Etelä-Korea sijoituskohteena

Etelä-Korea sijaitsee Aasiassa. Se on Korean niemimaan eteläosassa sijaitseva valtio ja sillä on yhteinen maaraja Pohjois-Korean kanssa. Lisäksi sillä on merialueraja Kiinan kanssa lännessä ja idässä Japanin kanssa.

Maan pääkaupunki on Soul. Soulissa asukkaita on yli 10 miljoonaa ja koko maassa asustaa yli 51 miljoonaa ihmistä. Kyseessä on siis suuriväkilukuinen maa ja listauksessa se onkin sijalla 26. Valuuttana toimii Etelä-Korean Won.

Etelä-Korean historia on vaiheikas ja yhä edelleen heillä on ongelmia rajanaapurimaan Pohjois-Korean kanssa, joista Etelä-Korea itsenäistyi aikoinaan. Kyseinen maa on kuitenkin demokraattinen tasavalta ja valta jakautuu presidentin, lainsäätäjien ja oikeusjärjestelmä kesken. Nämä ovatkin hyvä tietää ennen kuin lähdet tekemään sijoituspäätöstä Etelä-Koreasta.

Kehittyvät maat sijoituskohteena

Aasia, kuten myös Etelä-Korea lasketaan kehittyvien maiden markkinoihin. Kehittyville markkinoille sijoitettaessa riskitaso on aina lähtökohtaisesti kehittyneitä markkinoita korkeammalla. Tämä johtuu siitä, että maissa voi olla epävakautta ja paljon heilahteluita.

Esimerkiksi Etelä-Korean talouteen voi vaikuttaa paljon sen rajanaapurin toiminta ja sen aiheuttama epävarmuus Etelä-Korealle. Sijoittaessa kehittyviin markkinoihin täytyykin ottaa huomioon, että esimerkiksi rahastojen arvo voi heilahdella hyvinkin paljon.

Kehittyviin markkinoihin sijoittaminen osakerahastojen avulla voi olla hyvä vaihtoehto sellaiselle sijoitajalle, joka haluaa tavoitella sijoituksillaan korkeaa tuottoa voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Kuitenkin tässä on syytä huomioida, että vaikka tuottopotentiaali on korkea, sen mukana myös riskit menettää sijoitettu omaisuus kasvavat. Tämän takia on aina suositeltavaa sijoittaa vain sen, mitä on itse valmis häviämään.

Kurssiheilunta on tyypillisesti isompaa kuin länsimaisissa osakkeissa ja toimintaympäristöihin liittyy poliittisia riskejä. Rahaston arvo voi vaihdella markkinatilanteen mukaan huomattavastikkin ja arvonkehitys voi poiketa muista rahastoista.

Kehittyvien markkinoiden osakerahastot sopivatkin sellaiselle, joka haluaa ottaa riskiä sijoituksissaan enemmän sekä haluaa löytää uusia tapoja hajauttaa salkkuaan.

Tuottopotentiaalia kehittyvillä markkinoilla mainostetaan paljon mutta samalla on myös ollut suosituksia vähentää kehittyvien markkinoiden osuuksia salkussa. Monelle BIC maat kuvastavat kehittyviä markkinoita, mutta myös esimerkiksi juuri Etelä-Korea on myös kehittyvä markkina.

Ei ole tiettyä kaavaa, miten maat luetaan juuri kehittyviksi markkinoiksi.

Millaisia ominaisuuksia kehittyvillä markkinoilla on?

Kehittyviin markkinoihin liitetään monesti tiettyjä ominaisuuksia, kuten matala tulotaso, korkea kasvu, valuuttojen volatiliteetti ja kehittymättömät rahoitusmarkkinat sekä siirtymätalous.

Matala tulotaso

Taloudet, jotka vielä kehittyvät ovat usein kehittyviä maita matalammalla elintasolla. Esimerkiksi bruttokansantuote henkilöä kohden voi olla heikompi.

Korkeaa kasvua

Kasvu kehittyvillä markkinoilla on usein todella nopeaa verrattuna kehittyneisiin valtioihin. Vuosittainen kasvu kehittyvillä valtioilla on keskimäärin 5 % kun kehittyneillä valtioilla kasvu jää usein pienemmäksi. Yli 3 % tuotto kehittyneissä maissa on esimerkiksi jo suuri saavutus.

Epävakaa ilmapiiri

Kehittyvistä markkinoista ei voi tietää kunnolla: valuuttojen arvostukset heittelevät paljon ja hallinnon linja voi olla arvaamatonta. Monesta tärkeästä raaka-aineesta ja ruuasta voi tulla pulaa. Useasti myös kehittyvät maat ovat huomattavia raaka-aineiden tuottajia, joten niiden suuret hinnanvaihtelut vaikuttavat myös talouden toimintakykyyn.

Muutokset yhteiskunnassa

Epävakautta yritetään vähentää asteittaisilla muutoksilla ottamalla mallia kehittyneistä maista. Esimerkiksi kaupan esteitä voidaan supistaa, oikeuslaitosta kehitetään edistyksellisemmäksi ja palveluiden merkitystä kasvatetaan talouksissa mittavasti.

Suosiollinen ikärakenne

Kun verrataan kehittyneiden ja kehittyvien maiden ikärakenteita, näissä huomataan eroja. Useimmilla kehittyvillä mailla on erittäin suosiollinen ikärakenne taloudellisen toiminnan kannalta. Ikärakenne on suotuisampi kasvulle ja kestokyvylle. Nuoria on usein huomattavasti enemmän kuin vanhempia ihmisiä, jonka johdosta työvoimaa on tarjolla riittämiin. Toisaalta tämä nuorten ikäluokkien määrä voi altistaa myös yhteiskunnallisille kriiseille, jos ei ole esimerkiksi saatavilla tarpeeksi työpaikkoja.

Kehittyvät markkinat voivat olla hyväkin sijoituskohde

Isoiksi kehittyvien markkinoiden alueiksi lasketaan Aasia, Itä-Eurooppa sekä Etelä-Amerikka. Etelä-Korea kuuluu Aasian alueeseen. Kehittyvän markkinan mailla on yleisesti samankaltaisia piirteitä, kuten voimakas väestönkasvu sekä alhaisempi tulotaso. Rahoitusmarkkinan historia voi olla myös lyhyt ja yhtiöitä voi olla vähemmän.

Alueisiin kuuluu myös Kiina ja Venäjä, vaikka niillä onkin hieman erilaiset taloudet ja siksi niistä monesti puhutaan hieman erillään muista. Yleisesti voidaan ajatella, että kehittyvissä markkinoissa on normaalioloissa nopeampi talouskasvu kuin maailmassa muuten keskimäärin. Talouskasvu saattaa liittyä esimerkiksi elintarvikkeiden hinnan nousuun. Lisäksi kehittyvillä markkinoilla on myös öljyntuottajamaita, jotka hyötyy öljyn hinnan noususta.

Jos maan talouskasvu nojaa esimerkiksi vain öljyyn tai kaasun tuottamiseen, myös markkinoilla olevat yhtiöt ovat niiden varassa. Jollakin maalla taas voi olla vahva kuluttajatuote tai IT-sektori, joka nostaa markkinoita.

Riskiä pystyy madaltamaan esimerkiksi rahastosijoittamisella. Rahastossa on monia yrityksiä, joten hajauttaminen tapahtuu kuin itsestään sopivan rahaston löydyttyä. Tällöin myös sijoituskohteena on koko globaali sektori.

Edut kehittyville markkinoille sijoitettaessa

Kehittyviin markkinoihin liittyy erilaisten riskien lisäks erilaisia etuja. Positiivisia puolia voi olla suuri talouskasvu, hajauttaminen ja valuuttakursseista hyötyminen.

Suuri kasvu

Kehittyvät taloudet kasvavat huomattavasti nopeammalla vauhdilla kuin mitä kehittyneet taloudet. Markkinoille sijoittamalla voikin saada aikaan makean tuoton vuosien päästä. Nopea kasvu johtuu monesti yleensä matalahkosta lähtötasosta, suosiollisesta työvoiman tarjonnasta sekä mittavista investoinneista.

Hajautus

Kun sijoitat kehittyville markkinoille, pystyt hajauttamaan omaa sijoitussalkkuasi helposti. Pääse mukaan uusille kasvaville markkinoille ja kokonaisriski sijoittamisessasi pienenee. Tehokas hajauttaminen sisältää myös sijoittamisen useisiin erilaisiin kehittyviin talouskiin. Näin vältyt myös ylimääräisiltä riskeiltä, joita voi tulla, jos panostat vain yuhteen tiettyyn markkinaan.

Hyödynny valuuttakursseista

Sijoittajana voit hyötyä erilaisista valuuttakursseista.Valuuttakurssien vaihteluilla voi mahdollisesti saavuttaa huomattavaa hyötyä sijoittaessasi nouseviin talouksii. Yleensä eurot tai yhdysvaltojen dollarit kun ovat vahvassa arvostuksessa, voit saada edullisesti sijoituksia kehittyvistä maista, sillä niiden valuuttojen arvostus on yleensä heikompia vahvempiin euroon ja dollariin verrattuna.

Mitkä ovat sitten riskejä sijoitettaessa kehittyville markkinoille?

Demokratia

Aina demokratialle ei ole edellytyksiä toteutua kehittyvissä maissa ja tilanne saattaakin muuttua äkillisesti. Demokraattinen vahvuus ei ole välttämättä vahvaa kehittyvissä maissa. Poliittiset järjestelmät voivat olla epävakaita ja se tuo ylimääräisiä riskejä talousmarkkinoille. Etelä-Koreassa onkin demokratia, mutta naapurimaa Pohjois-Korea, jossa vallitsee diktatuuri voi pystyä horjuttamaan Etelä-Korean toimintaa.

Puutteellinen informaatio

Sijottajan kannalta kehittyviin maihin sijoittaminen vaatii usein enemmän vaivannäköä. Yritykset eivät useinkaan laita nettiin tarkkoja informaatioita tuloskehityksistään. Esimerkiksi Kiinassa on ollut vaikeaa, sillä heidän päätöksillää no ollut vaikutusta siihen, mitä informaatiota länsimaalaiset pystyvät saamaan.

Kaupankäynnin erilaiset hankaluudet

Kehittyvien markkinoiden tarjonta sijoittamiselle on usein suppeampaa. Lisäksi pörssien osakkeisiin sijoittaminen on usein ulkomaalaisille sijoittajille hankalaa, sillä niissä on erilaisia rajoituksia sekä vaatimuksia ulkomaisille sijoittajille.

Likviditeettipuute

Useiden kehittyvien talouden pörssien vaihdettavat osakkeet kärsivät heikosta likviditeetistä eli niitä ei vaihdeta riittävästi pörssissä. Täten voi tapahtua niin, että sijoituksia voi olla hankala myydä puutteellisen kysynnän vuoksi ja äkillisen rahantarpeen tullessa voi sijoitukset joutua myymään useasti alemmalla hinnalla kuin mitä ne itse on hankkinut.

Konkurssiriski on kohonnut

Monesti kehittyvien markkinoiden yrityksillä on paljon haasteita esimerkiksi keskinkertaisen infrastruktuurin kanssa sekä poliittisten riskien kanssa, joten kokonaisuutena niillä on suurempi riski mennä konkurssiin kuin kehittyvien maiden yhtiöillä.

Sijoita Etelä-Koreaan ETF-avulla

Etelä-Korean talous on Aasiassa neljänneksi suurin. Markkinoille pääsee helposti sijoittamalla esimerkiksi ETF-avulla. Voit etsiä erilaisia ETF-listauksia, joiden kautta näet, mitkä niistä sijoittavat Etelä-Korean markkinoille.