Yrityksen taloushallinto on monille ihmisille vaativin puoli yrittäjän työssä. Siksi se kannattaa mahdollisimman suuressa määrin ulkoistaa ammattilaiselle. Tällä tapaa yrittäjä pääsee keskittymään ydinosaamiseensa ja säästyy turhalta stressiltä.

Pitkässä juoksussa yrityksen taloushallinnon jättäminen tilitoimiston ja kirjanpitäjän hoitoon jopa säästää rahaa, sillä yrittäjä ei usein itse osaa esimerkiksi hyödyntää kaikkia etuja ja vähennyksiä.

Tässä artikkelissa käsittelemme tarkammin yrityksen taloushallintoa ja kerromme, mitä kaikkea siihen sisältyy. Näin asiat järjestyvät.

Mitä on yrityksen taloushallinto?

Taloushallinto tarkoittaa yrityksen tai organisaation taloudellisten resurssien hallintaa ja valvontaa. Tilitoimistot ovat erikoistuneet taloushallintoon. Isommilla yrityksillä on usein oma talousosastonsa, mutta yhä useampi suurikin yritys ulkoistaa ainakin osan taloushallinnosta tilitoimistoille, sillä tämä säästää resursseja. Yrityksen kannattaa yleensä keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Sähköinen taloushallinto vs. perinteinen taloushallinto

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa taloushallinnon eri tehtävien osittaista automatisoimista ja siirtämistä digitaaliseen muotoon. Sähköisen taloushallinnon eräs eduista on, että kerran järjestelmään syötetyt tiedot ovat myöhemmin helposti koko organisaation käytettävissä. Tämä helpottaa myös tilinpäätöksen tekoa.

Sähköinen taloushallinto ainakin ihanteellisesti vähentää kustannuksia, sillä yrityksen tarvitsee tällöin ostaa vähemmän kirjanpitäjien tai tilitoimistojen aikaa. Myös paperin käyttö ja päällekkäinen työ vähenevät. Finanssialan Keskusliiton teettämän tutkimuksen mukaan esimerkiksi 500 laskua lähettävä yritys voi verkkolaskuihin siirtymällä säästää 32 työtuntia.

Myös sähköinen palkanlaskenta vähentää moninkertaista työtä. Toisaalta työntekijät voivat myös järjestelmän avulla kirjata itse erilaisia tietoja, kuten matkakuluja. Laskun tarkastajan tarvitsee vain hyväksyä pyyntö. Jälleen taloushallintoon kuluvat työtunnit vähenevät. Sähköinen palkanlaskenta myös helpottaa työnantajailmoitusten tekemistä. Valtaosa suomalaisista yrityksistä käyttää sähköistä taloushallintoa.

Tilitoimistoille siirtyminen sähköiseen taloushallintoon tarkoittaa mahdollisuutta keskittyä yhä enemmän neuvontaan ja konsultointiin.

Parhaimman hyödyn yritys saa, jos se siirtää kerralla koko taloushallintonsa yhden järjestelmän alaisuuteen. Tällaisia palveluita löytyy netistä monia. Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen on nopeaa. Uusi järjestelmä voi olla käytössä muutaman tunnin sisällä sopimuksen allekirjoittamisesta.

Seuraavien otsikoiden alla on esiteltynä tarkemmin taloushallinnon eri tehtäviä ja osa-alueita. Lue ja opi.

1. Taloussuunnittelu ja budjetin valvonta

Taloussuunnittelu auttaa ohjaamaan yrityksen rahojen käyttöä. Hyvän taloussuunnittelun pohjaksi otetaan liiketoiminnan toteutuneet tulokset, yrityksen taloudellinen tilanne sekä yrityksen tavoitteet.

Taloussuunnittelun peruskiviä on budjetti eli talousarvio. Budjetti sisältää arvion yrityksen tuloista ja menoista. Yleensä budjetti tehdään vuosittain. Se määrittelee, minkä verran rahaa on käytettävissä erilaisiin hankintoihin ja investointeihin.

Budjetin asettamissa raameissa pysytteleminen takaa yrityksen taloudellisen hyvinvoinnin. Taloushallinnon tehtäviin kuuluukin myös budjetin jatkuva valvonta. Käytännössä tämä myös tarkoittaa, että yrityksen eri osastoja pitää ohjeistaa asianmukaisesti, ettei esimerkiksi synny päällekkäisiä hankintoja.

2. Hyvä taloushallinto tuottaa tarpeellista tietoa

Taloushallinnon eräs merkittävimmistä rooleista liittyy tiedon tuottamiseen. Oikein järjestetty taloushallinto auttaa yrityksen johtoa tekemään osaavia päätöksiä koskien yrityksen tulevaisuutta. Tärkeimpiä taloushallinnon raportoinnin muotoja ovat tilinpäätökset ja pörssiyhtiöiden tapauksessa osavuosikatsaukset.

Taloushallinnon tuottama tieto on tärkeää myös verottajalle, sijoittajille, luotottajille ja lehdistölle. Tilinpäätös tuloslaskelmineen auttaa ihmisiä tekemään johtopäätöksiä koskien yrityksen liiketoiminnan kannattavuutta. Sen avulla voidaan arvioida, pystyykö yritys kattamaan tuloillaan menot ja kuinka paljon rahaa jää toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen tai osinkojen jakamiseen omistajille.

3. Kirjanpito

Pätevä kirjanpito on taloushallinnon eräs ydinasioista. Yritys on lakisääteisesti velvollinen kirjaamaan johdonmukaisesti ylös kaikki taloudelliset tapahtumat, joissa se on ollut osapuolena. Nykyään kirjanpito toteutetaan sähköisessä muodossa tietojärjestelmien avulla. Näin syntyy helposti erilaisia lakisääteisiä raportteja, kuten tuloslaskelma ja tasekirja sekä toimintakertomukset ja rahoituslaskelmat.

Nykyään kirjanpito on usein sähköistä. Tallenteet tiliotteista ja tiedostomuotoiset laskut ovat riittäviä tositteita. Paperiversiot ovat nykyään monissa tapauksissa harvinaisia ja paperiset laskut joudutaankin usein vielä erikseen siirtämään osaksi sähköistä taloushallintojärjestelmää. Moninkertaisia tositeaineistoja ei pidä säilyttää. Tietoturvallisuudenkin vuoksi turhien paperiversioiden säilyttäminen voi olla ongelma. Sähköisesti kirjanpidosta tulee toki ottaa säännöllisesti tietokoneelle tai pilveen varmuuskopioita.

4. Tilinpäätös ja tilintarkastus

Tilinpäätös on tilikauden lopuksi laadittava laskelma ja raportti, jonka avulla seurataan yrityksen taloudellista kehittymistä. Tilinpäätös toteutetaan kirjanpidon pohjalta usein osittain automatisoidusti. Tilinpäätös on etenkin suurille yrityksille haastava ja pitkä prosessi ja se kannattaakin jättää ammattilaisten tehtäväksi. Tilinpäätöstä säätelevät lakien lisäksi monet epäviralliset hyvään kirjanpitotapaan liittyvät normit.

Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, tasekirjasta, rahoituslaskelmasta ja tarvittavista liitetiedoista. Tilinpäätös tulee päivätä ja allekirjoittaa. Tilinpäätöksen yhteyteen laaditaan myös erillinen toimintakertomus, jolla on sangen tarkat muotovaatimukset.

Tilintarkastuksessa tilintarkastajaksi nimitetyt henkilöt käyvät läpi kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastajan tulee olla paikallisen kauppakamparin (HTM) tai keskuskauppakamarin (KHT) hyväksymiä virallisia tilintarkastajia.

Niin sanottu pieni kirjanpitovelvollinen ei joudu suorittamaan tilintarkastusta. Se on myös vapautettu rahoituslaskelman laatimisesta. Yritys on pieni kirjanpitovelvollinen, jos enintään yksi alla olevista rajoista ylittyy:

  • Tase 3 650 000 €
  • Liikevaihto 7 300 000 €
  • Työntekijöitä keskimäärin 50 henkilöä

5. Yrityksen rahoitus ja riskien arviointi

Taloushallinto huolehtii omalta osaltaan yrityksen rahoituksen toimivuudesta ja arvioi erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin liittyviä riskejä.

Rahoitusta hankitaan muun muassa myymällä osakkeita tai ottamalla yrityslainaa. Rahoitusta tarvitaan yrityksen alkutaipaleella sekä koska tahansa, jolloin liiketoimintaa pyritään laajentamaan. Etenkin liiketoiminnan laajentaminen ulkomaille vaatii usein suuria investointeja.

Sijoituksella voidaan hankkia tuotantovälineitä, kuten koneita ja rakennuksia, tai kohteena voivat olla aineettomat asiat, kuten tuotekehitys ja markkinointi. Joka tapauksessa investoinneille odotetaan aina tuottoa. Taloushallinto auttaa arvioimaan, kuinka todennäköisesti sijoitukset tuottavat voittoa ja kuinka suuri tappion riski niissä on. Huonosti suunniteltu sijoitus voi ajaa yrityksen konkurssiin, kun taas oikein kohdistettuna se auttaa yritystä parantamaan tulosta.

6. Palkanlaskenta ja työnantajailmoitukset

Palkanlaskenta ja työnantajailmoitusten tekeminen kuuluvat taloushallinnon arkirutiineihin. Nykyään nämä toiminnot on yleensä automatisoitu hyvin pitkälle, joten ne eivät vie yhtä paljon aikaa kuin ennen.

Palkanlaskennassa auttaa muun muassa Verohallinnon laatima Palkka.fi-sivusto, joka on maksuton netissä toimiva palkanlaskentaohjelma. Sen kautta voi myös lähettää ilmoitukset työnantajamaksuista ja jopa suorittaa maksut suoraan verkkopankkitunnuksilla.

Palkanlaskennan tehtäviin kuuluvat myös loma- ja lopputililaskennat, palkkalaskelmien postittaminen työntekijöille sekä verottajan ja vakuutusyhtiöiden edellyttämät ilmoitukset.

7. Laskutus

Laskutus ja mahdollisista perintätoimista huolehtiminen ovat myös taloushallinnon alaa. Tähän sisältyvät myös erilaiset laskutuksen erityistapaukset, kuten hyvityslaskut ja itselaskutus.

Maksusaatavien valvonta vaatii manuaalista työtä. Erääntyneistä laskuista lähetetään maksumuistutus. Jos tämä ei tuota tulosta, lasku siirretään yleensä perintätoimistolle. Oikeaoppinen perintä edellyttää valmiutta neuvotella laskun saajan kanssa mahdollisista maksuehdoista.

Nykyään monet pienyritykset myös myyvät laskunsa joko osittain tai kokonaan factoring-palvelujen kautta. Tämä on käytännössä pienimuotoista taloushallinnon ulkoistamista. Yleensä myytäviksi eivät kelpaa jo erääntyneet laskut. Laskujen myymisen ideana on antaa yrittäjälle mahdollisuus keskittyä ydinosaamiseensa – ja toisaalta saada osa maksusta käyttöön sijoituksia varten mahdollisimman nopeasti.

Pyydä perintä-tarjous

Palvelustamme saat edullisen tarjouksen kaikista perintäpalveluista.

1. Täytä lomake ja odota yhteydenottoja.
2. Sovi yksityiskohdista palveluntarjoajan kanssa.