Luottotiedot takaisin 2023 – Miten saada luottotiedot takaisin?

Miten saada luottotiedot takaisin, onko se ylipäänsä mahdollista? Luottotiedot on mahdollista saada takaisin, mutta tähän tarvitaan päättäväisyyttä sekä kärsivällisyyttä. Tässä artikkelissa kerromme kuinka saada luottotiedot takaisin, joten jatka lukemista!

Mitä luottotiedot ovat?

Luottotiedot ovat tietoja, jotka pitävät sisällään yksityishenkilön tai yrityksen maksukyvyn tai maksuhalukkuuden. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi asunnon vuokrauksen yhteydessä tai luottoa myönnettäessä. On myös olemassa vaara menettää ne maksujen laiminlyömisellä. Mahdollisuus on myös saada luottotiedot takaisin.

Maksuhäiriöt

Jos yksityishenkilölle tai yritykselle osoitettu lasku jätetään maksamatta maksumuistutuksista ja maksuvaatimuksista huolimatta, maksu siirtyy perintään. Luottotietoihin voidaan joissain harvoissa tapauksissa myös rekisteröidä tällöin maksuhäiriömerkintä.

Hyvä tietää

Maksuhäiriön rekisteröinnin tarkoituksena on pysäyttää henkilön tai yrityksen velkakierre ja suojata luotonmyöntäjiä luottotappioilta. Aina on kuitenkin mahdollista saada maksuhäiriömerkintä pois.

Mihin maksuhäiriö vaikuttaa?

Luottotietojen menetys vaikuttaa uusien luotollisten sopimusten tekemiseen. Näitä ovat esimerkiksi luottokortti-, puhelinliittymä- ja osamaksusopimukset sekä vapaaehtoiset vakuutukset.

Maksuhäiriömerkinnät kertovat tarkistajalle, että tarkistuksen kohteena olevalla yksityishenkilöllä tai yrityksellä on ollut aiemmin ongelmia maksujen kanssa ja velkoja on joutunut perimään omia saataviaan.

Luottotietojen palautuminen on kuitenkin kaikesta huolimatta mahdollista, varsinkin vuoden 2022 lakimuutosten jälkeen.

Luottorekisteri

Luottorekisteriin tallennetaan henkilöiden, yrityksen ja yhteisöjen luottotietoja. Ne ovat niitä tietoja, joista nähdään maksukyky tai maksuhalukkuus.

Yksityishenkilön tai yrityksen luottotiedot on aina hyvä tarkistaa laskulle myytäessä.

Tarkistaminen onnistuu nopeasti ja edullisesti markkinoilla olevien luottopalveluiden avulla.

Näiden palvelun kautta saa tiedon siitä, että onko esimerkiksi asiakkaalla tai vuokralaisella voimassa olevia maksuhäiriömerkintöjä.

Yrityksen maksutapatieto

Maksutapatiedoilla voidaan selvittää yrityksen selviytymiskyky maksuistaan. Se koostuu positiivisista ilmoituksista ennakkoon maksetuista laskuista sekä negatiivisista ilmoituksista maksujen viivästymisestä.

Yleisimmät luottotietorekisterin merkinnät

Luottorekisteri voi sisältää useita erilaisia merkintöjä, joilla jokaisella on myös oma lyhennyksenä.

Yleisimpiä luottotietorekisterissä olevia merkintöjä ovat:

 • LKP=luottokorttiin tai tililuottoon liittyvä maksuhäiriö,
 • YVK=yksipuolinen tuomio velkomusasiassa,
 • UMV=ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muunlainen este,
 • UMS=velalliselta ei ole löytynyt suppeassa ulosottomenettelyssä aroja velan suorittamiseksi tai velallisen olinpaikka ei ole tiedossa,
 • UMP=velallisen palkan tai muun toistuvan tulon ulosmittaus on jatkunut kahden vuoden aikana 18 kuukauden ajan vähintään,
 • KHI=velallisen itse jättämä konkurssihakemus,
 • KHV=velkojan itse jättämä konkurssihakemus,
 • KKV=velallinen on asetettu konkurssiin,
 • FHI=velallisen itse jättämä saneeraushakemus,
 • FHV=velkojan itse jättämä saneeraushakemus,
 • FSA=saneerausmenettelyn aloittamisen päätös,
 • HAK=velallinen on itse jättänyt velkajärjestelyhakemuksen,
 • HAP=käräjäoikeus on määrännyt velkajärjestelyn alkavan,
 • HVP=käräjäoikeus on vahvistanut maksuohjelman sekä määrännyt velkajärjestelyn päättymispäivän, HRP=velkajärjestelyn maksuohjelman on rauennut,
 • KR=konkurssi on rauennut varojen puutteessa,
 • UM=verottajan julkaisemat tilittämättömät alv-erät ja veronpidätykset,
 • ATR=julkaistava yksityisoikeudellinen trattaprotesti,
 • AST=ei julkaistava yksityisoikeudellinen trattaprotesti.

Luottotietolaki ja luottotietopalvelu

Luottotietoihin ja niiden käsittelyyn liittyvistä toimintaohjeista määrätään luottotietolaissa. Mikäli on tekemisissä luottotietojen kanssa, lakiin on syytä tutustua, sillä on hyvä olla tietoinen lain määrittelemistä säädöksistä ja toimia oikein niiden mukaisesti.

Luottotietopalvelusta käyttäjä voi tarkistaa asiakkaan luottotietomerkintöjen määrän ennen laskulle myyntiä. Myös esimerkiksi yksityiset vuokranantajat voivat tarkistaa uuden vuokralaisen luottotiedot samaisesta palvelusta ennen vuokrasopimuksen laatimista, sillä näin voidaan helposti varmistaa vuokralaisen maksukyvykkyys.

Luottotappioriski pienenee huomattavasti, kun asiakkaan luottotiedot on tarkistettu etukäteen. Mikäli asiakkaalla ei ole mitään maksuhäiriömerkintöjä, on saatavien saaminenkin todennäköisesti ongelmatonta eikä perintätoimenpiteisiin välttämättä tarvitse ryhtyä missään vaiheessa. Luottotietopalveluja tarjoaa myös osa perintätoimistoista.

Luottotietojen tarkistamiseen tarvitaan aina sen henkilön suostumus, jonka tietoja tarkistetaan.

Ulosotto ja luottotietojen palautuminen

Kun velkojen ja laskujen maksamisen jättää hoitamatta pidemmäksi aikaa, ne voivat siirtyä ulosottoon. Se on oikeudellinen toimenpide, joka edellyttää velkojan hyväksynnän.

Maksuhäiriömerkinnän poistuminen

Yleisesti ottaen 30 päivän kuluttua siitä, kun tieto velan maksamisesta on rekisteröity Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin.

Jos kyseessä on suppea ulosotto, maksuhäiriömerkintä poistuu heti kun velka on saatu maksettua. Suppea ulosotto tarkoittaa sitä, että ulosmitata voidaan vain palkkaa, eläkettä, veronpalautusta tai muuta vastaavaa tuloa, jossa ulosmittauksen kohdetta ei tarvitse muuttaa rahaksi eli realisoida. Se voidaan tehdä vain velkojan pyynnöstä.

Tiesitkö?

Ei ole olemassa mitään nopeuttavaa tapaa saada maksuhäirintämerkintä pois luottotiedoista.

Vaikka velkoja ei koskaan maksaisikaan pois, ne kuitenkin vanhenevat jossain vaiheessa. Velka vanhenee 20 vuoden kuluessa, oli sitten kyseessä yritys, yhteisö tai yksityishenkilö. Mutta siitä huolimatta aina olisi hyvä saada velka maksettua pois, jos siihen on vain mahdollisuus.

Maksuhäiriömerkinnän kesto

Joulukuusta 2022 (1.12.2022) voimaan tullut lakimuutos tarkoittaa sitä, että velallisen maksuhäiriömerkinnät poistuvat jatkossa luottotietorekisteristä 30 päivän kuluttua siitä, kun tieto velan maksamisesta on rekisteröity Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin.

Tämän toivotaan kannustavan velallista hoitamaan asiansa kuntoon eli maksamaan velkansa, vaikka niistä olisi jo syntynyt maksuhäiriömerkintä.

Ennen joulukuuta 2022 velan poismaksaminen ja ulosoton päättyminen eivät poistaneet maksuhäiriömerkintää, vaan se säilyi ennen lakimuutosta tilanteesta riippuen 2-4 vuotta. Tällä saattoi olla merkittävää vaikutusta lainoihin, pankki- ja luottokortteihin, osamaksuihin ja verkko-ostoksiin, puhelinliittymiin ja laajakaistayhteyksiin, asunnon vuokraamiseen, vakuutuksiin sekä jopa työnhakuun.

Luottotiedot takaisin nopeammin

Maksuhäiriömerkinnät poistuvat joulukuusta 2022 lähtien luottotiedoista paljon nopeammin kuin ennen, jolloin siihen saattoi mennä jopa 2 vuotta.

Vaikka velallinen hoitaisikin rästissä olevat maksunsa tunnollisesti ja nopeasti, silti luottorekisteriin tulee aina merkintä. Tätä merkintää voi kuitenkin hyödyntää maksuhäiriömerkinnän aiheuttamien hankaluuksien lieventämiseen.

Esimerkiksi velallisen hakiessa lainaa, hyväksytty päätös on mahdollista saada nopeammin, jos lainanantaja näkee velallisen kuitenkin hoitaneen maksunsa. Aina on myös mahdollista saada myönteinen päätös kertomalla syy maksuhäiriömerkinnän saamiseen.

Kun ilmoittaa heti Suomen Asiakastietoon velkojen hoitamisesta, on mahdollista saada luottotiedot takaisin nopeammin. Velan maksusta voi ilmoittaa palveluun kätevästi kirjeellä tai sähköpostilla. Jos velka on ollut ulosotettuna, tällöin kannattaa pyytää suoraan ulosottoa ilmoittamaan asiasta Asiakastiedolle. On myös mahdollista pyytää todistus velan takaisinmaksusta siltä velkojalta, jonka velka on maksettu. Velkoja voi myös lähettää todistuksen suoraan Suomen Asiakastiedolle.

Velan maksamisesta tai vanhenemisesta ilmoittaminen on erityisen tärkeää niissä tapauksissa, kun velallisella on vain yksi merkintä, jonka aikoo maksaa pois. Myös ilmoittaminen kannattaa tapauksissa, kun suppeassa ulosotossa ollut velka on maksettu, koska silloin häiriömerkintä poistuu heti.

Ilmoittaminen häädön tai maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneesta vuokravelasta on myös tärkeää. Velan vanheneminen on myös yksi syy saada maksuhäiriömerkintä pois luottotiedoista.

Maksuhäiriömerkinnän välttäminen

Aina on kuitenkin mahdollisuus välttyä luottotietojen menettämiseltä kokonaan, sillä ennen merkinnän kirjaamista veloista lähetetään postitse monet maksumuistutukset ja perintäkirjeet. Nämä antavat vielä mahdollisuuden välttää ulosottotoimenpiteet.

Myös säästäminen, sijoittaminen, ja budjetoiminen ovat erinomaisia keinoja hallita taloudellista tilannetta. Pikalainoihin ei myöskään kannata turvautua, ellei ole täysin varma takaisinmaksukyvykkyydestä. Siispä kulujen vähentäminen on lähes aina parempi tapa hallita taloutta kuin luotot, osamaksut tai luottokortit.

Maksuhäiriömerkintä kannattaa siis yrittää välttää viimeiseen asti, sillä siitä voi olla paljon haittaa monissa arkisissa asioissa sekä myös tulevaisuudessa.

Usein kysyttyä

Miten luottotiedot saa takaisin?
Maksuhäiriömerkintä on voimassa kahdesta kolmeen vuotta. Merkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun siihen johtanut velka on maksettu. Maksusta pitää olla myös ilmoitettu luottotietorekisteriin.
Mistä näkee milloin luottotiedot saa takaisin?
Voit tarkistaa maksutta omat luottotietosi Omatieto-palvelun kautta Asiakastiedon luottotietorekisteristä kerran 12 kuukaudessa.
Näkyykö poistunut maksuhäiriömerkintä?
Maksuhäiriömerkintä poistuu velallisen tai velkojan pyynnöstä kun velka on vanhentunut lopullisesti. Tieto ei välity automaattisesti luottotietorekisteriin.

LUE LISÄÄ: Luottotietojen tarkistaminen