Kaikki mitä kuuluu tietää omasta taloudesta.

Rekisteriseloste

Summarum.fi rekisteriseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

Rekisterinpitäjä

Summarum Media Oy

Y-tunnus: 2823017-4

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Aki Abe

[email protected]

Rekisterin nimi

”Summarum.fi” on Summarum Media Oy:n markkinointirekisteri.

Rekisteröityjen ryhmä

Summarum.fi-palvelun kautta lainaa hakevat henkilöt ja rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään markkinointiin ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten asiakkaan tietojen ylläpitoon, lainahakemusten esikäsittelyyn ja tämän osalta tarvittavien tietojen jakamiseen rekisterinpitäjän kanssa sopimussuhteessa oleville lainanantajille, sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Asiakasviestinnän lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi häntä koskevia tietoja analysoimalla. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja rekisterinpitäjän palvelussa lainaa hakeneista henkilöistä:

Perustiedot, kuten etu- ja sukunimet, henkilötunnus, yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot), syntymäaika ja ikä, sukupuoli, kieli sekä rekisterinpitäjän www-verkkopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten rekisteriin liittymisen ajankohta, sijainti (IP-osoitteen perusteella), aikavyöhyke, kieli, liittymistapa, tieto sähköpostin avaamisesta, tieto sähköpostin linkkien klikkaamisesta, lainahakemukset, samassa taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä, alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä, samassa taloudessa asuvan avio- tai avopuolison etu- ja sukunimi sekä henkilötunnus, mikäli tämä on ollut lainan rinnakkaishakijana, tiedot työssäkäynnistä ja työsuhteen kestosta sekä laadusta, koulutus, asumismuoto, tulo- ja varallisuustiedot, tiedot muista lainoista, luottotiedot, tiedot rekisterinpitäjän palvelun kautta haettujen lainojen myöntämisestä, reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot, rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot, pankkitilitiedot lainan myöntämistä varten, suoramarkkinointiluvat ja kiellot sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot.

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä, muun muassa lainahakemuslomakkeesta, sähköisistä palveluista sekä asiakaspalvelupuheluista. Tietoja voidaan kerätä rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja luottotiedot Bisnode D&B Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Kävijäseuranta

Sivustolla käytetään eri ohjelmistoja kävijäseurantaa, mainonnan seurantaa, mainonnan uudelleenkohdistamista ja sivuston käytettävyyden parantamista varten:

  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Heap Analytics
  • Adform
  • Twitter
  • Facebook
  • Hotjar
  • LinkedIn

Nämä voivat tallentaa käyttäjän kovalevylle väliaikaisia ja pysyviä evästeitä. Evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston käytön kannalta. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetusten avulla. Tämä tapahtuu tavallisesti Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa.

Verkkoselaimen asetuksista voit myös tyhjentää selaimen tallentamat evästeet.

Edellämainitut palvelut tallentavat dataa eri puolilla maailmaa sijaitseviin palveluihin.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja säännönmukaisesti sopimuskumppaneilleen lainanvälityspalvelun toteuttamiseksi sekä Suomen Asiakastieto Oy:lle. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin tai tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen tietoja voidaan siirtää lainsäädännön sallimassa tavalla rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Tarkastus-, kielto ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilta Oy Salus Group Ab:lta vastaanotetaan asiakkaan suostumuksella tieto siitä, onko asiakkaan lainahakemus hyväksytty, sekä tieto asiakkaan hakemuksen laadusta.