmasto ja terveys ovat olleet vaikuttavuussijoittamisen vauhdittamisen keskiössä.

Vaikuttavuussijoittamisen juuret ovat olleet riskipääomassa ja yksityisessä omassa pääomassa. Viime vuosina konsepti on kehittynyt sisällyttämään vilkkaassa kasvussa olevan vihreän joukkovelkakirjamarkkinan. Tämän sijoittamisnäkökulman siirtyessä lähemmäs valtavirtaa hyödyn johtamisen alalla ollaan keskusteltu siitä kuinka vaikuttavuus voidaan saavuttaa sijoittamalla julkisesti listattuihin pääomiin ja yhtiön joukkovelkakirjoihin.

Vaikuttavuussijoittamisen kasvu perustuu perinteisten hyväntekeväisyysmuotojen ja kansainvälisen kehitysyhteistyön kritiikille. Niitä on pidetty kestämättöminä ja lahjoittajien tarkoitusperien ajamina. Vaikuttavuussijoittamisen piirissä keskustellaan lisäarvosta ja siitä, olisiko samaan vaikuttavuuteen voinut päästä ilman vaikuttavuussijoittajien läsnäoloa.

Suurin syy miksi vaikuttavuussijoituksiin ei ryhdytä on tiedon puute. Nuoret sijoittajat epäröivät tarttua siihen, koska se ei ole heille tuttua. He tarvitsevat ammattilaisen neuvontaa vaikuttavuussijoituksen myytinmurtamista varten.

Vaikuttavuussijoittamisen suurimmat kasvusuuntaukset liittyvät tällä hetkellä ilmastonmuutokseen, yhteisökehitykseen, koulutukseen, työvoimaan ja rasismiin. Rasismin voittaminen nousee kärkeen ja siihen yritetään vaikuttaa sijoittamalla varoja vaikuttamaan rakenteelliseen rasismiin, kuten palkkojen tasaukseen julkisissa yhtiöissä ja perustamalla monimuotoisia hallituksia.