Akkuteknologia sijoituskohteena

Sijoituskohteita valittaessa on tutustuttava ensin itseensä hieman sijoittajana. Moni pohtii, minkälaiset kohteet olisivat itselleni sopivia sijoituskohteita. Mahdollisuuksia on sijoittaa suoraan osakkeisiin, ostaa rahastoja tai vaikka sijoittaa korkomarkkinoille.

Alkuun sijoittamisessa pääsee esimerkiksi yleensä oman pankin kautta. Lisäksi Nordnet tarjoaa alustan sijoittamiselle.

Yleensä kriteerinä sijoittamiselle on sen kulut ja sen tuoma tuotto. Hyvä sekä kasvava tuotto on hyvä kriteeri mietittäessä, mihin sijoituksen tekee.

Sijoittamaan pääsee koko maailman markkinoille eli sijoittaminen ei rajoitu vain Suomeen. Katsaus kotimaan ulkopuolelle voi kannattaa, sillä kansainväliset markkinat helpottavat sijoituksien maantieteellistä ja toimialakohtaista hajautusta.

Hajauttaminen sijoittamisessa

Helsingin pörssi on 1% koko maailman osakemarkkinoista. Kansainvälisesti sijoittamalla laajennat siis sijoitusmahdollisuuksiasi. Hajauttaminen vähentää aina salkkusi riskejä. Kyseessä on pääoman riskien hallinnointi. Yksinkertaisimmillaan hajauttaminen tarkoittaa sitä, että salkkuun valitaan yhden sijasta useampia sijoituskohteita. Salkku voi koostua esimerkiksi suorista osakkeista, erilaisista rahastoista ja ETF-rahastoista.

Kymmentä eri osakeomistusta on pidetty jo kohtuullisen hyvänä hajautuksen kannalta. Toki osakeomistuksien määrä myös riippuu pääomastasi. Hajautus pienentää salkun hintaheilahtelua. Yhtiöiden tuotot eivät aina ole tasaista kasvua ja yhtiöiden tuotot eivät yleensä ole riippuvaisia toisistaan.

Hajauttamisessa on tärkeä ymmärtää, että kyse ei ole tuotoista tinkimisestä vaan niiden saavuttamisesta pienemmällä salkun heilahtelulla. Hajautusta voidaan tehdä omaisuuslajihajautuksella, jolloin salkku koostuu eri omaisuuslajeista. Lisäksi voidaan tehdä maantieteellistä hajautusta. Kolmanneksi yksi hajautuksen keinoista on ajallinen hajautus. Ajallisessa hajautuksessa sijoitettava summa jaetaan ajallisesti eikä kaikkea sijoitettavaa hankita kerralla. Esimerkiksi rahastoihin pääsee käsiksi pienellä summalla kerran kuussa, jolloin ajallinen hajautus on mahdollsita myös saavuttaa.

Suorat osakesijoitukset tuottavat parhaiten, mutta sisältävät eniten riskiä

Kun tarkastellaan sijoittamisen historiaa suorat osakkeet ovat tuottaneet parhaiten viimeisimmän sadan vuoden aikana. Keskimääräinen vuosituotto on ollut noin 7 prosenttia suorissa sijoituksissa osakkeisiin. Kuitenkin, koska yleensä tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä tämänkaltaisissa sijoituksissa on usein riskinsä. Kannattaa miettiä, kuinka suuren riskin olet sijoittajana valmis ottamaan.

Käytännössä ei kuitenkaan ole olemassa sijoituskohdetta, jossa olisi tuottoa ilman minkäänlaista riskiä. Kuluihin kannattaa myös kiinnittää huomiota kun mietit, mihin teet seuraavan sijoituksen.

Osakesijoittaminen sisältää monesti myös ostaessa kuluja. Esimerkiksi OP:lla kaupankäyntipalkkiot alkavat 0,17% ja ovat minimissään 8€. Lisätietoa OP:n kuluista löydät heidän sivuiltaan.

Suora osakesijoittaminen vaatii yleensä reilummin pääomaa. Osakesijoittamisessa on myös hyvä seurata aktiivisemmin markkinaa, jotta tietää minkälaiset trendit ovat valloillaan ja miten osakemarkkinat liikkuvat.

Yleisenä kriteerinä osakkeiden valitsemiselle voidaan pitää osinkotuottoa, joka on hyvää ja vakaata. Yhtiöiden osingonjaot löydät Kauppalehden osinkokalenterista. Keskimäärin osinkotuotto on 3-4 prosenttia. Osinkotuotto on helppo kriteeri, sillä aina suurempi osinkotuotto on parempi. Kun osinkotuotto on kasvavaa, kertoo se yrityksen kasvumahdollisuuksista.

Muita valintaperusteita osakkeille voi olla esimerkiksi kasvusuunnitelma tai kasvumahdollisuudet, kiinnostavat ja hyvät tuotteet tai palvelut sekä osaava johto. Voi olla myös järkevä tarkistaa, kuinka velkaantunut yhtiö on. Kun ostat osakkeita olet yksi yrityksen omistajista. Tämän takia kannattaa miettiä, miltä yrityksen tulevaisuus näyttää. Pystyykö yritys kasvamaan ja tuottamaan tuottoa?

P/E luku osakesijoituksia mietittäessä

Mistä P/E luku on peräisin? Sillä tarkoitetaan voittokerrointa. Se kertoo, kuinka monessa vuodessa yhtiö tekee nykyisellä tulotasolla markkina-arvonsa verran tulosta. Pitkällä aikavälillä yleensä suomalaisten yritysten P/E luku on 16-17.

Laskenta P/E luvulle tapahtuu jakamalla osakkeen hinta yhtiön ennustetulla tai viimeksi julkistetulla osakekohtaisella tuloksella. Jos osakekohtainen tulos on 1€ ja osake vaikka maksaa 11€, sen P/E luku on silloin 11. Yritysten tunnusluvut löytyvät valmiina netistä.

Sijoittajana voit etsiä aliarvostettuja yrityksiä, joilla on keskimääräistä pienempi P/E luku. Kun puhutaan kasvuyrityksistä on P/E luku yleensä suurempi. Jos koet olevasi kasvuhakuinen sijoittaja, voi P/E luku olla kohdallasi suurempia. Kyseessä on kuitenkin yksioikoinen mittari. Alhainen P/E luku voi kertoa myös yrityksen heikoista kasvupotentiaaleista. Korkealla arvolla voidaan taas nähdä olevan mahdollisesti viittauksia siihen, että markkinoilla on vahva usko yrityksen menestykseen tai vaihtoehtoisesti liian yliarvostetusta osakkeesta.

Rahastot ovat helppo tie sijoittamiseen

Rahastojen avulla voidaan hajauttaa helposti sijoitettava omaisuus. Lisäksi se on oiva tapa säästää ja kasvattaa varallisuutta. Rahastosijoittamisessa alkuun pääsee jo pienellä summalla toisin kuin osakesijoittamisessa, joka vaatii enemmän pääomaa.

Eri rahastoilla on eri kriteerit, joiden perusteella rahastot valitsee arvopapereita kuten osakkeita rahastoon. Jotkut rahastot voivat sijoittaa esimerkiksi matalan hiilijalanjäljen yhtiöihin, kehittyvien markkinoiden markkinoille tai esimerkiksi suomalaisiin pörssiosakkeisiin. Rahastosivustolta näkee esitteen, jossa kerrotaan rahaston sijoituksista.

Rahastot koostuvat arvopapereista, joita omistaa rahastoon sijoittavat henkilöt. Rahastoa ostamalla, ostat osuuksia näistä arvopapereista. Yksinkertaisesti kyseessä onkin säästöpossu, jonne yksittäiset sijoittajat lisäävät varojaan. Rahastoissa salkunhoitaja hoitaa markkinoiden seuraamisen, jotta sinun ei itse tarvitse tehdä tätä. Tästä johtuen rahastoissa on myös yleensä hallinnollisia kuluja sijoittajalle.

Aktiiviset rahastot ovat salkunhoitajien hoitamia. Salkunhoitaja päivittää salkkua ja valitsee osakkeet sijoitusstrategian mukaisesti. Tämänkaltaiset rahastot pyrkivät yleensä parempaan tuottoon kuin jokin tietty indeksi.

Passiiviset indeksirahastot sijoittavat automaattisesti eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden osuus on jostakin valitusta osakeindeksistä. Indeksirahastolla tavoitellaan markkinoiden keskimääräistä tuottoa. Tämä pohjautuu siihen, että indeksirahastossa sijoitetaan nimensä mukaan indeksiin, joka on markkinoiden keskeinen tuotto.

Esimerkiksi rahastoraportti-sivustolta voit vertailla erilaisia rahastoja.

ETF-rahastojen kulut ovat pienet

Yleisesti rahasto, jonka kulut ovat alle 1% on rahasto, jonka kulut ovat pienet. Esimerkiksi ETF-rahastojen kulut ovat monesti minimaalisia tai jopa 0. Nordnetin sivustolta voit löytää esimerkiksi listan erilaisista ETF-rahastoista.

ETF-rahastojen nimi tulee sanoista Exchange Trade Fund eli pörssinoteerattu rahasto. Tämänkaltainen rahasto voi myydä pörssissä samaan tapaan kuin osakkeet. Monipuolisen valikoiman ja alhaisten kulujen vuoksi nämä ovat myös ammattisijoittajien suosiossa olevia rahastoja. Myöskään riskit eivät näissä rahastoissa ole sen suuremmat kuin normaaleissa rahastoissa.

Pörssinoteeratut rahastot ovat kustannustehokkaita hajauttamisen kannalta. Hajauttamalla voidaan pienentää sijoituksien riskiä. Tämänkaltaisilla rahastoilla käydään kauppaa reaaliajassa pörssissä osakkeiden tavoin. Nämä rahastot seuraavat indeksiä ja sijoittavat automaattisesti eri osakkeisiin seuraamansa indeksin mukaisesti. Pääasiassa kyseessä on passiivinen rahasto eikä niillä ole aktiivisia salkunhoitajia. Tästä johtuen myös kulut ovat pienet.

Käänteisten ETF-rahastojen avulla voidaan sijoittaa kohdeindeksin kehykseen nähden päinvastaisesti, jolloin ETF:n arvo nousee silloin kun osakemarkkinat ovat laskussa. Vivutetussa ETF-rahastossa tavoitellaan esimerkiksi kaksin- tai kolminkertaista tuottoa kohdeindeksiin verrattuna.

Useimmiten ETF-rahasto maksaa osuuksilleen tuottoa, joka taas perustuu rahaston omistuksille maksettuihin osinkoihin. Tuotonmaksupäivät vaihtelevat indeksiosuusrahaston mukaan. Tuotto maksetaan yleensä kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain. Osa ETF-rahastoista ei maksa osinkoja ulos, vaan osingot sijoitetaan uudelleen rahaston sisällä. Tämä nostaa ETF-osuuksien arvoa.

Fyysinen ja synteettinen ETF

ETF-rahastoja voidaan jaotella kahteen eri luokkaan: fyysiseen ja synteettiseen. Fyysiset ovat yleensä perinteisesti käteisperusteisia kun taas synteettiset pohjautuvat swap-sopimuksiin.

Kummassakin on omat puolensa. Molemmat seuraavat samaa indeksiä ja pyrkivät samaan tuottoon.

Synteettinen ETF käyttää johdannaissopimuksia tuoton saavuttamiseksi. Vastapuoliriski liittyy tämän takia synteettisiin ETF:iin. Tämä tarkoittaa sitä, että pystyykö ETF:n johdannaissopimuksen vastapuoli täyttämään maksuvelvoitteensa ETF:ää kohtaan.

Fyysinen ETF omistaa seuraamansa indeksin mukaiset arvopaperit, joka voi altistua vastapuoliriskille, jos se käyttää lisätuottojen hankkimiseksi osakelainasta eli lainaa omistamiaan osakkeita ETF-rahaston ulkopuolisille sijoittajille.