Arvoyhtiöt sijoituskohteena

Arvoyhtiö tai arvo-osake tulee englannin kielen sanoista ”value stock”, joka tarkoittaa halpaa. Se monesti hämmentää sijoittajia, mutta se kannattaa ajatella niin, että markkina on hinnoitellut osakkeet alle niiden todellisen arvon. Tämä on sijoitukselle hyvä piirre.

Sijoittaminen arvoyhtiöihin tai arvo-osakkeisiin on kohtalaisen suosittua. Arvoyhtiöillä yleisesti osinkotuotto on markkinoita korkeampi. Yleisesti tunnusluvut, kuten P/E-, P/B-, P/S- tai P/CF-luku ovat arvoyhtiöillä tai arvo-osakkeella matalia verraten muihin verrattavissa oleviin yhtiöihin tai kokonaismarkkinaan.

Arvostus

Arvoyhtiö tai arvo-osake voi olla aliarvostettu pörssissä. Jostain syystä yhtiö on hinnoiteltu pörssiin huomattavasti edullisemmin kuin, mikä todellisuudessa vastaa yhtiön käypää arvoa. Käypä arvo on kuitenkin aina subjektiivinen arvio, joten arvoyhtiön pystyy varmuudella tunnistamaan vasta jälkeenpäin. Myös osakekupla eli osakkeen yliarvostus käyttäytyy vastaavalla tavalla.

Tunnusluvut

Arvo-osake määritteenä esiteltiin ensimmäistä kertaa 90-luvulla, kun Fama & French kehitti kolmifaktorimallin. Heidän tutkimuksessaan todettiin, että osakkeet, joiden P/B-luku oli keskiarvoa matalampi, tuottivat keskimääräisesti markkinaindeksiä parempaa tuottoa. P/B-luku on luotu kuvaamaan osakkeen hinnan suhdetta yrityksen oman pääoman todelliseen arvoon, jota kutsutaan tasearvoksi. P/B-luvun ollessa alle yksi, osakemarkkinat ovat hinnoitelleet osakkeen edullisemmaksi kuin osakkeenomistajien laskennallinen todellinen pääoma.

Yhtiöiden arvouttamisessa käytetään usein laskennallisia tunnuslukuja, joiden avulla osakkeiden arvo pystytään määrittämään perustuen eri mittareihin.

Tällaisia tunnuslukuja ovat:

  • P/B = hinta per oman pääoman tasearvo
  • P/E = hinta per tulos
  • EV/EBIT = yritysarvo (markkina-arvo + korolliset nettovelat) per liiketulos
  • P/S = hinta per liikevaihto
  • Osinkotuotto-% = osingonjako yhteensä / markkia-arvo x 100 TAI osinko / osakkeen arvo x 100 (HUOM! Osingon on vastattava 12 kuukautta.)

Miksi yksi osake on huomattavasti edullisemmin arvostettu kuin toinen?
Yhtiöltä odotettu kasvu voi olla esimerkiksi tuloksen osalta heikompi tai osakkeella voi olla korkea riski. Jos osakkeen riski on suuri ja odotettu tuotto korkea, osake saattaa olla edullisempi. Näissä tilanteissa osake voi olla huomattavastikin edullisemmin arvostettu kuin toinen osake. Tuoton suhteessa riskiin hinnoittelevat markkinat. Myös yrityksen heikko kassavirta vaikuttaa osakkeen arvon laskemiseen.

Korkean riskin osakkeilla on mahdollisuus voittaa enemmän, mutta samoin tavoin myös hävitä enemmän. Tämä vuoksi korkeariskinen osake voi olla edullisemmin arvostettu kuin toinen vastaava matalariskisempi osake.

Historian saatossa aikakaudet ovat vaihdelleet ja samoin on käynyt osakkeiden arvostuksen. Joinain aikakausina arvoyhtiöiden arvostustaso suppenee ja toisina levenee. Tähän vaikuttaa makro- ja mikrotalouden tekijät.

Makrotalous

Koko talouden laajuisia ilmiöitä seuraava makrotalous tarkastelee taloutta kokonaisuuden näkökulmasta. Se seuraa yksilöiden, kotitalouksien ja yritysten taloudellista käyttäytymistä ja pyrkii seuraamaan niiden luomaa kokonaisuutta.

Makrotalous käsittelee taloudellisen kasvun ja suhdannevaihteluiden esille tuomia ongelmia. Sille tärkeitä käsitteitä ovat reaalitalous ja rahatalous, ja tavoitteena makrotaloudella on ennustaa ja ymmärtää talouden indikaattoreita.

Mikrotalous

Niukkuuteen perustuva mikrotalous seuraa yksilöiden, kotitalouksien ja yritysten käyttäytymistä ja niukkojen resurssien allokointia taloudessa. Mikrotalous keskittyy yleensä johonkin tiettyyn markkinaan ja sen hyödykkeisiin. Kokonaisuutena se tarkastelee yksittäisiä toimijoiden päätöksiä ja arvioi niiden yhteisvaikutusta. Mikrotalous tarkastelee markkinamekanismeja, jotka asettavat erilaisten tuotteiden, kuten hyödykkeiden, hintatason erilaisten niukkojen resurssien arvostuksen perusteella.

Sijoitusstrategiat

Aikakausien vaihdellessa suurien arvostuserojen avulla on mahdollista voittaa markkinat ja saada ylituottoja sijoituksista. Riski arvo-osakkeissa ovat laadultaan sellaisia, että niitä ei pystytä tarkasti määrittämään, koska ne käyttäytyvät epäjohdonmukaisesti markkinoilla. Riskien voittaminen vaatii tuuria tai laajempaa ymmärrystä markkinasta. Arvo-osakkeisiin sijoittaminen perustuu yleisesti osakkeiden halvalla ostamiseen ja kalliimmalla myymiseen.

Perinteinen arvostrategia

Perinteisten arvostrategioiden pohjalla on aliarvostettujen unohdettujen osakkeiden löytäminen. Tätä strategiaa voi noudattaa sekä passiivisena että aktiivisena.

Passiivinen arvostrategia pyrkii löytämään osakkeet, jotka markkina on strategisesti alihinnoitellut. Tämä pätee yleensä tietyn tyyppisiin osakkeisiin. Sijoitukset perustuvat yleensä P/E- ja P/B-lukuihin. Passiivisen arvostrategian avulla kurssinousut eivät näy yhtä voimakkaasti sijoituksissa kuin aktiivisen arvostrategia sijoituksissa, mutta sama pätee myös laskuihin. Passiivisissa sijoituksissa sijoitusaika muodostuu yleensä pitkäksi.

Aktiivisen arvostrategian tavoitteena on löytää muiden arvostrategioiden tavoin edullisia aliarvostettuja osakkeita ja samalla vallata yhtiön omistuksesta ja äänivallasta merkittävä osa, jotta sijoittaja pääsee vaikuttamaan yrityksen päätöksentekoon ja kehitykseen. Tätä sijoitusstrategiaa suosivat pääosin institutionaaliset sijoittajat sekä yksityiset pääomasijoittajat, koska se vaatii merkittävää pääomaa. Strategian tavoitteena on kehitysjakson jälkeen irtaantua yhtiöstä merkittävällä voitolla.

Passiivista arvostrategiaa pystyy suosimaan kokemattomampiki sijoittaja, mutta aktiivisen arvostrategian harjoittajalla tulisi olla kokemusta yritystoiminnan harjoittamisesta sekä uudistusten läpiviennistä yrityksessä.

Momentum

Arvo-osakkeiden momentumiin perustuva sijoitusilmiö perustuu havaintoon siitä, että nousujohteiset osakkeet jatkavat nousuaan. Itse momentum-sana on peräisin fysiikasta ja tarkoittaa jatkuvuutta ja liikkeen voimaa. Momentum perustuu sijoittajapsykologiaan, markkinoiden vuorovaikutteisuuteen ja riskiin.

Tarkemmin määriteltynä momentum tarkoittaa arvopaperien käyttäytymistä samalla tavalla useampia kuukausia putkeen. Tämä pätee sekä nousuun että laskuun. Kyseistä ilmiötä on hyödynnetty jo 1900-luvun alusta saakka ja se toimii kaikenlaisten sijoitustuotteiden kanssa enemmän tai vähemmän.

Deep value

Sijoitukseksi halvimmat osakkeet niiden arvostuskertoimen perusteella valitseva Deep value (syvä arvo) -sijoittaminen sai alkunsa Benjamin Grahamista, joka tunnetaan Value Investingin luojana. Arvosijoitus on pohjimmiltaan käytäntö sijoittaa osakkeisiin, joiden hinta on huomattavasti alhaisempi kuin niiden taloudellinen arvo. Huomattavasti alhaisempi arvo on kuitenkin myös abstrakti käsite. Esimerkiksi osaketta, jonka arvostuslukua pidetään korkeana, voidaan silti pitää arvosijoituksena, jos uskot, että sen todellinen arvo on korkeampi kuin sen arvostusluku. Osatessasi osakkeen arvoaan alhaisempaan hintaan ja pidät sitä tarpeeksi kauan, sillä on hyvät mahdollisuudet nousta merkittävästi arvokkaammaksi. Jos ostat riittävästi tällaisia ​​osakkeita, salkkusi päihittää todennäköisesti markkinat ajan myötä, kunhan olet muistanut hajauttaa sijoituksesi.

Deep value -strategian mukaan sijoittaminen on yksinkertaista. Löydä vain arvopaperit, joiden arvostuskertoimet ovat markkinoiden alhaisimmat, ja rakenna hyvin hajautettu salkku. Voit valita minkä tahansa sinulle sopivan arvostuskertoimen, johon pohjaat sijoituksesi. On mahdollista, että ajan myötä salkku pärjää hyvin tai jopa erittäin hyvin. Sijoituksia tehdessä täytyy kuitenkin aina muistaa riskien olemassaolo. Deep value -sijoitustrategia ei huomioi osakkeen laatua, vaan keskittyy pelkästää absoluuttisiin laskettuihin arvoihin. Toisaalta tämä voi olla riski, mutta laatu on usein huomioitu jo osakkeen hinnassa.

Sijoituksen kulut

Arvo-yhtiöiden osakkeiden sijoituskulut määräytyvät muiden osakkeiden tavoin valisemasi palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti. Pankkien lisäksi palveluntarjoajia löytyy laidasta laitaan. Perinteisten pankkien hinnastot ja kulurankenteet ovat usein selkeitä, mutta varsinkin näennäisesti edullisten muiden palveluntarjoajien hinnastoihin on hyvä perehtyä huolella. Yleisimpiä kuluja ovat hankinta- ja lunastuspalkkiot sekä säilytyskulut. On tärkeää varmistaa koko kulurakenne, koska se voi vaikuttaa merkittävästi sijoitustesi tuottoihin.

Miten arvoyhtiöitä löytää?

Suurin osa sijoituspalveluiden tarjoajista tarjoaa yritysten tunnusluvut suoraan laskettuina, joita voi itse lähteä vertailemaan. Tämä on kuitenkin työlästä ja aikaa vievää etenkin kokemattomalle sijoittajalle, joka ei vielä oikein tiedä ylipäänsä, mistä yhtiöistä lähteä liikkeelle.

Arvo-yhtiöistä tehdään myös listauksia ja esimerkiksi Nordnet listaa arvoyhtiöitä aika-ajoin, kuten myös muut sijoituspalveluiden tarjoajat. Niitä löytää parhaiten oman palveluntarjoajan sivuilta tai hakemalla hakukoneilla. Listauksia on hyvä seurata ja vertailla, koska niissä voi olla eroavaisuuksia. Listausten lisäksi on hyvä lukea yhtiöistä kirjoitettuja artikkeileita, joita myös löytyy pääsääntöisesti palveluntarjoajien takaa. Helpoin tapa löytää itseä kiinnostavaan osakkeeseen liittyviä artikkeleita on usein oman palveluntarjoajan sivuilta osakkeen alta suoraan.