Ilmastonmuutos sijoituskohteena

Ilmastomme tulee lämpenemään ihmisten toimien seurauksena. Lämpenimen on jo käynnissä. Kyseessä on yksi suurimmista ihmiskunnan kohtaamista kriiseistä. Ilmastonmuutos johtuu siitä, että ilmassa olevat saasteet kyllä päästävät lämmön maapallolle, mutta se ei lähdekään takaisin pois ilmakehästä. Tutkijayhteisön mukaan ilmastonmuutos olisi vielä mahdollista asettaa 1,5 lämpöasteeseen, jos vain teemme oikeita toimia nyt. Sijoittamisen avulla voidaan myös vaikuttaa ilmastoon ja sen muutokseen. Parempia valintoja tukemalla voit edistää maapallomme hyvinvointia.

Ilmastonmuutos on jo vaikuttanut luontoomme, joten jos pystyt tekemään sijoituksillasi jotain tilanteelle on viisasta miettiä, olisiko aika toimia. Muutos ilmastossamme on jo vaikuttanut esimerkiksi arktisten alueiden jääpeitteisiin, merivesi on noussut ja se uhkaa rannikkokaupunkeja. Lisäksi esimerkiksi Suomessa saimaannorppa ja lohikalat kärsivät ilmaston muutoksesta.

Hiilibudjettimme hupenee kovaa vauhtia ja elämmekin ratkaisevia hetkiä ilmastonmuutosta vastaan taistelussa. Yksi ratkaisu taisteluun löytyy rahavirroistamme. Euroopan tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja koko maailman vuoteen 2050, kirjoittaa IPCC. Tämä mahdollistaisi ilmastonmuutoksen ja ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen. Omien sijoitusten läpikäynti onkin tässä kohtaa aiheellista. Olisi tärkeää, että ilmastonmuutokseen liittyvä riskienhallinta integroitaisiin kaikkeen sijoitustoimintaan.

Ilmastonmuutos ja sen ehkäisy vaikuttavat sijoitusmarkkinoihin

Torjuntatoimet sekä ilmastonmuutos vaikuttavat erittäin paljon markkinoihin. Muun muassa kivihiilivoimalat sekä fossiilinen energiantuotanto tulevat tulevaisuudessa olemaan vähemmän arvokkaita. Onneksi sijoittamista voi tehdä vastuullisesti ja voit valita ilmastonmuutosta ehkäiseviä sijoituskohteita.

Esimerkiksi Nordnetin sijoitusvalikoimissa korostuu ihmisten halu tehdä vastuullisia ratkaisuja ja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Siinä missä parikymmentä vuotta sitten ketään ei kiinnostanut ilmaston tila ja markkina-arvoltaan suurimpia yhtiöitä olivat esimerkiksi öljy-yhtiöt. Ne olivat myös sijoittajien suosiossa.

Kasvava huoli ilmaston tilasta on nostanut ihmisten tietoisuutta myös sijoitusvalinnoissa. Sijoittajien varat siirtyvät enenevissä määrin vastuullisempiin sekä ilmasto ystävällisempiin kohteisiin.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös jokaiseen sijoittajaan

Yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä sijoitusmarkkinoihin vaikuttaa vahvasti ilmastonmuutos. Se aiheuttaa erilaisia riskejä, jotka saattavat vaikuttaa sijoituksiin ja täten sijoittajien omaisuuteen.

Toisaalta torjuntatyöt ilmastonmuutosta vastaan voivat avata sijoittajille uudenlaisia sijoituskohteita sekä mahdollisuuksia. Sijoittajalle on järkevää varautua ilmastonmuutoksen tuomiin vaikutuksiin, koska se on riskienhallintaa sekä paremman tuotto-riskisuhteen tavoittelua.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksiin?

Yritysten kasvumahdollisuudet muuttuvat

Jos yrityksellä on käytössä liiketoimintamalli, joka ei huomioi ilmastonmuutosta on ennen pitkää kestämätön. Kun liiketoiminta ei ole kestävällä pohjalla ei yrityksellä ole edellytyksiä jatkaa toimintaansa. Täten sijoittajalle herää epäilys pystyykö yritys toimimaan näissä puitteissa. Kestämätön toimintamalli vaikuttaa kykyyn luoda kasvua sekä kassavirtaa. Lisäksi se lisää yrityksen toimintaan kohdistuvia riskejä.

Vastaavasti jos toiminta perustuu kuluttajakysynnän varaan ja liiketoimintamalli on järkevä, on mahdollisuus kasvattaa markkinaosuutta sekä parantaa kannattavuutta. Erilaiset sidosryhmäpaineet osuvat yrityksiin ja niistä suurimpia on kuluttajakäyttäytyminen. Omilla sijoitusvalinnoillakin on siis väliä.

Erilaiset kustannukset lisääntyvät

Hiilidioksidipäästöistä ja raaka-aineista joudutaan maksamaan hintaa, joka elää nousupaineen alla. Sijoittajat huomaavat maineriskien olemassaolot. Tämä heijastuu yritysten rahoitukseen. Tämänkaltainen tilanne voi johtaa siihen, että sijoittajan tuottovaade nousee ja rahoituksen saanti vaikeutuu.

Kun yritys toimii vastuullisesti se voi parantaa liiketoimintaansa ja olla houkuttelevampi sijoituskohde. Se voi myös olla houkuttelevampi asiakkaiden sekä työntekijöiden näkökulmasta.

Mikä on suurin ilmastohaaste?

Yksi suurimmista haasteistamme ilmaston muutoksen vastaan taistelussa on ruuantuotanto. Kun väestömäärät kasvavat, nousevat myös tarpeet tuottaa edullista, terveellistä sekä ravitsevaa ravintoa. Kuitenkin ruoantuotannon lisääminen nostaa kasvihuonepäästöjä sekä muita ympäristöhaittoja, joita tuotantoon liittyy.

Nordnetin mukaan heidän eniten sijoittajia kasvattanut ETF-rahasto on ollut viime aikoina Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF. Kyseinen rahasto on pyrkinyt sijoittamaan yrityksiin, jotka potentiaalisesti voivat hyötyä siirtymisestä kestävämpiin ruoantuotantojärjestelmiin.

Muita avain asemassa olevia sijoituskohteita liittyen ilmastonmuutokseen
Erilaiset kestävämmät energiaratkaisut sekä energian varastointiin liittyvät akkuteknologiat ovat tärkeässä roolissa ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa. ETF-rahastoilla pystyy vastamaan tähänkin kysymykseen. On olemassa erilaisia ETF-rahastoja, joiden avulla voidaan tukea kestävämpiä energiaratkaisuja.

Fossiilisiin energiamuotoihin investoiminen ei ole enää eettinen valinta. Kyseessä on myös moraalinen kysymys kun sijoittajana täytyy miettiä, mihin varansa sijoittaa. Sijoittamatta jättäminen fossiilisiin polttoaineisiin ehkäisee meidän lukkiutumista energialähteisiin, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta.

Millaisia riskejä liittyy sijoitustoimintaan ilmastonmuutostilanteessa

 • Aineelliset riskit
 • Teknologiset riskit
 • Lainsäädännölliset riskit
 • Yhteiskunnalliset riskit

Esimerkiksi äärisääilmiöiden yleistyminen voi johtaa aineellisiin vahinkoihin. Kuumuus voi tuhota omaisuutta. Teknologisiin riskeihin liittyy savupiipputeollisuuden muuttuminen tai kilpailullisen kyvyn heikkeneminen. Kolmanteen lainsäädännöllisiin riskeihin liittyy sanktioiden sekä verojen kustannukset. Viimeiseen eli yhteiskunnalliseen riskiin liittyy vahvasti esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen ja maineriskit.

Näiden seikkojen takia kannattaa miettiä sijoittajana, millaiseen yhtiöön on järkevää tulevaisuuden kestävyyden näkökulman kannalta sijoittaa.

Miten voit arvioida sijoituksen ilmastovaikutuksia sekä riskiä?

Määritä ensin hiilijalanjälki

Voit ymärtää sijoituksien ilmastovaikutuksia sekä riskiä määrittämällä sijoituksen hiilijalanjäljen. Mitä suurempi hiilijalanjälki on, sitä todennäköisemmin sijoitus sisältää enemmän ilmastovaikutuksia sekä suurempia riskejä.

Sijoittajan näkökulmasta on olemassa kolme tärkeää mittaria hiilijalanjäljen mittaukseen: sijoitussalkun kokonaispäästöt, rahoitetut päästöt sekä hiili-intensiteetti. Näiden kolmen mittarin avulla sijoittajana voit arvioida sijoituskohteiden yksittäisiä sekä yhteenlaskettuja ilmastovaikutuksia sekä liiketoiminnan päästöintensiivisyyttä.

Tällä tavoin saat pohjaa sijoitusten riskien arvioinnille. Päästöt kuitenkin vaihtelevat voimakkaasti eri toimialojen välillä.

Muista katsoa tulevaan

Hiilijalanjäljen arviointi antaa sen hetkisen tilannekuvan ja sen data perustuu menneisyyteen. Se ei vastaa siihen, onko salkku Pariisin ilmastosopimuksen mukainen. Tärkeää onkin kiinnittää huomiota yrityksen tulevaisuuden näkymiin. Tämä mahdollistaa sijoituksien kokonaisvaltaisen katselun.

Tarkastele vähä- ja korkeapäästöisiä sijoituksia sekä niiden määriä

Kannattaa tarkastella sijoitusportfoliota siitä näkökulmasta, paljonko se sisältää eri päästöjä. Millaiset positiiviset ja negatiiviset vaikutukset sijoituksillasi on? Arviota pystyy tekemään esimerkiksi sektorikohtaisesti tai koko salkun tasolla.

Salkun energiayhtiöiden tuottajaprofiili perusteella voidaan arvioida, kuinka suuri osa energiasektorin sijoituksista kohdistuu uusiutuvaan energiaan ja kuinka suuri fossiilisiin polttoaineisiin.

Vinkit ilmastoasioiden huomioimiseen salkussasi

 • Mieti tavoitteesi sijoituksillesi. Ovatko ne esimerkiksi lisätuloja eläkkeelle vai vaikuttaminen ilmastonmuutoksen torjuntaan? Kenties haluat toteuttaa kummankin kohdan.
 • Laadi tämän jälkeen tavoitteita vastaava sijoitussuunnitelma. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi sijoitusneuvojan kanssa.
 • Tunnista merkittävät riskit salkussasi. Mikä on esimerkiksi fossiilsiten polttoaineiden osuus salkussasi?
 • Jos päätät sijoittaa suoriin osakkeisiin huomioi yritysten käyttämät fossiiliset polttoaineet. Katso myös onko yrityksellä suunnitelma ja aikataulu toiminnan sopeuttamiseen ilmaston muuttuessa.
 • Rahastojen kautta sijoittaessasi selvitä rahastojen hiilijalanjälki. Esimerkiksi Nordnetilla on hiilijalanjäljeltään pienempiä rahastoja. Näiden hyödyntämistä kannattaa miettiä.
 • Pysy suunnitelmassasi. Kun olet luonut toimivan sijoitssuunnitelman, muista myös pysyä siinä. Päivitä kuitenkin suunnitelmaa, jos tavoitteesi muuttuvatkin.
 • Muista hyödyntää asiantuntijan apu. Esimerkiksi omasta pankistasi voit saada sijoitusneuvontaa.

Vastuullisen sijoittamisen menetelmät

Sijoitustavoitteet on hyvä käydä läpi tavoiteltaessa vastuullista ja ilmastonmuutosta ehkäisevää sijoitussalkkua. Yksittäisen toimialan poissulkeminen voi olla esimerkiksi nopea tapa madaltaa omia hiiliriskejä. Se voi myös olennaisesti vaikuttaa sijoitusten tuotto-odotuksiin.

On hyvä olla tietoinen omista arvoistaan. Omat arvot sekä sijoituspolitiikka ovat keskeinen ohjenuora, jolla voit ohjata sijoituspäätöksiäsi. Toiminnan rajaukset sekä tavoitteet voi olla hyvä merkitä sijoituspolitiikkaan. Huomion arvoista on, että markkinoilla on kohteita, jotka ovat saavuttaneet samoja tuottoja pienemmillä hiilijalanjäljillä. Luopumalla ilmastoriskeistä et siis luovu välttämättä tuotoista.